Ostatnia aktualizacja dodała wyliczanie części deklaracyjnej pliku JPK_V7K. Po raz pierwszy plik ten z częścią deklaracyjną będzie składany w styczniu 2021.

Części deklaracyjne nowych plików JPK_VAT tworzone są z zawartości części ewidencyjnych, dlatego do prawidłowego wyliczenia deklaracji niezbędne jest wcześniejsze utworzenie plików JPK_V7K dla miesięcy wcześniejszych. W celu wyliczenia deklaracji program otwiera pliki JPK_V7K z dwóch poprzednich miesięcy. Jeżeli w danym miesiącu utworzono więcej niż jeden plik (np. składano korekty) to brany jest pod uwagę plik ostatnio utworzony (data utworzenia).

Dodatkowo, ulepszono okno edycji plików JPK. Dodano możliwość edytowania pozycji szczegółowych pliku w widoku tabel, zmiany wprowadzone w tabelach są automatycznie zapisywane w dokumencie XML oraz są uwzględniane w deklaracji VAT (jeżeli jest obecna w pliku JPK). Zmiany w widoku arkusza kalkulacyjnego nie są uwzględniane.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że program nie kontroluje czy zmiany wprowadzane ręcznie są zgodne ze schematem, po wprowadzeniu takich zmian należy skorzystać z funkcji weryfikacji dokumentu na zgodność z ministerialnym schematem dokumentu XML.

W szczególności, edytując dodatkowe oznaczenia VAT w pliku JPK_V7, należy wpisać "1" jeżeli dane oznaczenie ma zastosowanie do dokumentu, i pozostawić pole puste jeżeli nie ma, żadna inna wartość nie jest dopuszczalna.

Dodano także możliwość przeliczenia części deklaracyjnej po wprowadzeniu ręcznych zmian w dokumencie XML (przycisk "Przelicz"), oprócz deklaracji przeliczane są także sumy dokumentu, np. suma VAT podatku naliczonego i należnego w JPK_VAT czy JPK_V7.

W ostatniej aktualizacji dodano do programu TaxMachine możliwość określania oznaczeń VAT na poziomie rejestrów VAT. Dzięki temu będzie można ograniczyć konieczność ręcznego oznaczania dokumentów księgowych dla stałych lub często powtarzających się dla danego podatnika oznaczeń VAT. Wystarczy wybrać rejestr VAT a oznaczenia i/lub typ dokumentu zostanią zastosowane automatycznie.

Opcje te dostępne są w oknie edycji rejestru VAT.

Dodatkowe najważniejsze ulepszenia:

 • poprawiono drukowanie dokumentów w nowym systemie drukowania (faktury, magazyn, płatności), program nie przekazywał nazwy zadania wydruku co powodowało błąd wydruku na niektórych drukarkach HP,
 • dodano zapamiętywanie układu tabel w nowych oknach edycyjnych, w tym dla faktur, płatności, dokumentów magazynowych, kontrahentów, produktów. Zmiany wprowadzone przez użytkownika są trwałe, tabele, dla których nie było możliwości wyboru widocznych kolumn, dostały taką możliwość.

W związku z ostatnimi licznymi zmianami sugerujemy wykonanie resetu ustawień programu (Ctrl + Alt + R), niektóre zmiany mogą nie być widoczne bez usunięcia poprzednich zapamiętanych ustawień dla okien i tabel.

Wprowadzono dzisiaj do programu TaxMachine obsługę dodatkowych oznaczeń VAT dla faktur sprzedaży wystawianych w programie TaxMachine.

Oznaczenia dotyczące dostaw i świadczenia usług (GTU) i oznaczenia dotyczące procedur dostępne są już na poziomie produktów. Zdefiniowane dla produktów oznaczenia są automatycznie przenoszone na pozycje faktur i dokumentów magazynowych WZ, a następnie bezpośrednio na fakturę, ewentualnie poprzez dokument WZ na fakturę wystawioną do WZ.

Na samej fakturze, na zakładce "Księgowanie", występują dwa zestawy oznaczeń:

 • oznaczenia wynikające z pozycji faktury są zaznaczane automatycznie, nie da się ich ręcznie zmienić,
 • drugi zestaw oznaczeń służy do ręcznego oznaczania faktury, np. gdy pozycje nie miały oznaczeń lub dla oznaczeń, których definiowanie na poziomie produktu nie zawsze ma sens (np. oznaczenie "TP").

Oznaczenia z tych dwóch zestawów są dodawane do siebie. Oznaczenia VAT pojawiają się na fakturach sprzedaży pod numerem faktury, a dokładnej pod opcjonalnym opisem rodzaju faktury.

Oznaczenia VAT są automatycznie przenoszone na dokumenty księgowe przy automatycznym księgowaniu faktur w programie.

Aktualizacja wprowadziła także dodatkowe pola do okna edycji dokumentu księgowego:

 • data sprzedaży - dla dokumentów sprzedaży, domyślnie równa się dacie VAT, datę można zmienić jeżeli data sprzedaży jest inna niż data VAT, np. w przypadku korekt sprzedaży, wówczas data VAT powinna zawierać datę potwierdzenia korekty przez nabywcę, natomiast pole "Data sprzedaży" powinna zawierać datę sprzedaży z dokumentu pierwotnego,
 • data wpływu - dla dokumentów zakupu, data wpływu faktury, pole to działa identycznie jak "Data sprzedaży, podaje się tutaj datę wpływu faktury jeżeli jest różna od daty VAT, np. faktura zakupu odliczana po miesiącu jej wpływu.

Obydwa nowe pola dat są wykazywane tylko w JPK_VAT i JPK_V7.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w programie w ostatnich aktualizacjach:

 • dodano nową wersję e-deklaracji VAT-UE(5) i VAT-UEK(5),
 • dodano możliwość blokowania edycji dokumentów księgowych (także dodawania i kasowania) na poziomie roku i miesiąca, w oknach edycyjnych dostępna jest opcja zablokowania edycji w roku i miesiącu,
 • ulepszono działanie walutowych pól edycyjnych,
 • przyspieszono otwieranie okna edycyjnego firmy, obecnie tylko pierwsze otwarcie edytora trwa chwilę (kilka sekund), kolejne są otwierają się natychmiast,
 • poprawiono wykrywanie duplikatów dokumentów księgowych, program pomija spacje podczas wyszukiwania duplikatów, dzięki temu duplikaty z dodatkowymi spacjami w dowolnej części numeru dokumentu także będą sygnalizowane,
 • usunięto zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku w niektórych kolumnach widoków związanych z fakturowaniem i magazynem,
 • w oknie edycji firmy dodano możliwość weryfikacji statusu VAT,
 • ulepszono okno wysyłki e-dokumentów,
 • poprawiono okno wyliczania zaliczki na podatek dochodowy, dla straty podstawa opodatkowania zawsze jest równa zero, nie miało to wpływu na prawidłowość zaliczania zaliczek, problem wyłącznie kosmetyczny,
 • wiele okien programu zostało ulepszonych, wymieniono elementy edycyjne.

Program TaxMachine posiada opcję rozliczania podatku dochodowego PIT z zastosowaniem ulgi IP BOX, czyli opodatkowanie stawką 5% dochodów z własności intelektualnej (IP). Więcej na temat tej ulgi można dowiedzieć się na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-dot-preferencyjnego-opodatkowania-dochodow-wytwarzanych-przez-prawa-wlasnosci-intelektualnej-ip-box

 

Na obsługę IP BOX składa się szereg mechanizmów w programie TaxMachine:

 1. Możliwość definiowania projektów IP.
 2. Możliwość oznaczania produktów w systemie fakturowania/magazynowym jako produkty IP BOX oraz przypisywania ich do projektów.
 3. Oznaczanie pozycji na fakturach sprzedaży jako pozycje IP BOX i przypisywanie ich do projektów, wskazanie produktu z przypisanym projektem IP BOX automatycznie przenosi te oznaczenia do pozycji faktury.
 4. Automatyczne oznaczanie faktur sprzedaży, zawierających pozycje IP BOX, jako faktury IP BOX, wyliczanie sum pozycji IP BOX dla takich faktur.
 5. Automatyczne księgowanie faktur sprzedaży z pozycjami IP BOX w KPiR.
 6. Możliwość oznaczania dokumentów księgowych w KPiR jako pozycje w ewidencji IP BOX z przypisywaniem do projektów IP BOX; koszty IP BOX podlegają tu rozdzieleniu na: koszty BR, koszty nabycia BR, koszty nabycia BR od podmiotu powiązanego oraz nabycie IP. Podział kosztów umożliwia wyliczanie wskaźnika Nexus.
 7. Raport (ewidencja) sprzedaży IP BOX, generowany na podstawie wystawionych w programie faktur, z możliwością generowania dla poszczególnych projektów IP BOX.
 8. Ewidencja IP BOX, generowana na podstawie księgowań w KPiR, zawierająca przychody z IP oraz koszty w podziale na 4 wymienione wyżej kategorie, z możliwością generowania dla poszczególnych projektów IP BOX.
 9. Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem ulgi IP BOX, opcja ta standardowo jest wyłączona, należy ją włączyć w oknie edycji właściciela/udziałowca.

Większość użytkowników programu nie będzie korzystała z ulgi IP BOX, dlatego w programie istnieją dwie możliwości wyłączenia tych funkcji: w oknie konfiguracji programu (Konfiguracja/Opcje/Ewidencje) dla wszystkich podatników, oraz opcja wyłączenia IP BOX dla poszczególnych podatników w oknie edycji firmy (zakładka "Podatki").

Opcja wyliczania zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem IP BOX jest normalnie wyłączona. Można ją włączyć w oknie edycji właściciela/udziałowca na zakładce "Podatki". W tym roku, ze względu na epidemię, Ministerstwo Finansów pozwoliło na uwzględnianie ulgi IP BOX w zaliczkach w trakcie roku podatkowego, standardowo ulgę IP BOX uwzględnia się dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-36L w załączniku PIT/IP.

W dzisiejszej aktualizacji dodano nowe wersje e-deklaracji VAT-R(14) i VAT-Z(6).

Ostatnie aktualizacje zawierały wiele mniejszych ulepszeń, z najważniejszych można wymienić:

 • ulepszono system wydruków opartych na arkuszach kalkulacyjnych, w tym wydruk faktur, dokumentów kasowych, dokumentów magazynowych - nie ma już problemów z zawijaniem i łamaniem tekstu, w tym także pozycji kwotowych,
 • w oknie edycji dokumentu księgowego dodano możliwość wprowadzania kwot brutto, jest to przydatne przy wprowadzaniu faktur uproszczonych, najczęściej zawierających tylko kwoty brutto i sumę VAT,
 • dodano możliwość wyboru szablonu faktury (zakładka "Wygląd" w oknie edycji faktury), dodano drugi wzór faktury "faktura_2.xlsx" z powiększoną czcionką,

Możliwość wyboru szablonu faktury pozwala także na definiowanie własnych szablonów. Szablony są zapisywane w katalogu "szablony" w katalogu roboczym programu (domyślnie "C:\Users\Public\Documents\TaxMachine\szablony\"), zaawansowani użytkownicy mogą definiować własne wzory poprzez wprowadzanie zmian do istniejących wzorów. Zmienione szablony prosimy zapisywać w plikach nazywających się inaczej niż "faktura_X.xlsx" aby uniknąć ich nadpisania przez instalator. Nie należy zmieniać plików predefiniowanych, bowiem zmiany będą nadpisane podczas ewentualnych aktualizacji predefiniowanych szablonów. Edycję szablonów .xlsx należy przeprowadzać w programie Microsoft Excel 2016 lub nowszym.

Począwszy od wersji 3.4 program TaxMachine nie działa już na systemach wcześniejszych niż Windows 7 SP3, aktualizacja na wcześniejszych systemach nie jest już możliwa. Do tej pory program tylko informował o braku pełnej funkcjonalności na starych systemach, obecnie uruchomienie instalatora nie jest na nich możliwe. Użytkowników nadal korzystających z Windows XP i Windows Vista prosimy o przeniesienie programu na nowszy system operacyjny, najlepiej Windows 10.

 

Dodaliśmy do programu obsługę najnowszych schematów JPK_VAT: JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1). Schematy te nie są jeszcze dostępne w oficjalnej dystrybucji, bowiem MF nie udostępniło jeszcze nowego produkcyjnego systemu ich przyjmowania. Według niepotwierdzonych jeszcze zapowiedzi nie będzie on dostępny w pierwotnie planowanym terminie, czyli w kwietniu 2020, przyjmowanie nowych JPK_V7 ma być przełożone na lipiec 2020.

Nowe pliki JPK_V7 z deklaracją będzie można importować i scalać w ten sam sposób, jak dotychczasowe pliki JPK_VAT. Część deklaracyjna tworzona jest na podstawie pozycji części ewidencyjnej pliku (a nie jak do tej pory na podstawie zapisów w rejestrach VAT), tak więc będzie można wygenerować deklarację ze scalonych plików JPK_V7 bez potrzeby ich księgowania.

Poniższy film pokazuje jak w wersji testowej programu dodaje się nowy plik JPK_V7M:

Udostępniona dzisiaj aktualizacja zawiera ulepszenie w zakresie księgowania dokumentów VAT niezbędne do wdrożenia JPK_V7. Okno edycji dokumentu księgowego uzupełniono o pola dodatkowych oznaczeń dla dokumentów sprzedaży (oznaczenia dotyczące dostawy i świadczenia usług oraz oznaczenia dotyczące procedur) oraz dla dokumentów nabyć. Dodano także obowiązkowe oznaczenia typu dokumentów sprzedaży (RO, WEW, FP) i nabyć (MK, VAT_RR, WEW). Dokładniejsze opisy dla oznaczeń i typów dostępne są po wskazaniu ich myszką w wyskakujących podpowiedziach ("dymkach").

Zwracamy uwagę, że oznaczenie FP (faktura wystawiona do paragonu fiskalnego) nie działa jeszcze tak, jak to przewiduje schemat JPK_V7. Faktury z takim oznaczaniem nadal są uwzgędniane w rejestrach VAT i podczas wyliczania VAT-7(K).

Wszystkie te elementy będą obowiązkowe od kwietnia 2020 (JPK_V7 składane w maju) dla dużych podatników i od lipca 2020 (JPK_V7 składane w sierpniu) dla pozostałych. Jedyne elementy obecnie obowiązujące w ramach deklaracji VAT-7(K) to oznaczania procedur:

 • MPP (tylko dla faktur sprzedaży),
 • świadczenie usług turystyki,
 • dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Rozszerzona ewidencja będzie także dotyczyła nabyć towarów i usług w celu świadczenia usług i dostaw towarów opodatkowanych marżą (turystyka, towary używane, dzieła sztuki itd.), w JPK_V7 będziemy wykazywać kwoty nabyć (nawet jeżeli nie są fakturami, taki dokument należy oznaczyć jako Inny dokument VAT w polu Faktura) oraz wartość sprzedaży brutto (oprócz kwot wyliczonych z marży). Zmiany te obowiązują w terminach obowiązku wdrożenia JPK_V7 wymienionych wyżej.

Przy okazji tych prac ulepszono okno edycji dokumentu księgowego, dodano możliwość skrolowania zawartości, dodano nowe wyskakujące objaśnienia, ulepszono nawigację z użyciem klawiatury (główne chodzi o działanie klawiszy Page Up i Page Down).

Dodano także możliwość wysyłki e-Deklaracji PIT-38(14) i PIT-39(10) za 2019 rok oraz dodano objaśnienia kontekstowe do wszystkich zeznań rocznych i załączników PIT/O i PIT/D.

Dodano wysyłkę zeznania rocznego PIT-28(22) wraz z załącznikami. Przypominamy, że w tym roku nie ma już załącznika PIT-28/A, przychody z działalności jednoosobowej należy wpisywać bezpośrednio w formularzu PIT-28. Ponadto, termin składania zeznania PIT-28 w tym roku ustalono na 2 marca (29 luty jest dniem wolnym) oraz zeznania wysyłane przed dniem 15 lutego 2020 będą traktowane jako złożone w tym dniu.

Dodano wysyłkę e-Deklaracji PIT-19A(9).

W związku z częstymi pytaniami informujemy, że Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze schematu dla PIT-16A(10), dlatego na ten moment nie ma możliwości wysyłki tej deklaracji.

Dodano nowe wersje zeznań rocznych PIT-36(27) i PIT-36L(16) za rok 2019 wraz z nowymi załącznikami PIT/B(17) oraz PIT/IP(1). Program TaxMachine otrzymał możliwość automatycznego wyliczania tych zeznań na podstawie zapisów w KPiR, wyliczonych zaliczek na podatek dochodowy oraz odliczonych składek ZUS właścicieli.

Wysyłka tych zeznań będzie możliwa od 15 lutego 2020.

Przypominamy, że roczne zeznania PIT za 2019 rok będą składane od 15 lutego 2020. Na ten moment nie ma możliwości złożenia ich w postaci elektronicznej, o pojawieniu się takiej możliwości poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie.

Termin składania deklaracji PIT-28 został w tym roku przesunięty na 2 marca.

Więcej informacji na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/kiedy-zlozyc-pit-za-2019-r/

Przypominamy także, że od 1 stycznia 2020 podczas podpisywania e-deklaracji danymi autoryzacyjnymi podaje się już przychód za rok 2018 (zawsze rok bieżący - 2). Prosimy wpisać prawidłową kwotę lub skorzystać z opcji automatycznego wyszukiwania kwoty przychodu wśród złożonych z programu zeznań rocznych.

Dodano nowe wersje rocznych zeznań podatkowych PIT-38(14) i PIT-39(10) wraz z załącznikami PIT/O(24) i PIT/D(28). Ich wysyłka na ten moment nie jest możliwa, bowiem przyjmowanie tych i pozostałych rocznych zeznań podatkowych planowane jest od 15 lutego 2020.

Dodano nową wersję zeznania PIT-28(22) za 2019 rok wraz z nowym załącznikiem PIT-28/B(16). Zwracamy uwagę na brak załącznika PIT-28/A, nie stosuje się go już za 2019 rok, przychody z działalności jednoosobowej i najmu wpisuje się bezpośrednio na PIT-28.

Dodano także możliwość definiowania numeru mikrorachunku podatkowego dla pracowników, wcześniej ta opcja była dostępna tylko dla firm i właścicieli (udziałowców). Doszła też możliwość generowania numeru mikrorachunku podatkowego bezpośrednio w programie (z numeru NIP lub PESEL). Zaktualizowano także druk przelewu podatkowego, od 1 styczna 2020 będzie automatycznie wyliczał numer mikrorachunku podatkowego na podstawie wpisanego numeru NIP lub PESEL.

Udostępniliśmy nową wersję darmowego programu TaxMachine PITy 2019/2020. Program zawiera obecnie aktualne PITy dla pracodawców, nowe wzory rocznych zeznań PIT dla osób fizycznych zostaną udostępnione w przyszłym tygodniu.

W roku 2020 zmieniają się terminy składania zeznań rocznych PIT, ich wysyłka będzie możliwa dopiero od 15 lutego 2020. PIT-28 za 2019 będzie składany do do 2 marca 2020, pozostałe zeznania, czyli PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39, do końca kwietnia 2020.

Złożenie zeznania w formie papierowej będzie możliwe z wcześniejszą datą, ale i tak takie zeznania będą traktowane jako złożone 15 lutego, od tego dnia będzie biegł 3-miesięczny termin na zwrot podatku. Dla zeznań złożonych drogą elektroniczną termin zwrotu będzie wynosił 45 dni. Podatnicy, którzy nie złożą zeznania, czyli skorzystają z rozliczenia przez "Twój e-PIT" z automatycznym zaakceptowaniem zeznania w ostatnim dniu terminu, otrzymają zwrot do 14 czerwca (45 dni od ostatniego dnia kwietnia).

Dodaliśmy nowe wersje deklaracji dla płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń:

 • PIT-11(25),
 • PIT-8C(10),
 • PIT-4R(9),
 • PIT-2(6),
 • PIT-2A(6),
 • IFT-1(15),
 • PIT-8AR(8),
 • PIT-R(20).

Nie można ich jeszcze wysyłać elektronicznie, możliwość taka pojawi się po uruchomieniu ich przyjmowania przez Ministerstwo Finansów.

W dniu dzisiejszym nie działa bramka dla e-Deklaracji, w programie TaxMachine pojawia się komunikat o błędzie komunikacyjnym, prosimy ponawiać próby wysyłki w kolejnych dniach.

Dzisiejsza aktualizacja poprawiła obsługę faktura VAT marża, dodano dodatkową stawkę VAT "VAT marża", prosimy ją wskazywać podczas wystawiania tego typu faktur. Faktury takie nie zaksięgują się w pełni automatycznie bowiem nie ma jeszcze możliwości wprowadzania cen zakupu dla takich pozycji, opcja taka pojawi się w przyszłym roku po wdrożeniu wszystkich nowych PIT-ów.

Mieliśmy ostatnio sporo zgłoszeń od osób, które nie mają w programie opcji wysyłki nowych deklaracji VAT. Problem ten wynika z braku aktualizacji pliku wykonywalnego programu, najczęściej przyczyną jest blokowanie aktualizacji przez antywirusy lub zapory.

Dodaliśmy dzisiaj nową wersję deklaracji VAT-8(10) i VAT-9M(9). Dodatkowo w oknie edycji firmy dodano możliwość wpisania numeru BDO, numer ten będzie automatycznie wpisywany na fakturach wystawianych w nowym systemie fakturowania.

Udostępniliśmy dzisiaj dwie nowe deklaracje:

 • VAT-7 w wersji 20, będziemy ją składać po raz pierwszy za miesiąc listopad 2019 w grudniu,
 • VAT-7K w wersji 14, która będzie składana po raz pierwszy za czwarty kwartał 2019 w styczniu.

Dodaliśmy dzisiaj aktualny druk NIP-2 w wersji 12-tej.

Ulepszno także przeliczanie pozycji faktury i pozycji dla wartości sprzedaży w WZ. Można obecnie przeliczać pozycję od ceny netto lub ceny brutto. W zależności od tego, gdzie wpiszemy cenę jednostkową, VAT od pozostałych pozycji, czyli ceny po rabacie i wartości pozycji, przeliczany jest od netto lub brutto. Pozwala to wyjść na równą wartość netto lub brutto bez niepotrzebnych groszy wynikających z zaokrągleń.

Nowy system fakturowania pozwala na oznaczanie produktów jako podlegających obowiązkowej podzielonej płatności. Poniższy film pokazuje, że status MPP jest przenoszony z produktu na pozycję faktury.

Jeżeli kwota faktury przekroczy 15000 zł program przypomina o oznaczeniu takich faktur statusem MPP. Ten sam mechanizm występuje w dokumentach magazynowych WZ, status MPP jest zapamiętywany w pozycji rozchodu i po wystawieniu faktury z dokumentu WZ jest on uwzględniany w pozycji faktury.

Wdrożyliśmy dzisiaj nową wersję pliku JPK_FA(3) obowiązującą od 2 grudnia 2019. Oprócz generowania z wystawionych faktur program umożliwia scalanie, importowanie, księgowanie, weryfikację i wysyłanie plików JPK_FA(3).

Nowa wersja generowana jest tylko z nowego systemu fakturowania.

Istotną nowością w JPK_FA(3) jest możliwość określenia waluty faktury, program podczas księgowania takich plików automatycznie przelicza kwoty waluty na kwoty w PLN wg kursu z dnia poprzedniego przed dniem wystawienia faktury.

Zwracamy uwagę, że faktury końcowe mogą nie księgować się prawidłowo, należy sprawdzić poprawność kwoty przychodu dla takich faktur.

Poniższy film pokazuje jak wygenerować ten plik. Wysyłka i inne operacje możliwe do wykonania na tym pliku opisane są na stronie:

https://taxmachine.pl/taxmachine-2/jpk/tworzenie-i-wysylanie-plikow-jpk.html

Dostajemy sygnały, że weryfikacja VAT oparta na systemie białej listy nie działa prawidłowo w Windows 7. Przyczyną tych problemów może być:

 • nieaktualny system,
 • wyłączony protokół TLS 1.2,
 • blokowanie komunikacji przez wadliwe antywirusy/zapory.

Poniżej widać zrzut ekranu z okna weryfikacji z Windows 7, weryfikacja działa prawidłowo w aktualnym systemie z włączoną obsługą TLS 1.2.

Jak włączyć TLS 1.2 w Windows 7 opisaliśmy na:

https://taxmachine.pl/aktualnosci/problemy-z-wysylka-e-deklaracji-w-windows-7.html

 

weryfikacja vat windows 7