Najważniejsze zmiany wprowadzone w programie w ostatnich aktualizacjach:

  • dodano nową wersję e-deklaracji VAT-UE(5) i VAT-UEK(5),
  • dodano możliwość blokowania edycji dokumentów księgowych (także dodawania i kasowania) na poziomie roku i miesiąca, w oknach edycyjnych dostępna jest opcja zablokowania edycji w roku i miesiącu,
  • ulepszono działanie walutowych pól edycyjnych,
  • przyspieszono otwieranie okna edycyjnego firmy, obecnie tylko pierwsze otwarcie edytora trwa chwilę (kilka sekund), kolejne są otwierają się natychmiast,
  • poprawiono wykrywanie duplikatów dokumentów księgowych, program pomija spacje podczas wyszukiwania duplikatów, dzięki temu duplikaty z dodatkowymi spacjami w dowolnej części numeru dokumentu także będą sygnalizowane,
  • usunięto zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku w niektórych kolumnach widoków związanych z fakturowaniem i magazynem,
  • w oknie edycji firmy dodano możliwość weryfikacji statusu VAT,
  • ulepszono okno wysyłki e-dokumentów,
  • poprawiono okno wyliczania zaliczki na podatek dochodowy, dla straty podstawa opodatkowania zawsze jest równa zero, nie miało to wpływu na prawidłowość zaliczania zaliczek, problem wyłącznie kosmetyczny,
  • wiele okien programu zostało ulepszonych, wymieniono elementy edycyjne.