Informujemy, że ze względu na planowane prace modernizacyjne, będą występowały przerwy w dostępie do Usługi BIR1 (REGON) w dniu 01.02.2018 (czwartek) w godz. 17:00 - 19:00.
(Niedostępna będzie także wyszukiwarka „on-line”: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx ).

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z pracami serwisowymi na środowisku produkcyjnym  JPK, nie będzie możliwości wysyłania plików JPK w dniu 02.02.2018.

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/-/asset_publisher/2bOF/content/prace-serwisowe-jpk-02-02-2018-r

 

Dodano możliwość masowej wysyłki i pobierania potwierdzeń dla dokumentów JPK. Do tej pory było to możliwe tylko dla e-Deklaracji, od dzisiaj ten sam mechanizm może być wykorzystywany do jednoczesnej wysyłki e-Deklaracji i plików JPK.

Wysyłka w tym trybie dla plików JPK jest możliwa tylko z podpisem elektronicznym (certyfikatem), masowy odbiór potwierdzeń jest możliwy niezależnie od sposobu podpisania dokumentu JPK przy wysyłce. Dokumenty JPK podpisywane Profilem Zaufanym nadal należy wysyłać z poziomu okna dokumentu.

Prosimy obejrzeć poniższe wideo, jest na nim pokazane jak wysyłać i sprawdzać status plików JPK.

 

W związku z częstymi pytaniami informujemy, że JPK_VAT za grudzień 2017 r. należy przesłać wg struktury obowiązującej w 2017 r., czyli  JPK_VAT w wersji 2. JPK_VAT w wersji 3 nie jest jeszcze przyjmowany przez system Ministerstwa Finansów.

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow/komunikaty/-/asset_publisher/UB1c/content/jpk_vat-za-grudzien-2017-r-1

Dodaliśmy możliwość eksportu i importu zapisów księgowych w programie TaxMachine.

Funkcja ta umożliwia kopiowanie dokumentów księgowych między miesiącami tego samego podatnika lub kopiowanie dokumentów księgowych między podatnikami, np. w celu zaksięgowania dokumentów wprowadzonych wcześniej do bazy danych klienta biura rachunkowego. Funkcja ta zastępuje wówczas plik JPK, który ze względu na swe ograniczenia nie zawsze gwarantuje bezproblemowe przeniesienie danych.

Innym zastosowaniem tej funkcji jest import danych księgowych z innego programu księgowego, opracowanie importu poprzez pośredni plik eksportu/importu danych księgowych TaxMachine jest łatwiejsze i bezpieczniejsze niż wprowadzanie zmian bezpośrednio do bazy danych TaxMachine. Wewnętrznie plik eksportu danych księgowych TaxMachine .tmdb to baza danych SQLite.

Eksport danych możliwy jest dla całego miesiąca księgowego lub dla wskazanych dokumentów księgowych.

Poniższe wideo przedstawia eksport i import wszystkich dokumentów księgowych w miesącu podatkowym:

Informujemy, że w przypadku dokumentów podpisywanych „danymi autoryzującymi" (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) składanych w 2018 roku należy wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2016.

Jako kwotę przychodu za rok 2016 należy rozumieć, w przypadku:

 • PIT-28 – wariant (19) – poz. 45;
 • PIT-36 – wariant (23) poz. 90 albo poz. 141 jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek;
 • PIT-36L – wariant (12) – poz. 13 lub poz. 18;
 • PIT-37 – wariant (23) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował jako małżonek;
 • PIT-38 – wariant (11) – poz. 24;
 • PIT-39 – wariant (7) – poz. 20;
 • PIT-40 – wariant (22) – poz. 57;
 • PIT-40A – wariant (18) – poz. 38.

W przypadku kiedy podatnik za rok 2016 nie składał żadnego z ww.  zeznań lub rozliczeń w polu kwota przychodu za rok 2016 należy wpisać wartość „0".

Przypominamy, że do pełnego funkcjonowania programu TaxMachine wymagany jest obecnie system operacyjny Windows w wersji 6.1 (Windows 7) z Service Pack 1 (build 7601). Na wczesniejszych systemach nie będą działały funkcje programu komunikujące się z systemami rządowymi, w tym e-Deklaracje, JPK, REGON, EPUAP.

Systemy wcześniejsze niż Windows 7 nie obsługują protokołu TLS 1.2 wymaganego obecnie przez systemy Ministerstwa Finansów i inne systemy rządowe.

Dodaliśmy dzisiaj wysyłkę elektroniczną do systemu e-Deklaracje nowych zeznań rocznych PIT za 2017 rok: PIT-37(24), PIT-28(20), PIT-36(25), PIT-36L(14), PIT-38(12) i PIT-39(8) wraz ze wszystkimi załącznikami.

Przyjmowanie nowych e-deklaracji nie jest jeszcze uruchomione po stronie systemu Ministerstwa Finansów.

Dodaliśmy nową wersję darmowego programu TaxMachine PITy 2017/2018. Zawiera on wszystkie zaktualizowane dotychczas deklaracje PIT za 2017 rok, o których pisaliśmy poprzednio. Program ma zaktualizowany wygląd zgodny z programem TaxMachine. Na ten moment nie działa jeszcze wysyłka e-deklaracji, czekamy na uruchomienie przyjmowania nowych e-pitów przez Ministerstwo Finansów.

Przypominamy, że nasz program pozwala na wpisanie dowolnego numeru KRS Organizacji Pożytku Publicznego, w przeciwieństwie do większości innych tego typu programów, dlatego może być stosowany w biurach rachunkowych.

Najnowszy instalator jest do pobrania na stronie: pobieranie programów.

Nowe deklaracje roczne PIT za 2017 rok

Dodaliśmy nowe wzory deklaracji rocznych PIT za 2017 rok:

 • PIT-37(24),
 • PIT-36(25),
 • PIT-28(20),
 • PIT-36L(14),
 • PIT-38(12),
 • PIT-39(8).

Doszły także nowe wersje załączników do zeznań rocznych PIT:

 • PIT/DS(2),
 • PIT/B(15),
 • PIT/BR(2),
 • PIT-28/A(17)

Następujące załączniki zostały zaktualizowane na rok 2017:

 • PIT/O(22),
 • PIT/D(26),
 • PIT/M(7),
 • PIT/ZG(5),
 • PIT-2K(8),
 • PIT-28/B(14).

Nowe zeznania PIT-36, PIT-36L i PIT-28 wyliczają sie automatycznie na podstawie zapisów w ewidencji księgowej.

Deklaracje pracownicze

Zaktualizowano na rok 2017 następujące deklaracje/informacje związane z podatkiem dochodowym od wynagrodzeń:

 • PIT-11(23),
 • PIT-8C(8),
 • PIT-4R(6).

PIT-40 nie został zaktualizowany bowiem od roku 2017 już nie obowiązuje.

Zaktualizowano deklaracje CIT

Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji 25 oraz załączniki CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7).

Objaśnienia do zaktualizowanych zeznań PIT

Dodano objaśnienia kontekstowe do nowych zeznań PIT za 2017 rok oraz do załączników PIT/O i PIT/D.

Możliwość wyłączenia weryfikacji przy imporcie plików JPK

Dodano możliwość wyłączenia weryfikacji plików JPK_FA i JPK_VAT na zgodność ze schematem przy ich imporcie do ewidencji księgowych. Ma to szczególne znaczenie dla JPK_FA, bowiem schemat opublikowany przez Ministerstwo Finansów ma błąd polegający na określeniu minimalnej długości identyfikatora podatnika VAT na 10 cyfr, podczas gdy w Unii Europejskiej występują krótsze numery podatników VAT. Dzięki tej opcji możliwe jest importowanie plików JPK_FA w których występują numery VAT podatników z Luksemburga, Finlandii i niektórych innych krajów Unii Europejskiej.

Zaktualizowane pozostałe deklaracje PIT za 2017

Zaktualizowano PIT-19A do wersji ósmej oraz PIT-16A do wersji dziewiątej.

Nazwa skrócona podatników w drzewie zamiast nazwy pełnej

W drzewie i liście podatników w głównym oknie programu pokazywane są nazwy skrócone podatników, zamiast nazwy pełnej, jeżeli podano nazwę skróconą.

Wysyłka elektroniczna nowych deklaracji

Dla nowych deklaracji nie działa jeszcze wysyłka elektroniczna bowiem Ministerstwo Finansów jeszcze ich nie przyjmuje. Wysyłka będzie uruchomiona po wdrożeniu przez Ministerstwo Finansów schematów nowych deklaracji w wersji produkcyjnej systemu e-Deklaracje.

 

Dodaliśmy nowy rodzaj raportów opartych na tabelach. Ich dużą zaletą jest możliwość dowolnego sortowania, filtrowania i grupowania danych. Poza drukowaniem do PDF dostępna jest możliwość ich zapisywania do plików .xlsx, .xls, .xml, .csv, .txt i .html. Raporty takie, podobnie jak raporty w postaci arkusza kalkulacyjnego, zapisywane są w bazie danych i można do nich zawsze wrócić.

Na ten moment dostępne są trzy raporty tego typu: księga przychodów i rozchodów,ewidencja przychodów (ryczałt) i raport płatności. Ten ostatni zawiera zbiór dokumentów księgowych dla których zaznaczono, że są na termin w oknie księgowania dokumentu księgowego. Raporty tego typu, obok raportów opartych na arkuszu kalkulacyjnym, będą szeroko wykorzystywane w nadchodzącej implementacji ksiąg rachunkowych w TaxMachine 3.

 

raporty tabele

 

Grupowanie danych odbywa się poprzez przeciągnięcie nagłówka kolumny na pole nad tabelą, sortowanie poprzez kliknięcie na nagłówku kolumny, filtrowanie poprzez wybranie odpowiedniej opcji z pola między nagłówkiem i danymi ("Kliknij aby zdefiniować filtr").

raporty tabele 2

Dodano możliwość eksportu i importu dokumentów, np. deklaracji, faktur, plików JPK, raportów w postaci arkuszy, raportów tabelarycznych itd.

Opcja ta będzie szczególnie przydatna do przenoszenia faktur między bazami danych, np. klient biura rachunkowego może przesyłać wszystkie faktury sprzedaży do zaksięgowania w jednym pliku. Jest to lepsze rozwiązanie niż importowanie plików JPK_FA ze względu na ich ograniczenia.

Aby wyeksportować dokumenty należy zaznaczyć je na liście dokumentów i kliknąć "Eksport". W oknie wyboru pliku wskazujemy ścieżkę i nazwę pliku i klikamy "Zapisz". Dane zapisywane są w pliku eksportu dokumentów TaxMachine .fdb. Wewnętrznie jest to baza danych SQLite, dzięki temu możliwe jest przygotowanie takiego pliku z danych pochodzących z innych programów.

Importowanie odbywa się poprzez kliknięcie "Import" i wskazanie pliku, lokalizacja importu musi się zgadzać z lokalizacją wyeksportowanych dokumentów, czyli faktury importujemy tylko do dokumentów sprzedaży, deklaracje firmy do dokumentów pod firmą itd. Program sprawdza przez zaimportowaniem czy lokalizacja się zgadza i nie pozwoli na import do niewłaściwej lokalizacji.

Bezpośrednia wysyłka JPK podpisanych Profilem Zaufanym

Dodaliśmy do programu TaxMachine bezpośrednie podpisywanie plików JPK Profilem Zaufanym (PZ) poprzez witrynę internetową systemu EPUAP. Dzięki temu nie ma już potrzeby instalowania programu "Klient JPK", program TaxMachine podpisuje pliki JPK_VAT Profilem Zaufanym i wysyła je od razu do systemu Ministerstwa Finansów. TaxMachine 2 to jedyny program z pełną obsługą tworzenia, scalania, weryfikacji, importu, wysyłania i podpisywania plików JPK Profilem Zaufanym.

Ministerstwo Cyfryzacji nie zezwala na bezpośredni dostęp do systemu Profilu Zaufanego podmiotom innym niż podmioty publiczne, dlatego nie mogliśmy tutaj zastosować bezpośredniego dostępu do usługi PZ z którego korzysta program Klient JPK. Udało się jednak obejść ten problem poprzez zastosowanie rozwiązania wykorzystanego już wcześniej do realizacji dostępu do systemu weryfikacji podatników VAT, czyli poprzez wejście na stronę EPUAP przeglądarką internetową i wykorzystanie mechanizmów dostępnych na tej stronie.

Do działania tej funkcji wymagany jest system Windows 7 SP1 lub nowszy oraz przeglądarka Microsoft Internet Explorer 11 (Windows 10 zawiera już tą przeglądarkę).

Konfiguracja Profilu Zaufanego

Przed pierwszą wysyłką warto jest skonfigurować program aby logował się automatycznie do systemu EPUAP, nie musimy wówczas każdorazowo wpisywać loginu i hasła.

Automatyczne logowanie jest możliwe tylko dla profili założonych bezpośrednio w systemie EPUAP lub PZ, jeżeli profil był założony z pośrednictwem np. banku i logowanie odbywa się poprzez jego stronę to podczas podpisywania zawsze trzeba będzie podać dane logowania. Wówczas nie podajemy w programie swoich danych logowania.

Konfiguracja dostępu do EPUAP w TaxMachine dostępna jest na dwóch poziomach:

1. Na poziomie programu, w oknie konfiguracji, na zakładce "Profil Zaufany". Po zaznaczeniu przełącznika "Loguj się na profil domyślny jeżeli nie podano innego profilu w danych firmy" można podać dane do logowania używane przy podpisywaniu Profilem Zaufanym dla wszystkich firm dla których nie podano innych danych logowania. Można podać sam login, wówczas hasło trzeba będzie wpisywać podczas podpisywania.

W polu "Podmiot" wpisujemy nazwę lub fragment nazwy podmiotu. Jest to używane jeżeli dla danego Profilu Zaufanego zdefiniowano więcej niż jeden podmiot (np. profil osoby fizycznej może mieć także przypisane dane firmy). Jeżeli pole zostawimy puste i profil zawiera dane więcej niż jednego podmiotu, to wybór podmiotu będzie się odbywał podczas podpisywania.

 

podpisywanie jpk profilem zaufanym 2 konfiguracja

 

2. Na poziomie danych firmy można podać dane logowanie specyficzne dla danego podmiotu. Robi się to na zakładce "Profil Zaufany" w oknie edycji firmy. Odznaczenie przełącznika "Loguj się na profil domyślny określony w konfiguracji programu" spowoduje, że program będzie się logował na podane dane wysyłając dokumenty tej firmy. Znaczenie tych pól jest identyczne jak w oknie konfiguracji programu.

podpisywanie jpk profilem zaufanym 2 firma

Podpisywanie plików JPK Profilem Zaufanym

Aby podpisać plik JPK Profilem Zaufanym w oknie wysyłki zaznaczamy opcję "Profil Zaufany (EPUAP)" i klikamy "Podpisz i wyślij".

podpisywanie jpk profilem zaufanym 2 1

 

Otworzy się okno przeglądarki internetowej i rozpocznie się proces podpisywania pliku. Bardzo ważne jest aby nie przełączać się na inny program w trakcie podpisywania bowiem operacja podania nazwy pliku do popisania wymaga aby okno przeglądarki było aktywne.

Jeżeli podaliśmy wcześniej dane do logowania to program automatycznie zaloguje się na profil i wybierze podmiot (jeżeli jest to potrzebne). Następnie przejdzie na stronę "Robocze" w "Moja skrzynka", doda plik do podpisania, podpisze go, pobierze podpisany plik i skasuje plik roboczy. Jedyną operacją wymaganą ze strony użytkownika jest podanie kodu autoryzacyjnego przekazanego SMS-em przez system EPUAP:

podpisywanie jpk profilem zaufanym 2 kod autoryzacji

 

Po wpisaniu kodu naciskamy Enter, program automatycznie zamknie przeglądarkę po odebraniu podpisanego pliku. Następnie TaxMachine wyśle podpisany plik korzystając już ze zwykłych mechanizmów udostępnianych przez usługę Ministerstwa Finansów.

W miejsce poprzedniego okienka filtrowania zaimplementowano nowy panel "Filtrowanie". Panel ten jest domyślnie zadokowany przy prawej krawędzi okna programu:

 

filtrowanie 1

 

Wprowadzono także zmiany w oknie podglądu wydruku, ustawienia drukarki zostały przeniesione na wstążkę do zakładek "Narzędzia główne" i "Parametry wydruku".

okno drukowania

 

Zakres drukowanych stron ustala się na zakładce "Parametry wydruku". Tutaj też dostępne są ustawienia jakości wydruku, marginesów, wyrównania i skali:

okno drukowania 2

 

Inną istotną zmianą jest wyłączenie automatycznej migracji bazy danych z TaxMachine 1, obecnie migrację należy wykonywać korzystając z narzędzia konwersji baz danych.

Wdrożyliśmy nowy wzór dokumentu JPK_VAT(3) obowiązujący od stycznia 2018. Najważniejszą zmianą względem JPK_VAT(2) jest zmiana znaczenia pola CelZlozenia, wcześniej wartość 1 w tym polu oznaczała złożenie pierwszego dokumentu za miesiąc, a wartość 2 oznaczała złożenie korekty. W nowej wersji pole to oznacza numer kolejny wersji pliku za miesiąc, przy czym 0 (zero) to "złożenie" czyli pierwotny plik JPK_VAT(3), natomiast kolejne liczby oznaczają numer korekty JPK_VAT za ten miesiąc. Okno edycji pliku JPK_VAT zawiera pole w którym należy podać numer korekty przed wygenerowaniem.

Inne zmiany to uproszczenie struktury nagłówka, np. ograniczono szczegółówość danych podmiotu składającego JPK, wpisuje się tylko numer NIP i nazwę. Pozostałe elementy struktury nie zmieniły się.

Nowy wzór obowiązuje od stycznia 2018, do tego czasu prosimy składać JPK_VAT(2).

Dodano możliwość weryfikacji statusu VAT podatników w plikach JPK_VAT.

Funkcja weryfikacji podatników jest już dostępna w TaxMachine od dłuższego czasu, ale tylko na poziomie ewidencji księgowej. Nie było możliwości weryfikacji statusu podatników w sytuacji, gdy plik JPK był wczytany z innego programu lub scalony z innym plikiem nie pochodzącym z TaxMachine. Dzięki nowej funkcji można sprawdzać status podatników także na poziomie pliku JPK_VAT.

Funkcja ta korzysta z dodatkowych widoków pliku JPK dostępnych od wczorajszej aktualizacji. Status prezentowany jest w obu dodatkowych widokach, w arkuszu kalkulacyjnym oraz w widoku tabelarycznym.

jpk weryfikacja statusu vat

Dodano dodatkowe widoki w oknie pliku JPK, oprócz dokumentu XML plik JPK jest także prezentowany w postaci arkusza kalkulacyjnego oraz w postaci tabel.

Arkusz można zapisać do pliku i wydrukować, natomiast tabele można drukować. Wydruki mogą być zapisywane do plików PDF.

Widok w postaci tabeli umożliwia dowolne sortowanie, filtrowanie i grupowanie danych. Obydwa dodatkowe widoki zawierają sumy dla kolumn liczbowych.

Poniżej widać plik JPK w postaci arkusza:

jpk arkusz kalkulacyjny

 

Plik JPK w postaci tabelarycznej z możłiwością dowolnego sortowania, grupowania i filtrowania:

jpk tabela

 

Oprócz tego ulepszenia poprawiono szereg problemów występujących w programie, najważniejsze poprawki:

 • przywrócono sortowanie firm wybieranych podczas księgowania po częstotliwości ich użycia,
 • poprawiono problem ze stabilnością programu występujący po nieprawidłowym zakończeniu poprzedniej instancji programu, program sprawdza czy poprzednia instanacja zakończyła wykonywanie i wymusza jej zamknięcie jeżeli proces nadal jest wykonywany.

 

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji na chwilę obecną nie zezwala na dostęp do systemu Profilu Zaufanego podmiotom innym niż podmioty publiczne.

W związku z tym podpisywanie plików JPK Profilem Zaufanym jest możliwe tylko w programie udostępnianym przez Ministerstwo Finansów na stronie:

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/klient-jpk

Aby podpisać w ten sposób plik wygenerowany w programie TaxMachine należy zapisać go do pliku:

podpisywanie jpk profilem zaufanym 1

 

Następnie w głównym oknie programu Klient JPK klikamy "Wyślij dokument", następnie "Dodaj dokument" i wskazujemy zapisany plik:

podpisywanie jpk profilem zaufanym 2

 

Po przejściu do kroku "Złożenie podpisu kwalifikowanego" klikamy "Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego". Pojawi się okienko z linkiem do serwisu Profilu Zaufanego, po kliknięciu na ten link otworzy się okno przeglądarki w którym logujemy się do Profilu Zaufanego i potwierdzamy złożenie podpisu. Po złożeniu podpisu należy kliknąć przycisk "OK" w oknie z linkiem.

podpisywanie jpk profilem zaufanym 3

 

Po zatwierdzeniu podpisu pojawi się informacja że udało się podpisać dokument. Klikamy OK i Kontynuuj.

podpisywanie jpk profilem zaufanym 4

 

Kolejny krok to wysyłka podpisanego dokumentu. Klikamy "Rozpocznij wysyłkę" aby wysłać dokument.

podpisywanie jpk profilem zaufanym 5

 

Nowy pasek narzędzi nad listą dokumentów księgowych to nie tylko lepsze sortowanie, ale także dodatkowe wygodne skróty do tworzenia e-deklaracji i plików JPK oraz raportów w postaci arkuszy kalkulacyjnych.

Klikając na przycisku e-Deklaracji mamy bezpośredni dostęp do tworzenia najważniejszych e-deklaracji oraz plików JPK. Dzięki temu nie trzeba przechodzić do "Dokumentów" pod firmą, by utworzyć VAT-7 czy JPK VAT, utworzenie nowego dokumentu to dosłownie dwa kliknięcia. Widać to na poniższym zrzucie ekranu:

nowe menu lista dokumentow 1

 

 

Podobnie jest z raportami w postaci arkuszy kalkulacyjnych, utworzenie nowego raportu to dwa kliki:

nowe menu lista dokumentow 3

 

Tak utworzone e-Dokumenty zapisywane są w tym samym miejscu, co dokumenty tworzone normalnie, czyli w "Dokumenty" pod nazwą podmiotu. Jednocześnie program sprawdza, czy przypadkiem nie utworzono już dokumentu tego samego typu w danym miesiącu i informuje o tym.

 

Również zwykłe raporty są dostępne z poziomu tego paska narządzi:

nowe menu lista dokumentow 2

 

Mamy tutaj także dostęp do narzędzi automatycznego księgowania dokumentów sprzedaży oraz importu (księgowania) plików JPK VAT i JPK FA, a także opisywaną już wcześniej opcję weryfikacji statusu podatników VAT:

nowe menu lista dokumentow 4

Dodano do programu TaxMachine sprawdzanie statusu podatników VAT, zarówno krajowych (przez Portal Podatnika) jak i unijnych (przez VIES). Sprawdzanie dostępne jest w oknie księgowania dokumentu i oknie dodawania kontrahenta. Dodatkowo możliwe jest masowe sprawdzenie wszystkich kontrahentów występujących w dokumentach księgowych w miesiącu podatkowym.

Opcja masowego sprawdzania podatników jest dostępna z nowego menu dostępnego nad listą dokumentów księgowych. Oprócz tej opcji nowe menu zawiera udoskonalone sortowanie (dostępne jest więcej metod sortowania), opcje numeracji dokumentów księgowych (w tym przesuwanie numerów dokumentów w górę i w dół po numerze LP) oraz menu narzędzi i raportów, które wcześniej były dostępne na wstążce, ale w tym miejscu są łatwiej dostępne i lepiej widoczne.

Niestety Ministerstwo Finansów nie udostępnia API do sprawdzania statusu krajowych podatników VAT, dlatego sprawdzanie podmiotów krajowych odbywa się poprzez stronę Portalu Podatnika, co nie jest najszybszym rozwiązaniem. Program zapamiętuje statusy podatników i przesyła je do naszego centralnego serwera, dzięki temu część weryfikacji wykonywana jest szybko bez konieczności "wejścia" na stronę Portalu jeżeli od ostatniego sprawdzenia nie minęło więcej niż 24 godziny.

Weryfikacja podatników unijnych przez VIES jest realizowana przez API, dzięki czemu jest bardzo szybka.

Sprawdzeniem obejmowani są podatnicy wykazani w dokumentach zakupu dla których odliczono VAT, nabyciach i dostawach opodatkowanych przez nabywcę oraz w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

 

sprawdzanie vat

Ministerstwo Finansów wyłączyło obsługę szyfrowania TLS 1.0, w związku z tym wysyłka e-Deklaracji nie jest już możliwa w Windows XP i Windows Vista (źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/aktualnosci/-/asset_publisher/d3oA/content/wprowadzenie-protokolu-tls-1-2-w-srodowisku-produkcyjnym-systemu-e-deklaracje-od-dnia-1-07-2017-r).

Natomiast w systemie Windows 7 protokół TLS 1.2 może być domyślnie wyłączony, co będzie skutkowało błędem podczas wysyłki e-Deklaracji i plików JPK. Aby włączyć obsługę TLS 1.2 prosimy otworzyć Panel Sterowania, następnie kliknąć "Opcje internetowe", kliknąć zakładkę "Zaawansowane" i zaznaczyć "Użyj szyfrowania TLS 1.2".

Konieczność włączenia tej opcji może także wystąpić w Windows 8 i Windows 8.1.

tls12

Zmiany w systemie e-Deklaracje, o których pisaliśmy wcześniej, czyli przejście na protokół TLS 1.2, zostały już wprowadzone przez Ministerstwo Finansów do systemu JPK. Systemy operacyjne Windows XP i Vista nie obsługują tego protokołu, dlatego wysyłka plików JPK VAT możliwa jest tylko z systemów Windows 7 i nowszych.

Ta sama zmiana była ostatnio wprowadzona do systemu z którego korzysta Program Płatnika, wysyłka deklaracji ZUS nie działa obecnie na Windows XP i Vista.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie protokołu TLS 1.2 do systemu e-Deklaracje od 1 lipca 2017 r.

Użytkowników przesyłających deklaracje drogą elektroniczną informujemy, że z chwilą wprowadzenia na środowisku produkcyjnym protokołu TLS 1.2 nie będzie możliwa komunikacja z systemem e-Deklaracje z systemów operacyjnych Windows XP i Windows Vista.

Źródło:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/aktualnosci/-/asset_publisher/d3oA/content/wprowadzenie-protokolu-tls-1-2-w-srodowisku-testowym-systemu-e-deklaracje

Program TaxMachine jest już przygotowany do obsługi nowego protokołu.

Dodaliśmy nowy raport w postaci arkusza kalkulacyjnego Rejestry VAT(1). Poniżej widać także ulepszone okno wyboru nowego dokumentu, dodane zostały osobne kategorie dla plików JPK, arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów tekstowych. Jest także osobna kategoria "Własne wzory dokumentów" pod którą znajdują się wszystkie wzory zdefiniowane przez użytkownika.

rejestry vat 1

 

Raport Rejestry VAT(1) można wygenerować dla dowolnego okresu w ramach jednego roku podatkowego.

rejestry vat 1 arkusz

Nowa informacja podsumowująca VAT-UE(4)

Dodaliśmy najnowszy wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE(4). Nowy formularz obsługuje wysyłkę elektroniczną i wyliczanie na podstawie zapisów w ewidencji księgowej.

Ulepszono VAT-27(2)

Ulepsznona e-Deklaracja VAT-27(2) mieści więcej pozycji.

Nowe oświadczenie PIT-OP(1)

Dodano oświadczenie o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego PIT-OP(1). Oświadczenie to jest używane przez podatników którzy nie mają obowiązku złożenia PIT-37 ale chceliby przekazać 1% podatku dla OPP.

Poprawiono skanowanie dokumentów

Funkcja skanowania nie działała na niektórych komputerach, obecnie nie powinno już być tego problemu.

Ewidencja przychodu w postaci arkusza kalkulacyjnego

Można już generować ewidencję przychodów dla potrzeb ryczałtu od przychodów w postaci arkusza kalkulacyjnego.

Ulepszone objaśnienia kontekstowe

Objaśnienia kontekstowe dla rocznych zeznań PIT są obecnie zrealizowane w postaci pliku PDF. Dzięki temu nie musimy już przetwarzać dokumentów Ministerstwa Finansów na postać html i objaśnienia mogą być udostępniane od razu po ich udostępnieniu przez MF.

Zaznaczenie pełnowierszowe dla list dokumentów

Zmieniono sposób podświetlania zaznaczenia dla list dokumentów, obecnie podświetlany jest cały wiesz. Takie podświetlenie jest bardziej czytelne dla pozycji z wieloma kolumnami gdzie trudno jest jednoznacznie stwierdzić które pozycje odległej kolumny dotyczą zaznaczonego dokumentu.

Zmieniło to jednak działanie menu kontekstowego wywoływanego prawym przyciskiem myszy, aby dodać nowy dokument poprzez to menu należy kliknąć poniżej ostatniej pozycji wyświetlanej na liście. Nie zawsze jest to możliwe, jeżeli lista jest pełna i pojawił się pasek przewijania to nowy dokument można dodać klikając Dodaj na wstążce, naciskając klawisz Insert lub naciskając klawisz "+" na klawiaturze numerycznej.

Ostatnie zmiany w programie TaxMachine to głównie wprowadzenie nowych typów dokumentów: dokumenty tekstowe, dokumenty w postaci arkuszy kalkulacyjnych oraz raporty oparte na arkuszu kalkulacyjnym.

Dokumenty tekstowe

Dokumenty tekstowe to dokumenty generowane na podstawie wzorców zapisanych w plikach .docx lub .rtf, na dzisiaj jedynym takim dokumentem jest nowe świadectwo pracy(2) dostępne w dokumentach pracownika, w najbliższym czasie dodamy więcej dokumentów tego typu.

swiadectwo pracy 2

 

Dokumenty tekstowe można dowolnie edytować. Najważniejszą jednak zaletą tego typu dokumentów jest możliwość tworzenia własnych wzorów. Definiując własne wzory można zautomatyzować tworzenie różnego rodzaju dokumentów wykorzystywanych na co dzień w firmie, np. umowy, zaświadczenia, różne inne druki firmowe. Edycja wzoru może odbywać się w zewnętrznym edytorze tekstu (Microsoft Word, LibreOffice Writer) lub w TaxMachine z poziomu węzła "Dokumenty tekstowe".

Dokumenty i raporty oparte na arkuszu kalkulacyjnym

Drugim rodzajem dokumentów są arkusze kalkulacyjne. Tak jak w przypadku dokumentów tekstowych można dodawać własne wzory dokumentów w postaci arkuszy .xlsx lub .xls.

Dokumenty tego rodzaju występują w dwóch odmianach: zwykłych arkuszy kalkulacyjnych w których pola są uzupełniane z bazy danych, oraz raportów w postaci arkuszy kalkulacyjnych generowanych przez program.

Poniżej widać przykładowy dokument w postaci arkusza kalkulacyjnego "Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym" (dokument w aktualnym wzorze będzie udostępniony w przyszłym tygodniu): 

rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny

 

Drugą odmianą są raporty generowane w postaci arkuszy kalkulacyjnych, na dzisiaj jedynym takim raportem jest Księga Przychodów i Rozchodów(1), w najbliższym czasie wszystkie dostępne w programie raporty będą generowane w postaci arkuszy:

kpir 1

 

Najważniejszą zaletą tego typu raportów jest możliwość ich zapisu do pliku w formatach .xlsx, .xls, .csv, .txt, .html i .xml. Dzięki temu uzyskujemy możliwość eksportu danych z TaxMachine w tych formatach oraz przetwarzania danych w zewnętrznych programach np.: Microsoft Excel czy LibreOffice Calc.

Inną zaletą jest możliwość zapisywania wielu raportów w bazie, dzięki temu możemy zawsze wrócić do raportu sporządzonego wcześniej i przechowywać wiele wersji raportu za ten sam okres, np. po korekcie KPiR czy VAT możemy wrócić do raportu wygenerowanego przed korektą.

Własne wzory dokumentów

Definiowanie własnych wzorów dokumentów tekstowych oraz dokumentów w postaci arkuszy kalkulacyjnych odbywa się poprzez przygotowanie pliku tekstowego (.docx, .rtf) lub arkusza kalkulacyjnego (.xlsx, .xls) zawierającego pola uzupełniane automatycznie przez program.

Przed rozpoczęciem dodawania wzorów należy wskazać w opcjach programu katalog w którym będą umieszczane własne wzory:

 konfiguracja

 

Program sprawdza zawartość tego katalogu podczas uruchamiania, tak więc po dodaniu nowego wzoru należy ponownie uruchomić program. Zmiany we wzorze już widocznym w programie są uwzględniane bez konieczności restartu.

Tworzenie własnych wzorów dokumentów tekstowych

Poniżej widać fragment wzorca świadectwa pracy(2). Tekst zawarty pomiędzy nawiasami klamrowymi jest zastępowany przez program podczas tworzenia nowego dokumentu tekstowego. Można w ten sposób wstawić do dokumentu dowolną dostępną właściwość obiektów firmy, właściciela lub pracownika. Po nazwie właściwości można dodać kreskę pionową i dowolny tekst wstawiany jeżeli dana właściwość jest pusta, np. w pole zdefiniowane jako {Pracownik.PESEL|brak} program wstawi numer PESEL pracownika lub tekst "brak" jeżeli nie podano go w kartotece pracownika.

swiadectwo pracy 2 wzor 

 

Ważnym elementem wzorca dokumentu tekstowego jest tag <Dokument>, który najlepiej jest umieścić na końcu wzorca:

tag dokument

 

Element ten jest obowiązkowy, bez niego TaxMachine nie pokaże dokumentu na liście dostępnych do utworzenia dokumentów. Składa się on z następujących atrybutów:

 • KodDokumentu - identyfikator typu dokumentu, musi być unikalny dla danego typu dokumentu.
 • ID - identyfikator dokumentu, musi być unikalny, najlepiej podać tutaj kod dokumentu z numerem wersji rozdzielone podkreśleniem.
 • Wersja - numer wersji danego dokumentu.
 • Symbol - tekst pojawiający się w kolumnie "Symbol" okna wyboru nowego dokumentu.
 • Pozycje - miejsce w programie w którym może być dodawany dany dokument, możliwe pozycje: "Firma" (dokumenty firmy), "Właściciel" (dokumenty właściciela), "Pracownik" (dokumenty pracownika), "Płace" (dokumenty pod węzłem "Płace"), "Inne" (dokumenty dodawane w "Pozostałych dokumentach"). Jeżeli dokument ma pojawiać się w więcej niż jednym miejscu to podajemy pozycje rozdzielone przecinkami.
 • Opis - opis dokumentu w kolumnie "Opis" okna dodawania nowego dokumentu,
 • NowyOpis - domyślny opis dokumentu tworzony przy pierwszym zapisie dokumentu do bazy lub pliku.

Wzory dokumentów tekstowych można zapisywać w formatach .docx lub .rtf.

Tworzenie dokumentów opartych na arkuszu kalkulacyjnym

Dokumenty oparte na arkuszu kalkulacyjnym tworzy się w podobny sposób jak dokumenty tekstowe. Oprócz pól, w które program wstawi dane pobrane z bazy danych, możemy w tym przypadku stosować także zwykłe formuły arkusza kalkulacyjnego. Poniżej widać fragment dokumentu rachunku zysków i strat (jest to poprzednia wersja tego druku, w programie będzie dostępna nowa wersja obowiązująca za rok 2016):

rzis wzor

 

Trochę inaczej wygląda w tym przypadku definiowanie danych dokumentu, robi się to na osobnym arkuszu nazwanym "DaneDokumentu":

rzis wzor dane dokumentu

W pierwszej kolumnie należy wpisać nazwę atrybutu, w drugiej jej wartość. Znaczenie atrybutów jest identyczne jak w przypadku dokumentów tekstowych.

Wzory arkuszy kalkulacyjnych można zapisywać w formatach .xlsx lub .xls.

Więcej informacji na temat definiowana własnych dokumentów

W przyszłym tygodniu opiszemy dokładniej tworzenie własnych wzorów, w tym udostępniony będzie wykaz wszystkich możliwych do zastosowania właściwości. Zachęcamy Państwa do eksperymentowania z własnymi wzorami.

Nowy system wydruku

Nowe raporty tekstowe, arkusze i pliki PDF drukowane są z użyciem nowego, bardziej zaawansowanego systemu wydruku. Nowy system będzie używany dla wszystkich nowych raportów.

nowy system wydruku

Sprawdzenie pisowni

Do programu TaxMachine dodano sprawdzanie pisowni działające w edytorze tekstowym (w dokumentach tekstowych) oraz w arkuszach kalkulacyjnych.

Nowe okno przeglądarki plików PDF

Dodano możliwość otwierania plików PDF w programie, obecnie objaśnienia do zeznań rocznych PIT są dostępne bezpośrednio w programie z menu "Dokumentacja" w oknie edycji deklaracji.

pdf okno

Nowe druki UPL-1(6) i OPL-1(5)

 Dodano nowe wzory formularzy UPL-1(6) i OPL-1(5).

Nowa e-deklaracja VAT-27(2)

Dodano nowy wzór e-deklaracji VAT-27(2). W najbliższym czasie dojdą także nowe wzory e-deklaracji VAT-UE.