Dodaliśmy dzisiaj nową wersję deklaracji CIT-8(27) wraz z nowymi załącznikiem CIT-8O(14). Deklarację można wysyłać do systemu e-Deklaracje podpisując ją elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Udostępniono dzisiaj nową wersję programu TaxMachine obsługującą najnowszy system wysyłki plików JPK podpisywanych danymi autoryzacyjnymi.

Program już od roku wysyłał pliki JPK podpisywane w ten sposób, ale do tej pory (nad)używał w tym celu stronę https://mikro-jpk.mf.gov.pl/, która w zamyśle jej twórców nie była przeznaczona do wysyłki automatycznej. Ministerstwo Finansów wreszcie, po ponad roku od udostępnienia tego rodzaju podpisu dla JPK, udostępniło oficjalne API do wysyłki tak podpisanych plików JPK. Mechanizm ten został dzisiaj uruchomiony w TaxMachine.

Dodatkowo wstępnie uruchomiono system weryfikacji statusu podatników VAT z datą wsteczną. Oparte to będzie na naszej bazie danych rejestrującej status podatników wraz z datą sprawdzenia. System na razie jest w fazie uruchomienia i wstępnego pozyskiwania danych, udostępnienie tego sposobu weryfikacji w programie planowane jest na czerwiec tego roku.

Dodano obsługę serwerów pocztowych IMAP, dzięki temu wiadomości wysyłane z programu pojawiają się także w wiadomościach wysłanych konta pocztowego. Aby ta funkcja działała należy uzupełnić konfigurację programu, w zakładce "Wysyłanie e-maili" okna "Konfiguracja" doszły pola, w których podaje się informacje odnośnie serwera IMAP oraz wskazuje folder konta pocztowego w którym zapisywane będą wysłane wiadomości.

Ostanie aktualizacje zawierały nowe wersje formularzy, w tym ZAP-3(5) oraz druki zusowskie, w tym ZUS Z-3, ZUS Z-3B, ZUS ZAS-12, ZUS Z3, ZUS Z-15A i ZUS Z-15B.

Nowe wzory e-deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13) zostały udostępnionione wraz z dzisiejszą aktualizacją.

Nowy wzór VAT-7(19) będzie stosowany po raz pierwszy za styczeń 2019 w lutym, natomiast nowy VAT-7K(13) będziemy składać za 1 kwartał 2019 w kwietniu. Poprzedni wzór VAT-7(18) może nadal być stosowany do końca roku.

Dodaliśmy dzisiaj obsługę aktualnej wersji CIT-8(26) wraz z załącznikami CIT-8/O(13) i CIT-D(6). Nowe formularze mogą być wysyłane jako e-Deklaracje z użyciem podpisu kwalifikowanego.

Poprawiono także problem z tworzeniem VAT-7 za styczeń 2019 z poziomu paska narzędzi nad dokumentami księgowymi, w ten sposób za styczeń 2019 tworzona była wersja poprzednia zamiast aktualnej.

Dzisiejsza aktualizacja przybliża nas do TaxMachine 3, który będzie zawierał nowy system fakturowania, płatności oraz magazyn. Nowy system umożliwi tworzenie własnych wzorów faktur. W pełni będą także obsługiwane wszelkie rodzaje faktur, w tym faktury zaliczkowe/końcowe, znacząco ulepszone będzie wystawianie korekt. Będzie także możliwe wystawienia faktur pochodnych z pro formy, ponowne wystawienie faktury z tą samą treścią, duplikatów itp.

Ulepszenia obejmą także księgowanie faktur, wszelkie rodzaje faktur będą księgowane automatycznie do odpowiednich rejestrów VAT, w tym odwrotne obciążenie, dostawy i nabycia UE itp.

Dodatkowo planowane jest udostępnienie nowej wersji programu dla klientów biur rachunkowych. Program ten będzie zawierał fakturowanie i obsługę płatności. Dostępny będzie mechanizm automatycznego przesyłania faktur sprzedaży do biura rachunkowego. Możliwe będzie także wysyłanie faktur zakupu w postaci skanów, zdjęć, plików PDF. Planowane jest także sprowadzenie dwustronnych mechanizmów komunikacyjnych, dzięki temu klienci będą otrzymywać i przesyłać wiadomości do biura rachunkowego z poziomu programu TaxMachine.

Nowy system fakturowania umożliwi także wprowadzenie specjalnego systemu fakturowania i rozliczania usług dla biur rachunkowych.

W związku z wieloma pytaniami informujemy, że do podpisywania i wysyłania e-Deklaracji wymagany jest obecnie system co najmniej Windows 7 SP1. W niektórych konfiguracjach w Windows 7 wymagane może być włączenie opcji obsługi protokołu TLS 1.2, jest to opisane na stronie:

https://taxmachine.pl/aktualnosci/problemy-z-wysylka-e-deklaracji-w-windows-7.html

Ograniczenie funkcjonalności online na starszych systemach wynika z braku obsługi TLS 1.2, wymaganego do obsługi aktualnych certyfikatów w serwisach Ministerstwa Finansów, Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Cyfryzacji.

Brak możliwości podpisywania e-dokumentów certyfikatem kwalifikowanym w starszych systemach wynika z braku obsługi funkcji skrótu wymaganych obecnie przez systemy rządowe.

Poniższy film pokazuje jak utworzyć PIT-36 w programie TaxMachine. Program pobiera dane z ewidencji księgowej spółki oraz kwot ZUS i zaliczek podatkowych wspólnika. Wszystkie pola uzupełniane są automatycznie.

 

Poniższy film pokazuje jak utworzyć PIT-28 w programie TaxMachine. Wszystkie pola uzupełniane są automatycznie, jedynie pole kwoty wpłaconych kwot ryczałtu należy uzupełnić ręcznie, normalnie pole to równe jest sumie kwot ryczałtu wyliczonych w ewidencji za miesiące 1-11 lub kwartały 1-3.

 

Poniższy film pokazuje jak sporządza się PIT-11 dla pracownika w programie TaxMachine. W tym przykładzie program automatycznie pobrał dane z rachunku do umowy zlecenia, dopisano ręcznie kwoty dotyczące umowy o pracę.

Od wczoraj nie działa podpisywanie plików JPK profilem zaufanym na stronie:

https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk-vat-profilem-zaufanym/jpk/upload?xFormsAppName=JPK

Pojawia się komunikat "Przepraszamy plik jest nieprawidłowy.", także dla plików metadanych wygenerowanych rządowym programem Klient JPK.

Bramka Ministerstwa Cyfryzacji jest zewnętrznym serwisem na którego funkcjonowanie nie mamy wpływu. Prosimy korzystać z alternatywnych sposobów wysyłki plików JPK_VAT, z zastosowaniem danych autoryzacyjnych lub podpisu kwalifikowanego (certyfikatu).

Istnieje alternatywny sposób podpisywania plików metadanych Profilem Zaufanym z wykorzystaniem portalu ePUAP, poniższy film pokazuje jak to zrobić.

 

Podczas księgowania dostępne są trzy rodzaje pomocniczych arkuszy kalkulacyjnych: arkusz globalny (F5), arkusz dla dokumentu - zapisywany razem z dokumentem księgowym - (F6) oraz arkusz dla firmy (F7), zapisywany w kontekście firmy.

Ten ostatni może być bardzo przydatny podczas księgowania, można w nim zapisywać różnie ważne dane potrzebne do prawidłowego księgowania dokumentów dla firmy, przygotować formuły przeliczające np. kwoty możliwych do uwzględnienia kosztów poniesionych na utrzymanie samochodów osobowych, kwoty w PLN dla faktur walutowych itp.

Arkusz dla dokumentu księgowego może służyć np. do przeliczania kwot pozycji faktury w przypadku gdy nie wszystkie pozycje zakupowe są związane z działalnością gospodarczą.

Możliwości są nieograniczone, na poniższym filmie pokazano jak może wyglądać arkusz z listą samochodów używanych w firmie z możliwością wyliczania kwoty kosztów leasingu dla samochodu osobowego. Arkusz taki można przygotować w TaxMachine albo np. w Excelu i tylko potem wkleić do arkusza pomocniczego.

Dodaliśmy nowe opcje odliczenia częściowego kosztów, program oblicza automatycznie odliczenie 75% i 20% kosztów. Dostępne są także opcje jednoczesnego odliczenia 50% VAT i ograniczenia kosztów. Poniższy film pokazuje jak odliczyć 50% VAT i 75% kosztów. Wszystkie opcje mają przypisane skróty klawiaturowe.

Przypominamy, że odliczenie 20% kosztów stosuje się dla wydatków na samochody nie będące środkami trwałymi w firmie. Stawka ta zastępuje dotychczasową "kilometrówkę", tak więc typ dokumentu "Wydatki na samochód prywatny" przestaje mieć zastosowanie od stycznia 2019. Kosztem uzyskania przychodu, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest tylko 20% poniesionego wydatku.

Od wczoraj, wysyłając e-Deklaracje i pliki JPK poświadczone danymi autoryzacyjnymi, posługujemy się przychodem podatnika za rok 2017. Prosimy więc wpisać odpowiednią kwotę w oknie wysyłki lub skorzystać z opcji automatycznego wyszukiwania kwoty, jeżeli PIT za ten rok był sporządzony w programie.

Dobrą wiadomością jest to, że Ministerstwo Finansów postanowiło przedłużyć bezterminowo wysyłkę plików JPK poświadczonych danymi autoryzacyjnymi, dzięki temu podatnicy - osoby fizyczne - nadal mogą wysyłać pliki JPK w ten najszybszy dostępny sposób.

Na poniższym filmie pokazano jak wysłać utworzony wcześniej PIT-11(24) w programie TaxMachine PITy 2018/2019. Przypominamy, że w programie można bezpłatnie przygotować dowolną ilość informacji i deklaracji PIT dla płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Płatnicy - osoby fizyczne - mogą wysyłać PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR z użyciem danych autoryzacyjnych jak pokazano na tym filmie. Pozostali płatnicy muszą korzystać z podpisu kwalifikowanego. E-deklaracji nie można podpisywać profilem zaufanym.

Podpisując e-Deklarację podpisem kwalifikownym za inny podmiot należy mieć ważne pełnomocnictwo złożone na druku UPL-1.

Na poniższym filmie pokazano jak utworzyć PIT-11(24) w programie TaxMachine PITy 2018/2019. Płatnika i pracownika dodano wcześniej. W programie można bezpłatnie przygotować dowolną ilość płacowych informacji i deklaracji PIT.

Ministerstwo Finansów planuje uruchomić przyjmowanie e-Deklaracji płacowych za 2018 rok jutro, pokażemy wówczas jak wysłać PIT-11(24) elektronicznie.

Dzisiejsza aktualizacja przyniosła następujące zmiany:

 1. Dodano obsługę najnowszej wersji załącznika PIT/O(23).
  Nowa wersja tego załącznika nie zawiera już pól w których wykazywano miesiące przysługującego odliczenia ulgi na dzieci, dlatego dodano wyskakujący panel służący do wskazania tych miesięcy. Podanie miesięcy jest niezbędne do prawidłowego wyliczenia kwoty ulgi w pewnych przypadkach.
  Zmieniono także sposób wyliczania ulgi dla zeznań wspólnych, liczba dzieci dla których przysługuje ulga w każdym z miesięcy obliczana jest oddzielnie dla podatnika i małżonka, wcześniej liczba dzieci liczona była razem dla małżonków, co w pewnych rzadkich przypadkach (np. pozbawienie praw rodzicielskich przy rozliczeniu wspólnym) mogło powodować nieprawidłowe wyliczenie domyślnej kwoty ulgi. Zmianę tą należy wziąć pod uwagę przy innym niż domyślne pół-na-pół podziale kwoty ulgi między małżonkami. Wcześniej można było nie zaznaczać miesięcy np. u małżonka i uzyskać w ten sposób inny podział ulgi, obecnie wszystkie miesiące, dla których przysługuje odliczenie, powinny być zaznaczane dla obydwu małżonków, w przeciwnym przypadku dla liczby dzieci większej niż dwoje kwota ulgi może być zaniżona.
  Inny podział ulgi między małżonkami można uzyskać poprzez ręczne poprawienie kwot odliczeń wyliczonych przez program.
 2. Dodano wysyłkę e-Deklaracji PIT-28(21) oraz załączników PIT-28/A(18) i PIT-28/B(15).
 3. Wyliczanie PIT-36(26) i PIT-36L(15) na podstawie ewidencji księgowych: program automatycznie wypełnia nowe pola dotyczące podatku zapłaconego w trakcie roku, począwszy od tej wersji zaliczki należne traktowane są jako opłacone przy wyliczaniu PIT.
  W przypadku nie opłacenia całości zaliczek należy ręcznie poprawić pola zapłaconych miesięcznych lub kwartalnych zaliczek oraz pole "Suma wpłaconych zaliczek ...", w poprzednich wersjach tych zeznań pole to nie było wypełniane automatycznie.

Udostępniliśmy dzisiaj nową wersję programu TaxMachine PITy 2018/2019. Zawiera on te same wersje deklaracji i zeznań rocznych które dzisiaj wcześniej udostępniono dla programu księgowego TaxMachine, w tym stosowane przez płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń nowe PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, IFT-1.

Wersja te nie jest wersją ostateczną, wymagana jest aktualizacja niektórych elementów programu, głównie Kreatora PIT. Jednak ze względu na zgłaszaną przez użytkowników chęć rozpoczęcia przygotowywania informacji PIT-11(24) udostępniliśmy nową wersję wcześniej.

Przypominamy, że w przyszłym roku informacje PIT-11 muszą być złożone już do końca stycznia (w poprzednich latach terminem był koniec lutego), dlatego osoby mające do sporządzenia dużą ich ilość mogą już zacząć je wypełniać.

Wysyłka elektroniczna nowych e-deklaracji PIT-11 i innych będzie możliwa dopiero po uruchomieniu ich przyjmowania przez Ministerstwo Finansów, do tego czasu próba wysyłki będzie kończyć się błędem 401.

Udostepniliśmy dzisiaj nowe wzory prawie wszystkich nowych deklaracji rocznych oraz PIT-ów płacowych za 2018 rok, w tym PIT-11(24), PIT-4R(8), PIT-8AR(7), PIT-8C(9), IFT-1/IFT-1R(14), PIT-R(19).

Nie ma jeszcze nowego załącznika PIT/O(23), będzie od udostępniony w przyszłym tygodniu. Wszystkie inne druki zeznań rocznych dla podatku dochodowego od osób fizycznych są już dostępne, w tym: PIT-37(25), PIT-36(26), PIT-28(21), PIT-36L(15), PIT-37(13), PIT-39(9) razem z załącznikami.

MF nie przyjmuje jeszcze wszystkich tych nowych e-deklaracji, prosimy poczekać z wysyłką do momentu gdy uruchomią ich przyjmowanie.

Dla PIT-28 MF nie udostępniło jeszcze schematów xml niezbędnych do wysyłki elektronicznej, pozostałe PITy są już przygotowane do dostarczania elektronicznego.

W przyszłym tygodniu postaramy się także udostępnić aktualne druki dla zeznania CIT-8.

Podsumowanie ostatnich zmian w programie TaxMachine:

1. Zmieniono sposób pobierania danych o statusie podatników VAT z systemu Ministerstwa Finansów. Obecnie program korzysta z usługi sieciowej udostępnionej przez MF specjalnie w celu weryfikacji podatników. Nowy sposób jest szybszy i niezawodny.

2. Dodano okno dialogowe dla funkcji automatycznego księgowania faktur sprzedaży. Okno to udostępnia szereg opcji księgowania, w tym księgowanie tylko do VAT, tylko do księgi, wybór domyślnych stawek dla ryczałtu, możliwość wybór rejestrów VAT i inne. Ta ostatnia opcja działa obecnie tylko dla pozycji dostawy krajowej, automatyczne księgowanie faktur sprzedaży do pozostałych rejestów VAT będzie możliwe po udostępnieniu nowego systemu fakturowania.

3. Dodano możliwość księgowania do trzech stawek ryczałtu w jednym dokumencie księgowym.

Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego:

Informujemy, że ze względu na planowane prace modernizacyjne, usługa BIR1 Głównego Urzędu Statystycznego nie będzie dostępna w dniu 12.09.2018 (środa) w godz. 16:00 - 19:00.
(Niedostępna będzie także wyszukiwarka „on-line”: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx ).

W tym czasie funkcja pobierania podmiotów z REGON w programie TaxMachine nie będzie działać.

Z niewiadomych przyczyn, bez wcześniejszego ostrzeżenia, Ministerstwo Finansów wyłączyło obsługę dotychczasowych schematów dla deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12), wskutek czego wysyłka tych e-deklaracji stała się niemożliwa, występuje błąd 401.

Wdrożenie nowych schematów w programie TaxMachine przewidywane jest na 12 września.

Komunikat Ministerstwa Finansów:

W związku z wymianą certyfikatów w ePUAP przez COI (https://pz.gov.pl/dt/news) służących do podpisywania dokumentów Profilem Zaufanym od  24.08.2018 r. mogą występować problemy z autoryzacją wysyłek plików JPK przy pomocy Profilu Zaufanego. Transakcje mogą otrzymywać status 406. W takim przypadku prosimy o skorzystanie z alternatywnej metody autoryzacji z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub danych autoryzacyjnych: https://mikro-jpk.mf.gov.pl/

Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/-/asset_publisher/2bOF/content/problemy-z-autoryzacja-wysylek-jpk-przy-pomocy-profilu-zaufanego

Dodano dzisiaj obsługę najnowszej wersji VAT-7K(12). Program od dzisiaj domyślnie tworzy deklaracje VAT-7 według najnowszych wzorów. Przypominamy, że korekty za okresy wcześniejsze nadal należy składać na poprzednich wzorach.

Dzisiejsza aktualizacja zawiera nowe deklaracje VAT, w tym VAT-7(18), VAT-8(9), VAT-9M(8), VAT-12(4). Brak jest jeszcze nowego wzoru VAT-7K(12), bowiem Ministerstwo Finansów nie udostępniło go jeszcze na portalu podatkowym.

Wszystkie nowe deklaracje służą do rozliczania podatku od lipca 2018 (od trzeciego kwartału dla VAT-7K), tak więc za czerwiec/drugi kwartał 2018 składa się jeszcze deklaracje według poprzedniego wzoru, program domyślnie nadal generuje deklaracje według poprzednich wzorów.

Dodano także obsługę skrótów SHA-256 dla e-Deklaracji podpisywanych certyfikatami elektronicznymi. Skróty w tym formacie będą niebawem wymagane przez system Ministerstwa Finansów. Wszystkich użytkowników starszych wersji programu zachęcamy do wykonania aktualizacji, bowiem po wyłączeniu przez Ministerstwo Finansów obsługi SHA1 wysyłka e-Deklaracji ze starszych wersji programu nie będzie możliwa. Obecnie MF wyłączyło obsługę SHA1 tylko w wersji testowej systemu.

Więcej informacji na ten temat na stronie MF:

https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/aktualnosci/-/asset_publisher/d3oA/content/informacja-w-sprawie-stosowania-sha-256-w-podpisie-pod-przesylanymi-dokumentami-w-formacie-xml-oraz-nowego-podpisu-upo

 

 

Występują obecnie problemy z wysyłką plików JPK podpisywanych profilem zaufanym, poniżej komunikat Ministerstwa Finansów:

 Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 16.07.2018 występują problemy z wysłaniem dokumentów JPK  podpisanych Profilem Zaufanym.

Trwają prace nad poprawą błędu. Jednocześnie informujemy, że nie ma problemów przy wysyłaniu dokumentów podpisanych Podpisem Kwalifikowanym i Danymi Autoryzującymi.

O zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/-/asset_publisher/2bOF/content/problemy-z-wyslaniem-jpk-podpisanych-profilem-zaufanym

W dniu dzisiejszym od rana występują problemy z wysyłką plików JPK_VAT podpisywanych przychodem, portal https://mikro-jpk.mf.gov.pl nie działa prawidłowo. Rano nie dało się wysyłać plików (brak było numeru referencyjnego), obecnie nie da się pobrać UPO w pliku PDF, plik jest pusty lub nie zawiera żadnych danych na temat przesłanego dokumentu.

W przypadku otrzymania kodu 300 prosimy ponowić wysyłkę - zapisać "jako" lub wygenerować nowy plik i wysłać ponownie.

Jeżeli występuje problem z plikiem UPO to prosimy próbować pobierać go w kolejnych dniach, sam plik UPO w .xml jest w takich przypadkach prawidłowy, tylko jego wizualizacja jest wadliwie generowana przez system Ministerstwa Finansów. Plik UPO w XML dla JPK_VAT podpisanego przychodem można pobrać ze strony Mikro-JPK, w polu numeru referencyjnego znajduje się link do strony z potwierdzeniem, wystarczy go skopiować do schowka i wkleić w dowolnej przeglądarce WWW.

Ulepszono weryfikację podatników VAT w dokumentach księgowych oraz w plikach JPK_VAT. Program, poza sprawdzaniem statusu VAT dostawców oraz nabywców, dla których zastosowano odwrotne obciążenie, sprawdza obecnie także poprawność krajowych numerów NIP wszystkich kontrahentów, dla których ten numer podano.

Poniższy film pokazuje jak weryfikować status podatników VAT dla zaksięgowanych dokumentów oraz w plikach JPK_VAT.