Okno konfiguracji programu TaxMachine 2 zostało nieco zmodyfikowane względem TaxMachine 1. Zmiany dotyczą zakładki konfiguracji baz danych oraz nowej zakładki do konfiguracji mechanizmu automatycznego tworzenia kopii baz danych.

Konfiguracja baz danych

Zakładka konfiguracji baz danych umożliwia wprowadzenie informacji niezbędnych do połączenia się z bazą danych oraz daje możliwość zdefiniowania listy dostępnych baz danych. Dzięki zdefiniowaniu listy można szybko przełączać aktualnie używaną bazę z poziomu okna głównego programu (na zakładce "Konfiguracja" wstążki głównego okna programu).

Aby dodać bazę do listy należy wpisać jej dane, przetestować połączenie (przycisk "Testuj połączenie") i kliknąć "Dodaj do listy baz". Aby usunąć pozycję z listy należy ją wskazać i kliknąć małą ikonkę "-" na dole po lewej stronie listy baz danych.

Pamiętajmy, że aby skorzystać z serwera MySQL należy go najpierw zainstalować i skonfigurować.

 

konfiguracja baz danych

 

Konfiguracja kopii baz danych

Zakładka służy do ustalenia harmonogramu wykonywania automatycznych kopii bieżącej bazy danych, można także ustalić miejsce zapisywania kopii.

Kopie zapisywane są w formacie bazy danych SQLite, dzięki temu taką kopię można wskazać jako bieżącą bazę w zakładce "Serwer i baza danych" lub skopiować do innej bazy (np. MySQL) z użyciem narzędzia Konwersji baz danych.

 

konfiguracja kopii baz danych

 

Logowanie

Dodatkowo na tej zakładce umieszczono przełącznik "Włącz logowanie". Zaznaczenie tego pola powoduje włączenie logowania, czyli zapisywania wykonywanych przez program operacji na bazach danych. Opcja ta pozwala na szybsze diagnozowanie problemów z bazą danych. Logi zapisują się w dokumentach publicznych, aby je otworzyć należy kliknąć przycisk "Otwórz katalog z logami" pod przyciskiem "Katalogi programu" na zakładce "Konfiguracja" wstążki głównego okna programu.

 

 

logo mysql 170x115TaxMachine 2 wykorzystuje serwer MySQL jako podstawowy silnik bazy danych przy pracy wielostanowiskowej. Niniejszy artykuł opisuje jak zainstalować i skonfigurować MySQL w systemie Windows. Instalacja MySQL w systemach linuxowych zależy od konkretnej dystrybucji, dlatego nie będziemy tutaj tego opisywać, prosimy o skorzystanie z dokumentacji opisującej ten proces dla wybranej dystrybucji Linux-a.

Aby osiągnąć wysoką wydajność serwer MySQL powinien być zainstalowany na szybkim dysku SSD.

Pobranie instalatora dla systemu Windows

Najnowszą wersję serwera MySQL można pobrać z:

https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/ 

Wybieramy jedną z pozycji (pełny instalator lub web instalator), klikamy "No thanks, just start my download" na kolejnej stronie. Po pobraniu uruchamiamy instalator. Należy zainstalować komponenty: MySQL Server i MySQL Workbench.

Instalacja i wstępna konfiguracja przeprowadzana jest z poziomu instalatora, pomoc na temat instalacji znajduje się na: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysql-installer.html

Po instalacji i uruchomieniu serwera należy uruchomić MySQL Workbench. Niezbędne jest wykonanie następujących czynności:

  1. Utworzenie nowej bazy danych.
  2. Dodanie użytkownika MySQL który będzie miał dostęp do bazy danych TaxMachine.
  3. Zwiększenie parametru max_allowed_packet do przynajmniej 200MB lub więcej.
  4. Dla MySQL 8 należy ustawić metodę autentykacji na mysql_native_password jeżeli nie wybrano jej w czasie instalacji serwera (default_authentication_plugin = mysql_native_password).

 

Utworzenie bazy danych

Należy kliknąć przycisk "Create a new schema in the connected server", wpisać nazwę bazy, z listy "Collation" wybrać utf8_polish_ci i kliknąć "Apply" i w następnym oknie nowu "Apply".

 tworzenie bazy mysql

 

Dodanie użytkownika

Klikamy "Users and Privileges", "Add Account", wpisujemy login, hasło (dwa razy).

mysql tworzenie uzytkownika

 

Następnie klikamy zakładkę "Schema Privileges", "Add entry", "Selected schema", wskazujemy utworzoną wcześniej bazę i OK. Klikamy 'Select "ALL"' i klikamy "Apply".

mysql tworzenie uzytkownika uprawnienia

 

Zwiększenie parametru max_allowed_packet

Klikamy "Options File", zakładka "Networking", w "max_allowed_packet" wpisujemy 200MB (lub więcej) i klikamy "Apply". Po zmianie tej wartości należy zrestartować serwer MySQL.

mysql max allowed packet

 

Sprawdzenie wartości parametru default_password_lifetime

Standardowo ważność hasła użytkownika w MySQL ustawiona jest na 360 dni. Warto jest zmienić tą wartość na większą lub wyłączyć to ograniczenie, bowiem jeżeli hasło wygaśnie to program TaxMachine nie będzie mógł się połączyć z serwerem i trzeba będzie ponownie ustawić hasło przez MySQL Workbench.

mysql 1

Narzędzie konwersji baz danych pozwala na konwersję baz z formatu SQLite (.db) do MySQL i odwrotnie. Możliwe jest także wykonywania kopii baz z poziomu tego narzędzia.

Aby przekonwertować bazę należy:

  • wybrać typ bazy źródłowej (SQLite lub MySQL), podać jej dane: ścieżka do pliku dla baz plikowych (SQLite) lub nazwę serwera, nazwę bazy i dane do logowania dla MySQL, następnie kliknąć "Testuj połączenie",
  • podobnie dla bazy docelowej wybrać typ (SQLite lub MySQL), podać jej dane i przetestować połączenie,
  • jeżeli program łączy się z bazami to kliknąć "Kopiuj dane z bazy źródłowej do docelowej" i poczekać chwilę.

Można też w tym oknie wykonać kopie bazy źródłowej i docelowej, jest to zalecane w szczególności gdy docelowa baza nie jest pusta, podczas kopiowania zawartość bazy docelowej jest zawsze usuwana (program o tym poinformuje).

Przy konwersji do MySQL baza danych musi być założona przed konwersją. Zobacz też: instalacja i konfiguracja MySQL.

 

konwersja baz danych