Węzeł "Osoby fizyczne" dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartoteki osób fizycznych, w tym również udziałowców. Informacje zgromadzone w tej kartotece mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach dotyczących tych osób fizycznych, oraz do wyznaczania udziałów osób fizycznych w firmach. Większość dokumentów związanych z osobami fizycznymi automatycznie pobiera dane osoby podczas ich tworzenia.

 

clip0087Dane osób dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w lekcjach Główne okno programu i Okno edycji danych.
 
Podczas edycji dokumentu w którym wpisuje się dane osoby korzysta się z okna wyboru danych osób fizycznych poprzez kliknięcie na przycisku znajdującym się w polu nazwiska osoby. Należy wtedy wybrać osobę z okna wyboru danych, jego dane zostaną automatycznie wpisane do odpowiednich pól dokumentu.
 
Pod węzłem osoby znajduje się węzeł "Udziały", w którym dodaje się udziały osób fizycznych w firmach. Jeżeli osoba fizyczna jest udziałowcem jednej z wprowadzonych wcześniej firm to należy tu dodać udział lub udziały stosując ogólne zasady edycji obiektów opisane w lekcjach Główne okno programu i Okno edycji danych. Dane te są wykorzystywane przy tworzeniu deklaracji PIT-5, PIT-5L i innych deklaracji w których wykazuje się udziały osoby fizycznej.

clip0088