Ulga na dziecko (znana także jako ulga prorodzinna, ulga na dzieci) przysługuje podatnikom na każde małoletnie dziecko, czyli dziecko które nie ukończyło 18-stego roku życia:

 • wobec którego podatnik wykonywał władzę rodzicielską,
 • które zamieszkiwało z podatnikiem a podatnik w stosunku do dziecka pełnił funkcję opiekuna prawnego,
 • nad którym podatnik sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

Dla dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, ale wstąpiły w związek małżeński, małoletniość kończy się w dniu zawarcia małżeństwa.

Ulga na dziecko przysługuje również podatnikom wychowującym dzieci pełnoletnie:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali, niezależnie od źródła przychodów) lub art. 30b (papiery wartościowe) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Ulga nie przysługuje na dzieci:

 • pozostające w związku małżeńskim,
 • dla których miejscem pobytu na podstawie orzeczenia sądu jest instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • do których mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z wyłączeniem prywatnego najmu, ustawy o podatku tonażowym bądź też przepisy dotyczące opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej według 19% stawki podatku, o której mowa w art. 30c ustawy PIT.

Z ulgi korzystamy składając zezanie PIT-37 lub PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/O. Ulga odliczana jest od podatku. W załączniku PIT/O podajemy numery PESEL dzieci, jeśli dziecko nie ma jeszcze numeru PESEL to wpisujemy jego imię, nazwisko i datę urodzenia. Zaznaczamy także okres, za jaki przysługuje nam ulga - cały roku lub poszczególne miesiące jeśli nie korzystamy z pełnej ulgi.

W zeznaniach składanych za rok 2020 obowiązują różne stawki ulgi w zależności od liczby dzieci. Na pierwsze i drugie dziecko przysługuje kwota ulgi w wysokości 1112,04 zł za cały rok, 92,67 zł miesięcznie. Jeśli podatnik lub podatnicy opiekują się jednym dzieckiem to dodatkowo obowiązuje ich wspólny limit dochodów w wysokości 112 tysięcy złotych (56 tysięcy gdy PIT składamy samodzielnie, ale nie jako osoba samotnie wychowująca), w przypadku przekroczenia tego limitu ulga nie mogą oni korzystać z ulgi na dzieci.

Wartość ulgi na trzecie dziecko wynosi 2000,04 zł rocznie, 166,67 zł miesięcznie. Na czwarte i każde kolejne dziecko ulga wynosi 2700 zł rocznie, 225 zł miesięcznie.

Począwszy od deklaracji za 2014 rok ulga na dzieci jest zwracana w całości, nawet w przypadku gdy zapłacony w trakcie roku podatek dochodowy jest niższy niż kwota ulgi. Jest to bardzo korzystne dla rodzin mniej zarabiających, bowiem w poprzednich latach nie mogły one w pełni wykorzystać ulgi.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze stawkami ulgi na dzieci w zależności od liczby dzieci:

Liczba wychowywanych dzieci Kwota ulgi za cały rok na jedno dziecko Kwota ulgi miesięczna na jedno dziecko Limit dochodów opiekunów
jedno dziecko 1112,04 zł 92,67 zł 112 tyś. zł
dwójka dzieci 1112,04 zł 92,67 zł brak limitu
trzecie dziecko 2000,04 zł 166,67 zł brak limitu
czwarte i każde następne 2700,00 zł 225,00 zł brak limitu

 

Tak więc osoby wychowujące dwójkę dzieci będą mogły udliczyć od podatku ulgę na dzieci w wysokości 1112,04 * 2 = 2224,08 zł. W przypadku trójki dzieci będzie to 1112,04 * 2 + 2000,04 = 4224,12 zł, dla czwórki dzieci będzie to 1112,04 * 2 + 2000,04 + 2700 = 6924,12 zł. Jeżeli ulga na dzieci nie przysługuje za cały rok to należy ją liczyć miesięcznie, dzieje się tak np. jeżeli dziecko urodziło się w trakcie roku podatkowego, wtedy liczymy ulgę począwszy od miesiąca urodzenia dziecka.

Nie istnieje górna granica ulgi, łączna kwota zależy tylko od liczby dzieci i okresu sprawowania opieki nad nimi.

Aby można było uwzględnić dziecko z zeznaniu PIT nie może ono osiągać dochodów powyżej kwoty 3089 zł. Dodatkowo dziecko nie może płacić podatku liniowego, ryczałtu od przychodów z działalności gospodarczej.

Z ulgi na dzieci mogą korzystać tylko podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Podatnicy opłacający podatek liniowy lub ryczałt z działalności gospodarczej czy z najmu nie mogą odliczać ulgi na dzieci od podatku z tego typu przychodów, aczkolwiek mogą ją odliczyć jeśli mają inne dochody opodatkowane skalą podatkową.

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy, którzy w roku podatkowym:

 • wykonywali władzę rodzicielską;
 • pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało;
 • sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Poniżej widać przykładowy PIT/O wypełniony w programie TaxMachine PITy 2020/2021, w pozycji 34 wykazano jedno dziecko, w pozycji 35 odliczono od podatku podatnika pełną kwotę ulgi za cały rok w wysokości 1112,04 zł. Na następnym zrzucie ekranu widać kolejną stronę tego załącznika z wpisanym numerem PESEL dziecka i zaznaczonym okresem przysługiwania ulgi.

Program TaxMachine PITy 2020/2021 zawiera Kreator PIT który automatycznie rozlicza ulgę na dziecko.

 

pit-o-pit-0-ulga-na-dzieci