Dodano wysyłkę zeznania rocznego PIT-28(22) wraz z załącznikami. Przypominamy, że w tym roku nie ma już załącznika PIT-28/A, przychody z działalności jednoosobowej należy wpisywać bezpośrednio w formularzu PIT-28. Ponadto, termin składania zeznania PIT-28 w tym roku ustalono na 2 marca (29 luty jest dniem wolnym) oraz zeznania wysyłane przed dniem 15 lutego 2020 będą traktowane jako złożone w tym dniu.

Dodano wysyłkę e-Deklaracji PIT-19A(9).

W związku z częstymi pytaniami informujemy, że Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze schematu dla PIT-16A(10), dlatego na ten moment nie ma możliwości wysyłki tej deklaracji.

Dodano nowe wersje zeznań rocznych PIT-36(27) i PIT-36L(16) za rok 2019 wraz z nowymi załącznikami PIT/B(17) oraz PIT/IP(1). Program TaxMachine otrzymał możliwość automatycznego wyliczania tych zeznań na podstawie zapisów w KPiR, wyliczonych zaliczek na podatek dochodowy oraz odliczonych składek ZUS właścicieli.

Wysyłka tych zeznań będzie możliwa od 15 lutego 2020.

Przypominamy, że roczne zeznania PIT za 2019 rok będą składane od 15 lutego 2020. Na ten moment nie ma możliwości złożenia ich w postaci elektronicznej, o pojawieniu się takiej możliwości poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie.

Termin składania deklaracji PIT-28 został w tym roku przesunięty na 2 marca.

Więcej informacji na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/kiedy-zlozyc-pit-za-2019-r/

Przypominamy także, że od 1 stycznia 2020 podczas podpisywania e-deklaracji danymi autoryzacyjnymi podaje się już przychód za rok 2018 (zawsze rok bieżący - 2). Prosimy wpisać prawidłową kwotę lub skorzystać z opcji automatycznego wyszukiwania kwoty przychodu wśród złożonych z programu zeznań rocznych.

Dodano nowe wersje rocznych zeznań podatkowych PIT-38(14) i PIT-39(10) wraz z załącznikami PIT/O(24) i PIT/D(28). Ich wysyłka na ten moment nie jest możliwa, bowiem przyjmowanie tych i pozostałych rocznych zeznań podatkowych planowane jest od 15 lutego 2020.

Dodano nową wersję zeznania PIT-28(22) za 2019 rok wraz z nowym załącznikiem PIT-28/B(16). Zwracamy uwagę na brak załącznika PIT-28/A, nie stosuje się go już za 2019 rok, przychody z działalności jednoosobowej i najmu wpisuje się bezpośrednio na PIT-28.

Dodano także możliwość definiowania numeru mikrorachunku podatkowego dla pracowników, wcześniej ta opcja była dostępna tylko dla firm i właścicieli (udziałowców). Doszła też możliwość generowania numeru mikrorachunku podatkowego bezpośrednio w programie (z numeru NIP lub PESEL). Zaktualizowano także druk przelewu podatkowego, od 1 styczna 2020 będzie automatycznie wyliczał numer mikrorachunku podatkowego na podstawie wpisanego numeru NIP lub PESEL.

Udostępniliśmy nową wersję darmowego programu TaxMachine PITy 2019/2020. Program zawiera obecnie aktualne PITy dla pracodawców, nowe wzory rocznych zeznań PIT dla osób fizycznych zostaną udostępnione w przyszłym tygodniu.

W roku 2020 zmieniają się terminy składania zeznań rocznych PIT, ich wysyłka będzie możliwa dopiero od 15 lutego 2020. PIT-28 za 2019 będzie składany do do 2 marca 2020, pozostałe zeznania, czyli PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39, do końca kwietnia 2020.

Złożenie zeznania w formie papierowej będzie możliwe z wcześniejszą datą, ale i tak takie zeznania będą traktowane jako złożone 15 lutego, od tego dnia będzie biegł 3-miesięczny termin na zwrot podatku. Dla zeznań złożonych drogą elektroniczną termin zwrotu będzie wynosił 45 dni. Podatnicy, którzy nie złożą zeznania, czyli skorzystają z rozliczenia przez "Twój e-PIT" z automatycznym zaakceptowaniem zeznania w ostatnim dniu terminu, otrzymają zwrot do 14 czerwca (45 dni od ostatniego dnia kwietnia).

Dodaliśmy nowe wersje deklaracji dla płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń:

 • PIT-11(25),
 • PIT-8C(10),
 • PIT-4R(9),
 • PIT-2(6),
 • PIT-2A(6),
 • IFT-1(15),
 • PIT-8AR(8),
 • PIT-R(20).

Nie można ich jeszcze wysyłać elektronicznie, możliwość taka pojawi się po uruchomieniu ich przyjmowania przez Ministerstwo Finansów.

W dniu dzisiejszym nie działa bramka dla e-Deklaracji, w programie TaxMachine pojawia się komunikat o błędzie komunikacyjnym, prosimy ponawiać próby wysyłki w kolejnych dniach.

Dzisiejsza aktualizacja poprawiła obsługę faktura VAT marża, dodano dodatkową stawkę VAT "VAT marża", prosimy ją wskazywać podczas wystawiania tego typu faktur. Faktury takie nie zaksięgują się w pełni automatycznie bowiem nie ma jeszcze możliwości wprowadzania cen zakupu dla takich pozycji, opcja taka pojawi się w przyszłym roku po wdrożeniu wszystkich nowych PIT-ów.

Mieliśmy ostatnio sporo zgłoszeń od osób, które nie mają w programie opcji wysyłki nowych deklaracji VAT. Problem ten wynika z braku aktualizacji pliku wykonywalnego programu, najczęściej przyczyną jest blokowanie aktualizacji przez antywirusy lub zapory.

Dodaliśmy dzisiaj nową wersję deklaracji VAT-8(10) i VAT-9M(9). Dodatkowo w oknie edycji firmy dodano możliwość wpisania numeru BDO, numer ten będzie automatycznie wpisywany na fakturach wystawianych w nowym systemie fakturowania.

Udostępniliśmy dzisiaj dwie nowe deklaracje:

 • VAT-7 w wersji 20, będziemy ją składać po raz pierwszy za miesiąc listopad 2019 w grudniu,
 • VAT-7K w wersji 14, która będzie składana po raz pierwszy za czwarty kwartał 2019 w styczniu.

Dodaliśmy dzisiaj aktualny druk NIP-2 w wersji 12-tej.

Ulepszno także przeliczanie pozycji faktury i pozycji dla wartości sprzedaży w WZ. Można obecnie przeliczać pozycję od ceny netto lub ceny brutto. W zależności od tego, gdzie wpiszemy cenę jednostkową, VAT od pozostałych pozycji, czyli ceny po rabacie i wartości pozycji, przeliczany jest od netto lub brutto. Pozwala to wyjść na równą wartość netto lub brutto bez niepotrzebnych groszy wynikających z zaokrągleń.

Nowy system fakturowania pozwala na oznaczanie produktów jako podlegających obowiązkowej podzielonej płatności. Poniższy film pokazuje, że status MPP jest przenoszony z produktu na pozycję faktury.

Jeżeli kwota faktury przekroczy 15000 zł program przypomina o oznaczeniu takich faktur statusem MPP. Ten sam mechanizm występuje w dokumentach magazynowych WZ, status MPP jest zapamiętywany w pozycji rozchodu i po wystawieniu faktury z dokumentu WZ jest on uwzględniany w pozycji faktury.

Wdrożyliśmy dzisiaj nową wersję pliku JPK_FA(3) obowiązującą od 2 grudnia 2019. Oprócz generowania z wystawionych faktur program umożliwia scalanie, importowanie, księgowanie, weryfikację i wysyłanie plików JPK_FA(3).

Nowa wersja generowana jest tylko z nowego systemu fakturowania.

Istotną nowością w JPK_FA(3) jest możliwość określenia waluty faktury, program podczas księgowania takich plików automatycznie przelicza kwoty waluty na kwoty w PLN wg kursu z dnia poprzedniego przed dniem wystawienia faktury.

Zwracamy uwagę, że faktury końcowe mogą nie księgować się prawidłowo, należy sprawdzić poprawność kwoty przychodu dla takich faktur.

Poniższy film pokazuje jak wygenerować ten plik. Wysyłka i inne operacje możliwe do wykonania na tym pliku opisane są na stronie:

https://taxmachine.pl/taxmachine-2/jpk/tworzenie-i-wysylanie-plikow-jpk.html

Dostajemy sygnały, że weryfikacja VAT oparta na systemie białej listy nie działa prawidłowo w Windows 7. Przyczyną tych problemów może być:

 • nieaktualny system,
 • wyłączony protokół TLS 1.2,
 • blokowanie komunikacji przez wadliwe antywirusy/zapory.

Poniżej widać zrzut ekranu z okna weryfikacji z Windows 7, weryfikacja działa prawidłowo w aktualnym systemie z włączoną obsługą TLS 1.2.

Jak włączyć TLS 1.2 w Windows 7 opisaliśmy na:

https://taxmachine.pl/aktualnosci/problemy-z-wysylka-e-deklaracji-w-windows-7.html

 

weryfikacja vat windows 7

Dodaliśmy dzisiaj pierwszą część filmów pokazujących jak korzystać z nowego systemu fakturowania/płatności/magazynu, są one dostępne na stronie:

https://taxmachine.pl/dokumentacja/faktury/system-fakturowania.html

Prosimy o zapoznanie się z tym materiałem. Dużo jeszcze zostało do opisania, będziemy dodawać następne objaśnienia w bieżącym tygodniu.

W najbliższym czasie planowane jest dodanie nowych JPK_FA(3), VAT-7(20), VAT-7K(14).

Nowe JPK_FA(3) będzie generowane tylko z nowego systemu fakturowania, faktury wystawione w starym systemie nie zawierają wszystkich danych wymaganych do jego wygenerowania.

Udostepniono dzisiaj nową wersję programu TaxMachine 3. Najważniejsze nowe funkcje programu to:

 • nowy system fakturowania,
 • magazyn - dokumenty magazynowe, kartoteki towarowe,
 • obsługa płatności, kartoteki kontrahentów.

W najbliższych dniach udostepnimy szereg filmów objaśniających stosowanie nowych funkcji programu.

Poprawiono też obsługę funkcji weryfikacji podatników VAT oraz wysyłki i odbioru JPK po ostatnich zmianach w rządowych web-usługach.

W razie jakichkolwiek problemów i pytań zapraszamy do kontaktu.

Dodano nowy mechanizm weryfikacji podatników VAT korzystający z nowego serwisu Ministerstwa Finansów, tak zwanej "białej listy". Nowy mechanizm ma kilka zalet względem poprzedniego:

 • możliwość weryfikacji podatnika na podaną datę, weryfikacja podatników dla księgowań i plików JPK_VAT odbywa się obecnie na datę wystawienia faktury,
 • możliwość sprawdzenia rachunków bankowych zgłoszonych przez podatnika, od 1 stycznia 2020 weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów przed każdym przelewem będzie obowiązkowa,
 • identyfikator żądania weryfikacji, generowany przez system MF i zapamiętywany w bazie TaxMachine, umożliwia udowodnienie, że dokonaliśmy sprawdzenia statusu podatnika i jego rachunków bankowych na podany dzień,
 • system może też podawać dane na temat odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia wpisu w rejestrze, listę wspólników, prokurentów itp., o ile dane te są dostępne w rejestrze VAT.

Wszystkie weryfikacje są zapisywane w bazie, można je przeglądać w programie pod Pozostałe zbiory danych/Weryfikacje VAT. Można tam też dokonać weryfikacji dowolnego podatnika, należy wówczas podać NIP podatnika (albo wskazać w tabeli jego poprzednią weryfikację) oraz podać datę, na którą ma być wykonana weryfikacja.

Program TaxMachine umożliwia także drukowanie wyników weryfikacji dla celów dowodowych.

Od 1 listopada opodatkowanie VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia przestaje mieć zastosowanie. W fakturach sprzedaży, na których występują towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, których wartość przekracza 15000 zł, wystawianych dla podmiotów innych niż osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, należy stosować oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności". Oznaczenie to zostało dodane do wszystkich wzorów faktur w programie TaxMachine, jest ono dostępne na liście rozwijanej pod numerem faktury.

Nowy system fakturowania, który udostępnimy na początku listopada, także ma zaimplementowane to oznaczenie.

Wdrożyliśmy nową skalę podatkową obowiązującą od 1 października 2019.

Nowa skala jest dostępna w podczas wyliczania zaliczek na podatek dochodowy dla właścicieli oraz pracowników i obowiązuje od zaliczek za miesiąc wrzesień 2019.

W dniu wczorajszym Ministerstwo Finansów udostępniło nowy klucz publiczny do szyfrowania plików JPK podpisywanych certyfikatem kwalifikowanym. Klucz obowiązuje od wczoraj i dzisiaj został dodany do programu TaxMachine.

W związku z tym pliki JPK, podpisane certyfikatem kwalifikowanym, przesłane 23 sierpnia i dzisiaj przed pobraniem aktualizacji programu, mogą wymagać ponownego przesłania. Obecnie pliki takie mają status 120, ale nie wiadomo czy będą ostatecznie zatwierdzone.

Ostatnie aktualizacje wprowadziły dużo zmian do programu:

 • dodano możliwość wyliczania marży podczas księgowania faktur-marża,
 • dodano możliwość wprowadzania waluty dokumentu księgowego i wyliczania wartości w PLN (klawisz F8) oraz wprowadzania płatności w walucie, funkcja ta niebawem będzie rozbudowana o wyliczanie różnic kursowych, dodany będzie raport różnic kursowych dla opłaconych walutowych dokumentów księgowych,
 • wprowadzono zmiany do list płac i rachunku do umowy zlecenia związane ze zwolnieniem z podatku dochodowego wynagrodzeń osób do 26 roku życia, obecnie możliwe jest podanie stawki podatku 0%, w takim przypadku program oblicza składki zdrowotne jak dla opodatkowania stawką 18%,
 • ulepszono system wysyłania e-maili, dodano możliwość wysyłania raportów tabelarycznych bezpośrednio w treści wiadomości oraz wysyłania raportów w postaci arkuszy kalkulacyjnych i plików CSV,
 • dodano możliwość bezpośredniego wysyłania e-mailem wyeksportowanych danych, w tym faktur sprzedaży, księgowań,
 • wprowadzono możliwość konfigurowania wysyłki poczty elektronicznej na poziomie firmy, w tym możliwość definiowania drugiej konfiguracji na potrzeby wysyłki do niektórych adresów pocztowych (opcja dostępna tylko w TaxMachine dla biur rachunkowych).

Jednocześnie cały czas trwają testy nowego systemu fakturowania, w tym specjalnego systemu fakturowania dla biur rachunkowych. Mamy nadzieję, że nowy system uda się udostępnić w przyszłym miesiącu.

Funkcje specyficzne dla podmiotów świadczących usługi księgowe, w tym fakturowanie dla biur, dostępne będą tylko w nowej wersji programu "TaxMachine dla biur rachunkowych".

Udostepniliśmy dzisiaj nową wersję programu TaxMachine 2 z obsługą najnowszej wersji pliku JPK_FA w wersji drugiej.