Zeznanie PIT-39 składamy jeśli w roku podatkowym sprzedaliśmy nieruchomości i prawa majątkowe (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo wieczystego użytkowania gruntu), ale tylko jeśli zbytą nieruchomość lub prawo nabyliśmy lub wybudowaliśmy po 2011 r.

Zeznanie PIT-39 składa się tylko dla nieruchomości i praw, które nie są sprzedawane w ramach działalności gospodarczej, czyli nie są składnikiem majątku firmy. W przypadku sprzedaży majątku przedsiębiorstwa nieruchomości i prawa majątkowe są traktowane jako przychód z działalności i rozliczane razem ze wszystkimi innymi przychodami firmy.

Druk PIT-39 za 2019 rok składamy do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym sprzedaliśmy prawo majątkowe lub nieruchomość. Do tego też dnia mamy zapłacić podatek od tego zbycia.

Jeżeli sprzedaż dokonywana jest z majątku wspólnego małżonków to każdy z nich składa osobne zeznanie PIT-39, wykazuje w nim połowę uzyskanego przychodu i połowę kosztów uzyskania tego przychodu.

Podatek wynosi 19% od podstawy opodatkowania, czyli od wartości przychodu ze sprzedaży nieruchomości pomniejszonego o koszty uzyskania tego przychodu.

Mamy tutaj prawo do skorzystania z ulgi podatkowej, która polega na tym, że od podstawy opodatkowania możemy odjąć wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe poczynione po dacie zbycia nieruchomości. Aby zastosować tą ulgę mamy dwa lata na wydatkowanie zarobionej na sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego kwoty. Jeśli nie wydamy tych pieniędzy w tym czasie to musimy złożyć korektę druku PIT-39 i zapłacić podatek razem z odsetkami.

Druk PIT-39 szybko rozliczysz z pomocą naszego darmowego programu TaxMachine PITy 2017/2018, pobierz go i zainstaluj, następnie skorzystaj z Kreatora PIT lub sporządź zeznanie bezpośrednio na aktywnym formularzu. Ten drugi sposób jest w tym przypadku szybszy, bowiem zeznanie PIT-39 nie jest specjalnie trudne do sporządzenia i wystarczy dosłownie wpisać kilka kwot do formularza na ekranie. Jednocześnie dostępne są dynamiczne objaśnienia do formularza, które pomagają się zorientować do czego służą poszczególne części zeznania PIT-39.

 

 pit 39