Druk PIT-8C jest najczęściej wypełniany w związku z osiągniętymi przez podatnika dochodami kapitałowymi. Są to dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT-8C dotyczy także tak zwanych pozostałych dochodów, do których zalicza się:

  • stypendia,
  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, od których płatnik nie jest obowiązany pobrać zaliczki na podatek, np. w przypadku zleceniobiorców wykonujących działalność osobiście,
  • alimenty,
  • dotacje (subwencje),
  • dopłaty,
  • nagródy i inne nieodpłatne świadczenia.

Płatnicy mogą sporządzać deklaracje PIT-8C w programie TaxMachine PITy 2021 bezpłatnie dla dowolnej liczby podatników. Możliwe jest także sporządzenie druków PIT-11, PIT-40 i PIT-4R bez ograniczeń.

Poniżej widać PIT-8C przygotowany w programie TaxMachine:

pit 8c

 

Dochody kapitałowe rozliczamy na deklaracji PIT-38, pozostałe dochody natomiast najczęściej są ujmowane w PIT-36.