Program PITy 2020/2021

profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2020 rok

Czytaj dalej Pobieram instalator programu

PIT-11 to informacja, który otrzymują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.

Informacja PIT-11 zawiera dane o uzyskanym u danego płatnika dochodzie w trakcie roku podatkowego. Wykazane są przychody, koszty uzyskania tych przychodów, wartość opłaconych przez płatnika (pracodawcę) zaliczek na podatek dochodowy, a także wartości opłaconych składek ZUS: na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. Mogą także być wykazane inne kwoty w zależności od osiąganych dochodów, opłacanych składek.

PIT-11 jest dostarczany przez pracodawcę do Urzędu Skarbowego do końca stycznia, a do podatnika do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Podatnik następnie, na podstawie kwot z tego formularza, sporządza zeznanie roczne PIT, może to być PIT-37 lub PIT-36, w zależności od tego czy i jakie dodatkowe dochody podatnik osiągał w trakcie roku podatkowego.

Program PITy TaxMachine umożliwia sporządzanie druków PIT-11 i ich wysyłanie przez internet z użyciem systemu e-deklaracje całkowicie bezpłatnie, niezależnie od ilości obsługiwanych płatników (firm) i pracowników. Oprócz tego program PITy obsługuje inne deklaracje płacowe i pracownicze, w tym PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-12 i inne podatkowe formularze dla płatników podatku od wynagrodzeń.

Poniższy film pokazuje jak dodać PIT-11 dla pracownika w programie TaxMachine PITy:

PIT-40 składają płatnicy (pracodawcy) rozliczając podatek dochodowy za poprzedni rok podatkowy w imieniu swojego pracownika. W takim przypadku pracownik nie musi już samodzielnie składać zeznania PIT-37. Aby płatnik sporządził PIT-40 pracownik musi złożyć oświadczenie na druku PIT-12 przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Pamiętajmy, że złożenie w Urzędzie Skarbowym przez pracodawcę druku PIT-40 nie wyklucza możliwości samodzielnego rozliczenia się pracownika na druku PIT-37 czy PIT-36.

Program TaxMachine PIT 2016/2017 umożliwia bezpłatne tworzenie deklaracji PIT-40 i ich wysyłanie przez e-deklaracje (przez internet) bez żadnych ograniczeń, można wypełnić dowolną ilość druków PIT-40 (a także PIT-11, PIT-8C) dla dowolnej liczy pracodawców i ich pracowników.

Poniżej widać druk PIT-40 wypełniony w programie TaxMachine:

pit 40

Druk PIT-8C jest najczęściej wypełniany w związku z osiągniętymi przez podatnika dochodami kapitałowymi. Są to dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT-8C dotyczy także tak zwanych pozostałych dochodów, do których zalicza się:

  • stypendia,
  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, od których płatnik nie jest obowiązany pobrać zaliczki na podatek, np. w przypadku zleceniobiorców wykonujących działalność osobiście,
  • alimenty,
  • dotacje (subwencje),
  • dopłaty,
  • nagródy i inne nieodpłatne świadczenia.

Płatnicy mogą sporządzać deklaracje PIT-8C w programie TaxMachine PITy 2016 bezpłatnie dla dowolnej liczby podatników. Możliwe jest także sporządzenie druków PIT-11, PIT-40 i PIT-4R bez ograniczeń.

Poniżej widać PIT-8C przygotowany w programie TaxMachine:

pit 8c

 

Dochody kapitałowe rozliczamy na deklaracji PIT-38, pozostałe dochody natomiast najczęściej są ujmowane w PIT-36.

 

PIT-4R to deklaracja roczna o pobranych przez płatnika zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń. PIT-4R składamy do końca stycznia po roku podatkowym.

Program TaxMachine PITy 2016/2017 umożliwia bezpłatne tworzenie i wysyłkę przez internet (e-deklaracje) dowolnej ilości deklaracji PIT-4R dla dowolnej ilości płatników. Poniżej widać listę deklaracji PIT-4R dla płatnika w programie:

 

pit 4r

 

 

Gotowy PIT-4R, można go wysłać przez internet klikając "e-Deklaracje" na pasku narzędzi formularza. Pamiętajmy, że do wysyłki PIT-4R przez internet niezbędny jest podpis cyfrowy.