Składanie deklaracji rocznych PIT przez Internet (PIT online) do systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów staje się coraz bardziej popularne wśród podatników. Od 2010 roku ilość składanych zeznań PIT wzrosła z 320 tysięcy do ponad 5 milionów w roku 2016. W roku 2017 możemy spodziewać się dalszego wzrostu ilości wysłanych e-deklaracji.

e-Deklaracje mają same zalety tak więc nie powinno to dziwić: nie musimy stać w kolejkach w urzędzie skarbowym lub w urzędzie pocztowym, nie tracimy także czasu i pieniędzy na dojazd. Całą operację przeprowadzamy z własnego komputera w domu lub pracy i nie zajmuje to nam więcej niż 10 sekund.

Do wysłania deklaracji rocznych PIT przez internet do systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów nie jest potrzebny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, nie ponosimy więc żadnych dodatkowych kosztów.

Nie musimy także martwić się, czy przesłany przez Internet formularz PIT dotarł do Urzędu Skarbowego – program TaxMachine PITy wydaje poświadczenie złożenia e-deklaracji w sytuacji poprawnego przebiegu operacji wysyłki e-Deklaracji przez Internet albo wyświetli odpowiedni komunikat o napotkanych problemach lub błędach. Złożona poprawnie e-Deklaracja pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To poświadczenie jest traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy złożeniem papierowej deklaracji bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym.

Aby wysłać zeznanie PIT do Urzędu Skarbowego przez internet z użyciem systemu e-Deklaracje (system prowadzony przez Ministerstwo Finansów) w programie TaxMachine PITy 2016/2017 należy nacisnąć przycisk "e-Deklaracje" na pasku narzędzi formularza PIT. Przypominamy, że formularz ten jest generowany przez Kreatora PIT lub jest tworzony bezpośrednio jako "aktywny formularz" bez użycia Kreatora.

 

e deklaracje pit 37

 

Następnie w polu "Kwota przychodu za poprzedni rok" wpisać sumę przychodu podatnika za rok 2011. Naciśnięcie przycisku "Wyślij" w oknie wysyłania deklaracji rozpocznie proces wysyłki e-deklaracji. Wysyłanie e-deklaracji trwa około 10 sekund. Jeśli edeklaracja dotarła do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów to w polu "Status wysyłki" pojawi się wartość 200, a "Opis statusu wysyłki" bedzie zawierał informację o przyjęciu zeznania. Proszę nacisnąć przycisk "Zamknij".

Uwaga !
Aby wysłać online przez internet zeznanie małżeńskie nie trzeba już składać w Urzędzie Skarbowym pełnomocnictwa na druku UPL-1 w formie papierowej.

 

e deklaracje wysylka

 

Następnie proszę naciśnąć przycisk "Pokaż poświadczenie odbioru" na pasku narzędziowym formularza. Pojawi się nowe okno z formularzem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które stanowi dowód doręczenia zeznania do Urzędu Skarbowego. Druk ten wystawia Ministerstwo Finansów. Na poniższym zrzucie nazwa podmiotu, któremu doręczono dokument to "system testowy", u Państwa będzie "Ministerstwo Finansów".

e deklaracje upo druk

 

Program TaxMachine daje możliwość wystawiania faktur, w tym także faktur w walucie innej niż złoty. Program księguje automatycznie wystawione w nim faktury, umożliwia wydruk rejestru sprzedaży i tworzenie raportu JPK_FA.

Elementy systemu fakturowania

Węzeł Sprzedaż dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartotek kontrahentów i produktów. Informacje zgromadzone w tych kartotekach mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach związanych ze sprzedażą.

Dane kontrahentów i produktów dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w Główne okno programu i Okno edycji danych.

Lista kontrahentów:

Kontrahenci-lista.png


Lista produktów:

Produkty-lista.png

Tworzenie nowej faktury

Aby dodać nową fakturę wskaż Dokumenty sprzedaży pod węzłem Sprzedaż pod firmą i kliknij Dodaj.

Faktury-lista.png


Pojawi się okno wyboru nowego dokumentu, wskaż wzór faktury i kliknij Wybierz:

Dodawanie-faktury.png


Podczas edycji faktury lub innego dokumentu w którym wpisuje się towary lub usługi korzysta się z okna wyboru towarów i usług poprzez naciśnięcie klawisza F4 w polu nazwy towaru lub usługi. Okno wyboru kontrahenta pojawi się po kliknięciu przycisku w polu nazwy nabywcy.

Faktura-formularz.png

Właściwości faktury

Klikając przycisk Właściwości w oknie formularza faktury otrzymujemy dostęp do dodatkowych opcji faktury, w tym możliwość wybrania waluty faktury oraz opcje związane z płatnością za fakturę.

Faktura-wlasciwosci.png

Faktury walutowe

W oknie właściwości faktury możemy ustalić w jakiej walucie jest faktura. Dla innej waluty niż PLN należy wpisać kurs waluty z dnia poprzedzającego wystawienie faktury, dzięki temu program automatycznie przeliczy fakturę na PLN przy księgowaniu.

Faktura-wlasciwosci-euro.png


Faktura wystawiona w EURO:

Faktura-formularz-euro.png

Konfiguracja systemu fakturowania

Program TaxMachine oferuje szereg opcji jeśli chodzi o automatyczną numerację faktur, wybór sposobu wyliczania sum faktury, stałe elementy numeru faktury czy standardową treść uwag na fakturach. Opcje te są dostępne w oknie edycji firmy, na zakładce Formularze.

Faktury-konfiguracja.png

Automatyczne księgowanie faktur

Program TaxMachine księguje faktury i rachunki automatycznie, aby zaksięgować wystawione w danym miesiącu należy wybrać pozycję Księguj dokumenty sprzedaży z menu Narzędzia nad dokumentami księgowymi.

Faktury-ksiegowanie.png

Raport rejestr sprzedaży

Raport rejestru sprzedaży dostępny jest w menu Raporty.

Rejestr-sprzedazy.png


Wydruk raportu rejestru sprzedaży:

Rejestr-sprzedazy-wydruk.png

Węzeł "Sprzedaż i magazyn" dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartotek kontrahentów i produktów. Informacje zgromadzone w tych kartotekach mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach związanych ze sprzedażą i magazynem.

 

clip0080

 

 

Dane kontrahentów i produktów dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w lekcjach Główne okno programu i Okno edycji danych.

Podczas edycji faktury lub innego dokumentu w którym wpisuje się towary lub usługi korzysta się z okna wyboru danych towarów i usług poprzez kliknięcie na przycisku znajdującym się w polu nazwy towaru lub usługi. Okno wyboru kontrahenta pojawi się po kliknięciu przycisku w polu nazwy nabywcy.

 

clip0101


Należy wtedy wybrać towar, usługę lub kontrahenta z okna wyboru danych, dane obiektu zostaną automatycznie wpisane do odpowiednich pól dokumentu.

clip0083

 

 

Dokumenty wprowadzone do KPiR są podstawą do wygenerowania deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT-UE oraz zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałt.
Deklaracje VAT tworzy się dodając nową deklarację VAT-7(K) do dokumentów firmy.
Deklaracje przeliczają się automatycznie jeżeli mają tą opcję włączoną, szczegóły na temat przeliczania dokumentów znajdują się w temacie Okno edycji dokumentu. Aby PIT-5(L) mógł się automatycznie przeliczyć trzeba pamiętać o zdefiniowaniu udziałów dla osoby fizycznej.

Deklaracje VAT-7(K) automatycznie pobierają VAT naliczony do przeniesienia z poprzedniej deklaracji VAT, brana pod uwagę jest najpóźniej dodana deklaracja z poprzedniego miesiąca, jeżeli brak jest takiej deklaracji to pole "Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji" nie jest automatycznie uzupełniane.
Deklaracje PIT-5(L) automatycznie pobierają sumę zaliczek od początku roku z poprzedniej deklaracji, brana jest tu pod uwagę najpóźniej dodana deklaracja z poprzedniego miesiąca roku podatkowego, jeżeli brak jest takiej deklaracji to pole "Suma zaliczek za poprzednie miesiące" nie jest automatycznie uzupełniane.

Roczne deklaracje podatkowe

Program TaxMachine automatycznie wylicza roczne deklaracje podatkowe PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Aby możliwe było wyliczanie podatków należy dodać właściciela (osobę fizyczną) oraz zdefiniować udziały jakie ma właściciel w firmach. Jeden właściciel może mieć wiele udziałów, dodatkowo udziały mogą się zmieniać w czasie. Wyliczane w trakcie roku zaliczki podatkowe oraz zapłacone składki ZUS są automatycznie wpisywane w odpowiednie pola deklaracji.

Wyliczanie pól zeznania domyślnie jest wykonywane na żądanie, czyli należy kliknąć przycisk Wylicz aby dane z ewidencji, zaliczki i składki ZUS trafiły do odpowiednich pól zeznania. Można także włączyć automatyczne wyliczanie, w tym celu na zakładce Opcje należy kliknąć Opcje wyliczania i zaznaczyć Wyliczanie automatyczne.

PIT-36 i PIT-36L

Aby utworzyć roczną deklarację podatkową należy w dokumentach właściciela kliknąć Dodaj i wybrać z listy odpowiednie zeznanie roczne PIT-36 lub PIT-36L:

Dodawanie-nowego-zeznania-pit.png


Następnie należy dodać załącznik PIT/B:

Dodawane-zalacznika-pitb.png


Jeżeli nie mamy żadnych odliczeń ani innych dochodów to deklaracja jest gotowa. Przed wysyłką przez e-Deklaracje warto na wszelki wypadek sprawdzić czy wszystkie należne zaliczki zostały opłacone w prawidłowej wysokości, program uznaje bowiem że tak było i pola Suma wpłaconych zaliczek zawiera wartość zaliczek należnych za cały rok podatkowy.

PIT-28

Zeznanie PIT-28 tworzy się podobnie jak zeznania PIT-36 i PIT-36L. Najpierw dodajemy w dokumentach właściciela zeznanie PIT-28:

Dodawanie-nowego-pit28.png


Następnie dodajemy załącznik PIT-28/A (działalność jednoosobowa i najem) i/lub PIT-28/B (działalność w spółkach):

Dodawanie-zalacznika-pit28a.png


W tym momencie zeznanie powinno być gotowe, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego prosimy także skontrolować wartość zapłaconych zaliczek (pole Kwota wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada ..., program traktuje wszystkie zależne zaliczki jako zapłacone.

Ewentualne problemy

Jeżeli wyliczanie zeznań rocznych nie działa tak jak powinno to należy sprawdzić czy zdefiniowano udziały właściciela w firmach, czy wyliczano w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek oraz czy wpisane są zapłacone składki ZUS. Jeżeli zeznanie nie wylicza się automatycznie to możliwe, że wyłączono automatyczne wyliczanie, należy wtedy wcisnąć przycisk Wylicz by program uzupełnił formularz. Inną przyczyną może być brak załącznika PIT/B, PIT-28/A lub PIT-28/B.

Możesz także korzystać z darmowego programu TaxMachine PITy, w którym wypełnisz wszelkiego rodzaju PITy roczne bezpłatnie.

Węzeł "Osoby fizyczne" dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartoteki osób fizycznych, w tym również udziałowców. Informacje zgromadzone w tej kartotece mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach dotyczących tych osób fizycznych, oraz do wyznaczania udziałów osób fizycznych w firmach. Większość dokumentów związanych z osobami fizycznymi automatycznie pobiera dane osoby podczas ich tworzenia.

 

clip0087Dane osób dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w lekcjach Główne okno programu i Okno edycji danych.
 
Podczas edycji dokumentu w którym wpisuje się dane osoby korzysta się z okna wyboru danych osób fizycznych poprzez kliknięcie na przycisku znajdującym się w polu nazwiska osoby. Należy wtedy wybrać osobę z okna wyboru danych, jego dane zostaną automatycznie wpisane do odpowiednich pól dokumentu.
 
Pod węzłem osoby znajduje się węzeł "Udziały", w którym dodaje się udziały osób fizycznych w firmach. Jeżeli osoba fizyczna jest udziałowcem jednej z wprowadzonych wcześniej firm to należy tu dodać udział lub udziały stosując ogólne zasady edycji obiektów opisane w lekcjach Główne okno programu i Okno edycji danych. Dane te są wykorzystywane przy tworzeniu deklaracji PIT-5, PIT-5L i innych deklaracji w których wykazuje się udziały osoby fizycznej.

clip0088

 

 

Dokumenty związane z różnymi obiektami w bazie danych są przechowywane pod tymi obiektami. W ten sposób wydzielono następujące główne kategorie dokumentów:

 • dokumenty firmy, w tej kategorii głownie znajdują się deklaracje, dokumenty finansowo-księgowe oraz przelewy,
 • dokumenty związane z środkami trwałymi,
 • dokumenty związane z prowadzeniem sprzedaży i magazynu,
 • dokumenty płacowe oraz pracownicze,
 • dokumenty osób fizycznych, w tym deklaracje i przelewy.

 
Pod głównymi węzłami dokumentów w drzewie znajdują się podkategorie dokumentów, kliknięcie na jednej z nich ogranicza liczbę widocznych w liście dokumentów do tych które należą do wskazanej podkategorii.
 
Dokumenty automatycznie pobierają dane firmy, pracowników czy właścicieli pod którymi występują, dzięki temu duża część danych jest wprowadzana automatycznie.

clip0079

Wprowadzanie dokumentu można rozpocząć na kilka sposobów:

 • kliknij prawym przyciskiem na węźle dokumentów w drzewie i wybierz "Dodaj" lub
 • wybierz węzeł dokumentów, kliknij prawym przyciskiem na pustym obszarze listy i wybierz "Dodaj" lub
 • wybierz węzeł dokumentów i naciśnij [Insert] lub
 • wybierz węzeł dokumentów, przejdź do listy i naciśnij [Insert] lub
 • po wybraniu węzła dokumentów naciśnij przycisk "Dodaj" na pasku narzędzi.

 
Następnie należy wybrać typ dokumentu do utworzenia w oknie wyboru nowego dokumentu.

 

clip0075

 

 

Po wybraniu typu dokumentu pojawi się okno edycji dokumentu.


Edycja dokumentu też może być rozpoczęta na kilka sposobów:

 • kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie dokumentu i wybierz "Edytuj" lub
 • wskaż dokument naciśnij przycisk "Edytuj" na pasku narzędzi lub
 • wskaż dokument w liście i naciśnij klawisz [Enter].


Aby usunąć dokument należy:

 • kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie dokumentu wybierz "Usuń" lub
 • wskaż dokument i naciśnij przycisk "Usuń" na pasku narzędzi lub
 • wskaż dokument w liście i naciśnij klawisz [Delete].

 

Jeżeli używamy w firmie samochód prywatny, nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to w TaxMachine możemy prowadzić ewidncję przebiegu takiego pojazdu. Wpisujemy do programu faktury związane z eksploatacją pojazdu oraz przebiegi wykonane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Program przygotuje nam ewidencję przebiegu, na podstawie której zaksięgujemy wydatki w koszty działalności.

Więcej na temat ewidencji przebiegu pojazdów na stronie dokumentacyjnej.

Węzeł "Płace", a dokładniej znajdujący się pod nim węzeł "Pracownicy", dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartoteki pracowników. Informacje zgromadzone w tej kartotece mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach związanych z płacami i pracownikami. Większość dokumentów pracowniczych automatycznie pobiera dane pracownika podczas ich tworzenia.

 

clip0084Dane pracowników dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w lekcjach Główne okno programu i Okno edycji danych.

Podczas edycji dokumentu w którym wpisuje się dane pracowników korzysta się z okna wyboru danych pracowników poprzez kliknięcie na przycisku znajdującym się w polu nazwiska pracownika. Należy wtedy wybrać pracownika z okna wyboru danych, jego dane zostaną automatycznie wpisane do odpowiednich pól dokumentu.

clip0085