Jeżeli używamy w firmie samochód prywatny, nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to w TaxMachine możemy prowadzić ewidncję przebiegu takiego pojazdu. Wpisujemy do programu faktury związane z eksploatacją pojazdu oraz przebiegi wykonane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Program przygotuje nam ewidencję przebiegu, na podstawie której zaksięgujemy wydatki w koszty działalności.

Więcej na temat ewidencji przebiegu pojazdów na stronie dokumentacyjnej.

Węzeł "Płace", a dokładniej znajdujący się pod nim węzeł "Pracownicy", dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartoteki pracowników. Informacje zgromadzone w tej kartotece mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach związanych z płacami i pracownikami. Większość dokumentów pracowniczych automatycznie pobiera dane pracownika podczas ich tworzenia.

 

clip0084Dane pracowników dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w lekcjach Główne okno programu i Okno edycji danych.

Podczas edycji dokumentu w którym wpisuje się dane pracowników korzysta się z okna wyboru danych pracowników poprzez kliknięcie na przycisku znajdującym się w polu nazwiska pracownika. Należy wtedy wybrać pracownika z okna wyboru danych, jego dane zostaną automatycznie wpisane do odpowiednich pól dokumentu.

clip0085

 

 

Dokonuję zakupu towarów od osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Na podstawie jakiego dokumentu mam ujmować ten zakup w księdze podatkowej?

Zapisy w księdze dotyczące kosztów dokumentuje się dowodami księgowymi, określonymi w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dowodami takimi są przede wszystkim faktury VAT, rachunki, dokumenty celne oraz faktury i noty korygujące. Za dowody księgowe uważa się również dokumenty wymienione w § 13 rozporządzenia, w tym dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę fakt, że sprzedawca (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) nie ma obowiązku wystawiania ani faktur VAT, ani rachunków, w takiej sytuacji zapisu w księdze podatkowej dotyczącego zakupu towaru należy dokonać na podstawie innego dowodu księgowego. Dowodem takim może być umowa kupna-sprzedaży, pod warunkiem że będzie ona na tyle szczegółowa, by zawierała dane określone dla dowodów księgowych.

Zakup towaru od osób nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie dowodu księgowego należy wprowadzić do księgi podatkowej do kolumny 10 „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”.

W księdze podatkowej wartość sprzedanych towarów rejestrujemy na podstawie miesięcznego wydruku komputerowego z prowadzonej przez nas dziennej ewidencji sprzedaży VAT. Czy postępujemy prawidłowo?

Jeżeli podatnik prowadzi odrębną ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o VAT, zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży towarów i usług mogą być dokonywane na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z tej ewidencji. Tak stanowi § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Miesięczne zestawienie przychodów ze sprzedaży sporządzone na podstawie ewidencji sprzedaży VAT, musi jednak zawierać co najmniej następujące dane:

  • datę i kolejny numer zestawienia,
     
  • sumę przychodów ze sprzedaży pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług oraz o wartość towarów i usług niestanowiącą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym i powiększoną o przychody nieobjęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów podatku od towarów i usług.

Tak więc dokonywanie zapisów w księdze podatkowej na podstawie miesięcznego zestawienia przychodów z ewidencji sprzedaży VAT jest prawidłowe, o ile zestawienie to zawiera określone wyżej dane. Sumę przychodów wynikającą z tego zestawienia należy wpisać do księgi podatkowej w kolumnie 7 „Wartość sprzedanych towarów i usług” na koniec miesiąca.

Czy zapisów w księdze dotyczących przychodów można dokonywać na podstawie zbiorczych dowodów?

Wśród dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów w księdze wymienia się dzienne zestawienie faktur dotyczących sprzedaży (§ 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Możliwość dokonania zapisów w księdze jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia faktur sprzedaży jest określona w § 19 ust. 3 rozporządzenia. Jest to uproszczenie w prowadzeniu zapisów dotyczących przychodów ze sprzedaży towarów i usług, z którego mogą skorzystać podatnicy nieprowadzący ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, niebędący podatnikami VAT i nieprowadzący ewidencji za pomocą kas fiskalnych.

W przypadku podatników podatku VAT - w myśl § 21 ust. 1 rozporządzenia - zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży towarów i usług mogą być dokonywane na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku VAT, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub ust. 3 ustawy o VAT (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Ponadto podatnicy ewidencjonujący obrót za pomocą kas rejestrujących mogą dokonywać zapisów w księdze (na mocy § 20 ust. 2 i 3 rozporządzenia) na koniec każdego miesiąca na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych.

Podkreślmy, że uproszczenia w prowadzeniu księgi podatkowej dotyczą wyłącznie przychodów ze sprzedaży. Przepisy powołanego rozporządzenia nie przewidują możliwości ujęcia zbiorczymi zapisami wydatków w księdze.

Nie ma specjalnej wersji demonstracyjnej, program po zainstalowaniu działa w wersji Pro. Jedynym ograniczeniem nie zarejestrowanej wersji Pro jest brak możliwości drukowania oraz ograniczenie ilości możliwych do wprowadzenia dokumentów księgowych, poza tym program działa dokładnie tak jak wersja zarejestrowana. Aby odblokować możliwość drukowania należy zamówić licencję.

Dla przeprowadzenia rejestracji ważne jest aby podać prawidłowy i działający adres e-mail. Jeżeli adres jest nieprawidłowy to wiadomość zawierająca link potrzebny do aktywowania konta nie dotrze do Ciebie i konto pozostanie w stanie nie aktywnym. Konto nie aktywowane w ciągu tygodnia zostane automatycznie usunięte.
Aktywowanie konta jest potrzebne, bowiem w ten sposób eliminowane są konta z nieprawidłowym adresem kontaktowym, który jest niezbędny w trakcie przetwarzania zamówień.
Działający adres nie jest wymagany przy składaniu zamówień telefonicznych.
W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt.

Podczas deinstalacji programu plik lokalnej bazy danych, LocalDB.tdb, nie jest kasowany i zostaje w katalogu programu. Jeżeli program będzie zainstalowany ponownie to wyszystkie formularze i inne dane będą na swoim miejscu.

Należy jednak uważać podczas ręcznego kasowania katalogów, najlepiej przed skasowaniem całego Program Files przenieść katalog TaxMachine XP w inne miejsce i po przeinstalowaniu systemu ponownie go tam umieścić.
Innym rozwiązaniem zabezpieczającym przed przypadkowym skasowaniem bazy danych jest instalowanie programu w innym katalogu niż Program Files, takim który nie jest kasowany przed reinstalacją systemu.

Program nie wymaga instalowania, tak więc po reinstalacji systemu można go od razu uruchomić, jednak aby automatycznie odtworzyć ikonki można program zainstalować jeszcze raz w tym samym katalogu.

Podobnie należy postępować z serwerem TreeDB, należy pamiętać że bazy danych mogą być w innym katalogu niż serwer oraz że serwer wymaga ponownej instalacji jako serwis systemowy, dlatego po reinstalacji należy zainstalować serwer w tym samym katalogu.

Pytanie:
Dlaczego nawet jeśli zaznaczę w firmie że jest to osoba fizyczna to dalej pojawiają się deklaracje CIT dla osoby prawnej a nie ma deklaracji PIT?
Wiem, że ta deklaracja jest w katalogu osoby fizyczne - ale tam dla odmiany nie ma deklaracji VAT - a przecież osoby fizyczne także są często płatnikami VAT.

Odpowiedź:
Musi Pan wprowadzić zarówno firmę (w tym też firmę - osobę fizyczną) pod "Firmy", jak i jej właściciela(li) pod "Osoby fizyczne", każdą osobę fizyczną przypisuje się do firmy poprzez dodanie udziału (węzeł "Udziały" pod nazwiskiem osoby fizycznej). VAT-y są w dokumentach firmy, PIT-y w dokumentach właścicieli.
Program nie sprawdza jakie formularze mają sens dla firmy ze wzdlędu na formę prawną czy sposób opodatkowania, zawsze są wyświetlane wszystkie dostępne formularze.

Zależy czy program korzysta z serwera TreeDB.
Jeżeli tak to lokalizację bazy ustala się w serwerze. Jeżeli nie, czyli gdy program pracuje w trybie lokalnej bazy danych, baza jest w pliku LocalDB.tdb w katalogu programu (normalnie jest to katalog C:\Program Files\TaxMachine XP\), nie da się zmienić tej lokalizacji. Lokalną bazę danych zawsze można przenieść do katalogu serwera (lub innego dowolnie wybranego) i podpiąć do serwera jeżeli zajdzie potrzeba pracy wielostanowiskowej.