Program PITy 2023/2024

profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2023 rok

Czytaj dalej Pobieram instalator programu

Najczęściej rozliczanym zeznaniem PIT jest PIT-37. Formularz ten stosują osoby które uzyskały dochody wyłączenie za pośrednictwem płatnika (pracodawcy, ZUS, inny organ emerytalny, zleceniodawcy) i wyłącznie na terenie Polski. Najczęściej są to dochody z tytułu pracy najemnej na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, ze stosunku służbowego, spółdzielczego. Są to także emerytury i renty krajowe, dochody z praw autorskich i innych praw oraz różne inne źródła dochodów, np. zasiłki z urzędu pracy itp.

Drugim w kolejności zeznaniem jest PIT-36. Składany jest głównie przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (opodatkowaną na zasadach ogólnych), osoby które wynajmują własne nieruchomości (chodzi o wynajem "prywatny", nie wykonywany w ramach działalności gospodarczej, opodatkowany na zasadach ogólnych), a także przez podatników, którzy osiągnęli dochody z pracy poza granicami kraju. PIT-36 składają także osoby, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej. Poza tym, zeznanie to składa się zawsze, gdy uzyskaliśmy jakiekolwiek dochody bez pośrednictwa płatnika lub płatnik nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od tych dochodów.

Pamiętajmy, że zeznanie PIT-36 składamy zamiast PIT-37, czyli jeśli uzyskaliśmy np.dochody z pracy w kraju i jednocześnie prowadziliśmy własną firmę to składamy tylko PIT-36, wykazujemy na tym zeznaniu dochody z pracy i dochody z firmy.

Zeznanie PIT-28 rozliczają podatnicy, którzy osiągali przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a także osoby, które wynajmowały nieruchomości i zgłosiły w Urzędzie Skarbowym, że będą opłacać ryczałt od tych przychodów w wysokości 8,5%.

Kolejnym zeznaniem jest PIT-36L, które przesyłają do Urzędu Skarbowego podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej oraz wybrali jako sposób opodatkowania podatek liniowy 19%.

PIT-38 to zeznanie składane głównie przez podatników, którzy uzyskali przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (czyli tak zwana sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych i udziałów w spółkach prawa handlowego.

Formularz PIT-39 przeznaczony jest dla osób, które uzyskały przychody ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 2008 roku.

Często zdarza się, że podatnicy rozliczają więcej niż jedno zeznanie za dany rok podatkowy, np. osiągając dochody z pracy, dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym oraz dochody z giełdy składamy trzy zeznania: PIT-37, PIT-36L i PIT-38.

Do głównych deklaracji PIT często należy dołączyć odpowiednie załączniki, są to: PIT/O, PIT/D, PIT/B, PIT/ZG, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/Z, SSE-R.