ulgi podatkowe

 • Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych- zwanej dalej „ustawą". 

  Lp.

  Rodzaj ulgi

  Wysokość ulgi

  Podstawa

  Uwagi

  1.

  Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista

  Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie

  Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy

  Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w roku podatkowym.

  Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy.

  2.

  Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa

  Do 2.280 zł – limit roczny

  Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy

  j.w.

  3.

  Utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące  zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego

  Do 2.280 zł – limit roczny

  Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy

  j.w.

  4.

  Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

  Do 2.280 zł – limit roczny

  Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy

  j.w.

  5.

  Darowizny na cele:

  a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele

  b) kultu religijnego

  c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332, z późn. zm.)

  W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż  6% dochodu

  Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2  ustawy o publicznej służbie krwi.

  Według stanu na 1 stycznia 2016 r. ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł.

  Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy

  Darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne, a także osoby fizycznej lub osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego (art. 26 ust. 5 ustawy oraz art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

  W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

  Uwaga:

  Z uwagi na inne warunki skorzystania z odliczenia należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy.

  6.

  Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą 

  W wysokości dokonanej darowizny

  Przepisy ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Kato-lickiego w Rzeczy-pospolitej Polskiej oraz o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych

  Wymagane pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

  Uwaga:

  w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

  Pozostałe warunki zostały określone w art. 26 ustawy.

  7.

  Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym

  Do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.) -  4.750,80 zł

  Art. 26 ust. 1
  pkt 2b ustawy

  Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym.

  8.

  Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet

  Do wysokości 760 zł rocznie

  Art. 26 ust. 1 pkt 6a i 6h ustawy

  Odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

  Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

  9.

  Wydatki poniesione przez  podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii

  W wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5, 6 i 8 ustawy.

  Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy

  Art. 26c ustawy

  Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26c ustawy.

  10.

  W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

  1) budową budynku mieszkalnego, albo

  2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

  3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

  4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

  Jeżeli inwestycję zakończono w 2014 r. odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej

  325.990 zł

  Art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316)

  Z uwagi na liczne warunki określające zasady korzystania z tej ulgi wskazanym jest zapoznanie się z treścią art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

  Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

  Uwaga:

  Podstawowym warunkiem skorzystania z omawianej ulgi, na zasadzie praw nabytych, jest podpisanie z kredytodawcą odpowiednio pożyczkodawcą umowy kredytu (pożyczki) do końca 2006 r. Moment podpisania umowy kredytowej (pożyczkowej) jest równoznaczny z udzieleniem kredytu przez bank lub skok, o którym mowa w art. 9 nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316)

   

  U W A G A

  Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wydatki wymienione w lp. 1-8 może odliczać od przychodu, jeżeli nie zostały one odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy (o podatku dochodowym od osób fizycznych).

  Wydatki wymienione w lp. 10 mogą być odliczane od przychodu przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316).

 • Do najczęściej stosowanych przez podatników ulg podatkowych należą:

  Podatnicy mogą także odliczać od dochodu lub podatku:

  • składki ZUS na ubezpieczenie społeczne,
  • składki ZUS na ubezpieczenie chorobowe,
  • wydatki na zakup nowych technologii,
  • straty z lat poprzednich z tego samego źródła przychodu,
  • składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

  Ulgi podatkowe bardzo łatwo odliczysz naszym darmowym programem do sporządzania rocznych zeznań podatkowych PIT, pobierz go za darmo z naszej strony. Program TaxMachine PITy 2020/2021 jest darmowy także w zastosowaniach komercyjnych, np. w biurach rachunkowych, w firmach sporządzających zeznania dla swoich pracowników itp. Program TaxMachine PITy 2020/2021 posiada banalny w obsłudze Kreator PIT, który rozlicza zeznania praktycznie automatycznie.

  Większość z tych ulg rozlicza się na załączniku PIT/O.