Poniżej przedstawiono typowy wygląd listy wprowadzonych dokumentów pod węzłem "Dokumenty księgowe". Lista dokumentów księgowych prezentuje wszystkie dane każdego dokumentu. Dodawanie nowego dokumentu odbywa się poprzez kliknięcie na węźle dokumenty lub pustej przestrzeni w liście dokumentów prawym przyciskiem myszy i wybranie "Dodaj" lub też przez użycie klawisza Insert lub + na klawiaturze numerycznej. Kasowanie dokumentów można wykonać klikając prawym przyciskiem myszy na dokumencie i wybierając "Usuń" lub poprzez naciśnięcie klawisza Delete. Edycja odbywa się przez dwukrotne kliknięcie lub klawiszem Enter. Można też korzystać z przycisków na pasku narzędzi.

Dodanie nowego dokumentu odbywa się zawsze poprzez kopiowanie podświetlonego istniejącego dokumentu, z wyjątkiem sytuacji gdy wprowadzany jest pierwszy dokument w miesiącu. Kopiowane są: data, typ dokumentu, typ VAT, opis, kontrahent, prefiks i sufiks numeru dokumentu, rejestr VAT, kolumna KPiR. Środkowa część numeru dokumentu nie jest kopiowana, wartości VAT i kolumny też nie są kopiowane.

Dlaczego kopiowanie?

Podczas wprowadzania dużej ilości dokumentów cały czas powtarzają się najczęstsze typy dokumentów: sprzedaż, zakup towaru lub materiału i pozostały wydatek, czasem reprezentacja i reklama. Inne rodzaje dokumentów występują rzadko. Dodatkowo kontrahenci są również najczęściej pogrupowani według tych typów, tak więc odszukanie dokumentu z kontrahentem już wcześniej wprowadzonym najczęściej oznacza, że mamy już ustawione większość właściwości wprowadzanego dokumentu: kontrahent, prefiks i sufiks numeru faktury, typ dokumentu, rejestr VAT, opis, typ VAT, kolumnę KPiR. Do wprowadzenia zostaje tylko środkowa część numeru faktury oraz kwoty netto i dodatkowo najczęściej data.
W trakcie wprowadzania dokument z wcześniej wprowadzonym kontrahentem można odszukać poprzez wpisanie fragmentu jego nazwy. Jeżeli był on już wcześniej wprowadzony to dokument zostanie podświetlony, wystarczy wtedy nacisnąć "+" na klawiaturze numerycznej i wpisać brakujące dane. Jeżeli kontrahent ma zmieniający się czasami prefiks i sufiks numeru faktury to między dokumentami tego kontrahenta można szybko przeskakiwać poprzez naciskanie klawiszy Shift i Ctrl. W ten sposób można odszukać dokument z prefiksem lub sufiksem pasującym do wprowadzanej faktury, nie trzeba będzie ich poprawiać przy wprowadzaniu dokumentu.

Uwaga!
W systemie Windows domyślnie włączone są skróty klawiaturowe dla osób niepełnosprawnych, po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku Shift wyskoczy okno "Opcje ułatwień dostępu", należy wtedy kliknąć na przycisk "Ustawienia" w grupie "KlawiszeTrwałe" i odznaczyć "Użyj skrótu".

lista dokumentow ksiegowych

 

Poniżej zamieszczono obraz typowego okna wprowadzania dokumentu KPiR.

Okno jest podzielone na kilka obszarów, między obszarami można szybko przeskakiwać za pomocą klawiszy Page Up i Page Down.


Nawigacja między polami odbywa się za pomocą klawiszy Tab i Tab+Shift, klawisza Enter, strzałek Lewo i Prawo oraz strzałek Góra i Dół, z tym że klawisze te działają inaczej w listach rozwijanych, tam zmieniają wybraną pozycję i nie powodują przejścia na sąsiednie pole.


Naciśnięcie Tab i Tab+Shift oraz strzałek Lewo i Prawo zawsze skutkuje przejściem do sąsiedniego pola, pozostałe klawisze działają w bardziej inteligentny sposób, klawisz Enter przeskakuje rzadko zmieniane pola: VAT, symbol dokumentu, prefiks dokumentu, sufiks dokumentu. Strzałki Góra/Dół działają podobnie, z tym że można dzięki nim ominąć pola z kwotą VAT dla stawek VAT (Enter wchodzi na te pola) oraz działają w inny sposób w polach list rozwijanych, tam służą do wyboru pozycji, na tych polach należy korzystać z Enter lub strzałek Lewo/Prawo.


Zapisanie dokumentu odbywa się po: naciśnięciu Page Down w ostatnim obszarze, naciśnięciu Enter na ostatnim polu, naciśnięciu "+" w dowolnym polu oprócz pola "Opis", po naciśnięciu Ctrl+End lub Ctrl+Enter. Wprowadzanie można anulować poprzez naciśnięcie Esc. Można też korzystać z przycisków na pasku narzędzi.

Omówienie pól okna Dokument KPiR

 1. Data - w pole wpisywana jest data dokumentu, najczęściej data wystawienia.
 2. Typ dokumentu - dostępne pozycje: [Sprzedaż], [Zakup, wydatek], [Zakup wyposażenia], [Zakup środek trwały]. Należy wybrać pozycję odpowiednią dla wprowadzanego dokumentu, wybór na wpływ na listę dostępnych pozycji w polach "Rejestr VAT" i "Kolumna".
 3. VAT - pole służy do wyboru czy dokument ma trafić do Ewidencji VAT czy nie.
 4. Nazwa i pozostałe pola związane z wyborem kontrahenta - pola te nie są bezpośrednio wypełniane, po naciśnięciu dowolnego klawisza otworzy się okno wyboru kontrahenta, gdzie można szybko odszukać istniejącego kontrahenta lub dodać nowego. Naciskany klawisz powinien być pierwszą literą szukanej części nazwy kontrahenta. Wybranie wcześniej wpisanego kontrahenta powoduje automatyczne wypełnienie prefiksu i sufiksu numeru dokumentu, jeżeli takie są u tego kontrahenta stosowane.
 5. Numer - numer dokumentu jest podzielony na cztery części: symbol dokumentu ("FV" na poniższym ekranie), prefiksu numeru dokumentu ("M/"), zawsze wpisywanej części środkowej oraz sufiksu numeru("/2006"). Prefiks i sufiks jest zapamiętywany dla każdego kontrahenta, należy korzystać z tych pól jeżeli format numeru faktury powtarza się u kontrahenta.
 6. Opis - opis zdarzenia gospodarczego, opisy są automatycznie zapamiętywane, opisy wcześniej wprowadzone i pasujące do wpisywanej części opisu są wyświetlane w liście pod tym polem, można wtedy nie wpisywać całego opisu i wybrać opis podpowiadany przez program. Podpowiadane opisy są sortowane według częstości ich wpisywania.
 7. Data VAT - pole widoczne tylko jeżeli w polu "VAT" wybrano "VAT". Należy tu wpisać datę pod którą faktura będzie pokazana w Ewidencji VAT. Nie wolno wpisywać dat wcześniejszych niż z wprowadzanego miesiąca, tylko daty z wprowadzanego miesiąca lub z miesiąca następnego. Jeżeli zachodzi konieczność wprowadzenia faktury do Ewidencji VAT w miesiącu późniejszym niż miesiąc następny po miesiącu wprowadzania to należy wprowadzić dokument dwa razy: najpierw tylko do KPiR (pole VAT otrzymuje wartość "Bez VAT") i drugi raz tylko to Ewidencji VAT w odpowiednim miesiącu, kolumnę należy wtedy ustawić na "Nie do księgi".
 8. Rejestr VAT - lista wcześniej wprowadzonych rejestrów VAT, wybór w polu jest ograniczany do rejestrów pasujących do wartości wskazanej w polu "Typ dokumentu".
 9. Wartości VAT - jest to cały blok pól w którym należy wpisać wartości z faktury, pole jest podzielone na wiersze według stawek VAT oraz sumy Razem i BO S.ZW. Omówienia wymagają dwa wiersze: BO - skrót od Bez odliczenia, należy tu wpisywać kwoty z faktur zakupu dla których nie przysługuje odliczenie VAT, wiersz ten ma też pole VAT, jest to kwota VAT nie odliczonego, nie ma ono obecnie zastosowania i służy jedynie w celach informacyjnych, nie odliczony VAT jest wykazywany w Ewidencji VAT. Drugim wierszem jest suma BO S. ZW - jest to automatycznie wyliczana suma zakupów nie do odliczenia ze względu na związek zarówno ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. Suma ta jest liczona tylko dla faktur zakupu wprowadzanych do rejestrów VAT typu "Nabycie towarów i usług pozostałych odliczane według struktury sprzedaży" i "Nabycie środków trwałych odliczane według struktury sprzedaży".
 10. Kolumna - nazwa i wartość kolumny w KPiR, wybór jest ograniczany do kolumn pasujących do wartości wskazanej w polu "Typ dokumentu". Wartość kolumny jest automatycznie wyliczana na podstawie wartości wpisanych w bloku wartości VAT, jest to suma wartości netto plus wartość nie odliczonego VAT dla zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

 

clip0116

 

W TaxMachine 3 poprowadzisz Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt ewidencjonowany. Poprowadzimy w nim także ewidencje (rejestry) VAT.

Program automatycznie wyliczy zaliczki na podatek dochodowy lub ryczałt oraz sporządzi deklaracje VAT, które można wysłać przez internet do systemu e-deklaracje bezpośrednio z programu. Program tworzy także wszystkie rodzaje plików JPK związanych z KPiR, Ryczałtem i z rejestrami VAT.

Dodawanie lat podatkowych

Przed rozpoczęciem księgowania dokumentów za rok podatkowy musimy go najpierw zdefiniować.

Aby dodać rok podatkowy należy kliknąć na węźle Lata pod Ewidencje podatkowe prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Dodaj lub kliknąć Dodaj na pasku narzędzi.


dodawanie lat podatkowych


Pojawi się okno edycji nowego roku podatkowego:

rok podatkowy


W oknie Rok podatkowy należy wpisać rok i wybrać formę ewidencji Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub Ryczałt. Forma ewidencji nie może być zmieniona po zapisaniu nowego roku.

Dla KPiR dodatkowe pola Zapas otwarcia, Zapas zamknięcia i Uwzględnij zapasy służą do określenia odpowiednio stanu towarów i materiałów na początek i koniec roku podatkowego. Po zaznaczaniu pola Uwzględnij zapasy stany te będą brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu, normalnie w trakcie roku podatkowego pole to pozostaje nie zaznaczone, zaznacza się je aby ustalić dochód na koniec roku podatkowego. Opcja Drukuj remanent początkowy w pierwszym miesiącu włącza drukowanie remanentu początkowego w pierwszym miesiącu roku podatkowego mimo że nie jest on uwzględniany przy obliczaniu dochodu.

Możliwe jest także podanie daty i kwoty remanentu sporządzonego w trakcie roku podatkowego, jego kwota, wraz z kwotą remanentu początkowego, będzie uwzględniana przy obliczaniu dochodu od miesiąca sporządzenia remanentu.

Pole Sposób numerowania dokumentów umożliwia wybór między numerowaniem rocznym i miesięcznym (w każdym miesiącu numeracja zaczyna się od 1).

Pole Częściowe odliczenie VAT i Odliczenie VAT % stosuje się gdy nie cały VAT od naliczony może być odliczony od VATu należnego ze względu na prowadzenie zarówno sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. W takim przypadku należy też zdefiniować rejestr(y) VAT zakupu dla których będzie stosowane częściowe odliczenie VAT.

Dla ryczałtu okno nie zawiera pól dotyczących remanentu, dostępne natomiast jest pole Domyślna stawka ryczałty w którym podajemy jaką stawkę program ma zastosować przy automatycznym księgowaniu faktur.

Po wpisaniu danych należy kliknąć Zapisz i zamknij, w liście lat podatkowych pojawi się nowy rok:

Rok-podatkowy-dodany.png

Dodawanie miesięcy podatkowych

Aby dodać rok podatkowy należy kliknąć na roku podatkowym prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Dodaj.

Dodawanie-miesiecy-podatkowych.png


W oknie Miesiąc należy wpisać numer miesiąca.

Edycja-miesiaca-podatkowego.png


Po kliknięciu Zapisz i zamknij miesiąc podatkowy pojawi się w liście miesięcy danego roku podatkowego:

Miesiac-podatkowy-dodany.png

Rejestry VAT

Dodawanie i edycja rejestrów VAT, typy rejestrów VAT.

Rejestry VAT służą do grupowania zapisów w ewidencji VAT według pozycji na deklaracji VAT-7 lub VAT-7K i sposobu odliczania VAT naliczonego. Aby dodać nowy rejestr VAT należy kliknąć prawym przyciskiem na węźle Rejestry VAT i wybrać Dodaj.

Dodawanie-rejestru-vat.png


Następnie w oknie Rejestr VAT wpisać nazwę rejestru i wybrać typ rejestru. Nazwa rejestru pojawi się później w oknie wprowadzania dokumentu. Typ rejestru określa pole deklaracji VAT-7(K) do którego trafi suma wartości dokumentów z tego rejestru. Dowiedz się więcej na temat typów rejestrów VAT.

Rejestr-vat.png


Po zapisaniu w liście rejestrów VAT pojawi się nowa pozycja:

Rejestr-vat-dodany.png

Wprowadzanie dokumentów księgowych

Lista dokumentów księgowych

Poniżej przedstawiono typowy wygląd listy wprowadzonych dokumentów pod węzłem Dokumenty księgowe. Lista dokumentów księgowych prezentuje wszystkie dane każdego dokumentu. Dodawanie nowego dokumentu odbywa się poprzez kliknięcie na węźle dokumenty lub pustej przestrzeni w liście dokumentów prawym przyciskiem myszy i wybranie Dodaj lub też przez użycie klawisza Insert lub + na klawiaturze numerycznej. Kasowanie dokumentów można wykonać klikając prawym przyciskiem myszy na dokumencie i wybierając Usuń lub poprzez naciśnięcie klawisza Delete. Edycja odbywa się przez dwukrotne kliknięcie lub klawiszem Enter. Można też korzystać z przycisków na pasku narzędzi.


Lista dokumentów księgowych dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

lista dokumentow ksiegowych


Lista z dokumentami ryczałtu wygląda podobnie, jedyną różnicą jest stawka ryczałtu i wartość przychodu w miejscu kolumny KPiR i wartości tej kolumny:

lista dokumentow ksiegowych ryczalt

Dodawania dokumentu z kopiowaniem

Dodanie nowego dokumentu odbywa się zawsze poprzez kopiowanie podświetlonego istniejącego dokumentu, z wyjątkiem sytuacji gdy wprowadzany jest pierwszy dokument w miesiącu. Kopiowane są: data, typ dokumentu, typ VAT, opis, kontrahent, prefiks i sufiks numeru dokumentu, rejestr VAT, kolumna KPiR lub stawka ryczałtu. Środkowa część numeru dokumentu nie jest kopiowana, wartości VAT, wartość kolumny lub wartość przychodu w ryczałcie też nie są kopiowane.

Dlaczego kopiowanie?

Podczas wprowadzania dużej ilości dokumentów cały czas powtarzają się najczęstsze typy dokumentów: sprzedaż, zakup towaru lub materiału i pozostały wydatek. Inne rodzaje dokumentów występują rzadko. Dodatkowo kontrahenci są również najczęściej pogrupowani według tych typów, tak więc odszukanie dokumentu z kontrahentem już wcześniej wprowadzonym najczęściej oznacza, że mamy już ustawione większość właściwości wprowadzanego dokumentu: kontrahent, prefiks i sufiks numeru faktury, typ dokumentu, rejestr VAT, opis, typ VAT, kolumnę KPiR lub stawkę ryczałtu. Do wprowadzenia zostaje tylko środkowa część numeru faktury oraz kwoty netto i dodatkowo najczęściej data. W trakcie wprowadzania dokument z wcześniej wprowadzonym kontrahentem można odszukać poprzez wpisanie fragmentu jego nazwy. Jeżeli był on już wcześniej wprowadzony to dokument zostanie podświetlony, wystarczy wtedy nacisnąć + na klawiaturze numerycznej i wpisać brakujące dane. Jeżeli kontrahent ma zmieniający się czasami prefiks i sufiks numeru faktury to między dokumentami tego kontrahenta można szybko przeskakiwać poprzez naciskanie klawiszy Shift i Ctrl. W ten sposób można odszukać dokument z prefiksem lub sufiksem pasującym do wprowadzanej faktury, nie trzeba będzie ich poprawiać przy wprowadzaniu dokumentu.

Uwaga! W systemie Windows domyślnie włączone są skróty klawiaturowe dla osób niepełnosprawnych, po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku Shift wyskoczy okno Opcje ułatwień dostępu, należy wtedy kliknąć na przycisk Ustawienia w grupie KlawiszeTrwałe i odznaczyć Użyj skrótu.

Okno wprowadzania dokumentu księgowego

Okno wprowadzania dokumentu

Poniżej zamieszczono obraz typowego okna wprowadzania dokumentu do Księgi Przychodów i Rozchodów i Ryczałtu.

Księga Przychodów i Rozchodów:

dokument ksiegowy sprzedaz


Ryczałt:

dokument ksiegowy sprzedaz ryczalt

Nawigacja między polami

Okno jest podzielone na kilka obszarów, między obszarami można szybko przeskakiwać za pomocą klawiszy Page Up i Page Down.

Nawigacja między polami odbywa się za pomocą klawiszy Tab i Tab+Shift, klawisza Enter, strzałek Lewo i Prawo oraz strzałek Góra i Dół, z tym że klawisze te działają inaczej w listach rozwijanych, tam zmieniają wybraną pozycję i nie powodują przejścia na sąsiednie pole.

Naciśnięcie Tab i Tab+Shift oraz strzałek Lewo i Prawo zawsze skutkuje przejściem do sąsiedniego pola, pozostałe klawisze działają w bardziej inteligentny sposób, klawisz Enter przeskakuje rzadko zmieniane pola: VAT, symbol dokumentu, prefiks dokumentu, sufiks dokumentu. Strzałki Góra/Dół działają podobnie, z tym że można dzięki nim ominąć pola z kwotą VAT dla stawek VAT (Enter wchodzi na te pola) oraz działają w inny sposób w polach list rozwijanych, tam służą do wyboru pozycji, na tych polach należy korzystać z Enter lub strzałek Lewo/Prawo.

Zapisanie dokumentu odbywa się po: naciśnięciu Page Down w ostatnim obszarze, naciśnięciu Enter na ostatnim polu, naciśnięciu + w dowolnym polu oprócz pola Opis, po naciśnięciu Ctrl+End lub Ctrl+Enter. Wprowadzanie można anulować poprzez naciśnięcie Esc. Można też korzystać z przycisków na pasku narzędzi.

Pola edycyjne

Omówienie pól okna Dokument KPiR lub Dokument Ryczałt.

 1. Lp. - numer kolejny nadawany automatycznie przez program, można zmienić ręcznie, dokumenty po zaksięgowaniu można także automatycznie przenumerować sortując dokumenty np. po dacie (sortowanie na wstążce) i korzystając z narzędzia Numeruj dokumenty pod Narzędzia na wstążce,
 2. Data - w pole wpisywana jest data dokumentu, najczęściej data wystawienia.
 3. Typ dokumentu - należy wybrać pozycję odpowiednią dla wprowadzanego dokumentu, wybór na wpływ na listę dostępnych pozycji w innych polach, np. Rejestr VAT, Kolumna dla KPiR lub Stawka ryczałtu i Wartość dla Ryczałtu. Zestaw dostępnych typów dokumentu różni się dla książki przychodów i rozchodów oraz dla ryczałtu.
 4. VAT - pole służy do wyboru czy dokument ma trafić do Ewidencji VAT czy nie.
 5. Nazwa i pozostałe pola związane z wyborem kontrahenta - pola te nie są bezpośrednio wypełniane, po naciśnięciu dowolnego klawisza otworzy się okno wyboru kontrahenta, gdzie można szybko odszukać istniejącego kontrahenta lub dodać nowego. Naciskany klawisz powinien być pierwszą literą szukanej części nazwy kontrahenta. Wybranie wcześniej wpisanego kontrahenta powoduje automatyczne wypełnienie prefiksu i sufiksu numeru dokumentu, jeżeli takie są u tego kontrahenta stosowane.
 6. Numer - numer dokumentu jest podzielony na cztery części: symbol dokumentu (FV na poniższym ekranie), prefiksu numeru dokumentu ("F/"), zawsze wpisywanej części środkowej oraz sufiksu numeru("/2014"). Prefiks i sufiks jest zapamiętywany dla każdego kontrahenta, należy korzystać z tych pól jeżeli format numeru faktury powtarza się u kontrahenta.
 7. Opis - opis zdarzenia gospodarczego, opisy są automatycznie zapamiętywane, opisy wcześniej wprowadzone i pasujące do wpisywanej części opisu są wyświetlane w liście pod tym polem, można wtedy nie wpisywać całego opisu i wybrać opis podpowiadany przez program. Podpowiadane opisy są sortowane według częstości ich wpisywania.
 8. Data VAT - pole widoczne tylko jeżeli w polu VAT wybrano VAT. Należy tu wpisać datę pod którą faktura będzie pokazana w Ewidencji VAT. Nie wolno wpisywać dat wcześniejszych niż z wprowadzanego miesiąca, tylko daty z wprowadzanego miesiąca lub z miesiąca następnego. Jeżeli zachodzi konieczność wprowadzenia faktury do Ewidencji VAT w miesiącu późniejszym niż miesiąc następny po miesiącu wprowadzania to należy wprowadzić dokument dwa razy: najpierw tylko do KPiR lub Ryczałtu (pole VAT otrzymuje wartość Bez VAT) i drugi raz tylko to Ewidencji VAT w odpowiednim miesiącu, kolumnę należy wtedy ustawić na Nie do księgi (KPiR) lub wpisać stawkę podatku 0 dla sprzedaży w Ryczałcie.
 9. Rejestr VAT - lista wcześniej wprowadzonych rejestrów VAT, wybór w polu jest ograniczany do rejestrów pasujących do wartości wskazanej w polu Typ dokumentu.
 10. Wartości VAT - jest to cały blok pól w którym należy wpisać wartości z faktury, pole jest podzielone na wiersze według stawek VAT oraz sumy Razem i BO S.ZW. Omówienia wymagają dwa wiersze: BO - skrót od Bez odliczenia, należy tu wpisywać kwoty z faktur zakupu dla których nie przysługuje odliczenie VAT, wiersz ten ma też pole VAT, jest to kwota VAT nie odliczonego, nie ma ono obecnie zastosowania i służy jedynie w celach informacyjnych, nie odliczony VAT jest wykazywany w Ewidencji VAT. Drugim wierszem jest suma BO S. ZW - jest to automatycznie wyliczana suma zakupów nie do odliczenia ze względu na związek zarówno ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. Suma ta jest liczona tylko dla faktur zakupu wprowadzanych do rejestrów VAT typu Nabycie towarów i usług pozostałych odliczane według struktury sprzedaży i Nabycie środków trwałych odliczane według struktury sprzedaży.
 11. Kolumna (tylko KPiR) - nazwa i wartość kolumny w KPiR, wybór jest ograniczany do kolumn pasujących do wartości wskazanej w polu Typ dokumentu. Wartość kolumny jest automatycznie wyliczana na podstawie wartości wpisanych w bloku wartości VAT, jest to suma wartości netto plus wartość nie odliczonego VAT dla zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.
 12. Stawka ryczałtu i Wartość (tylko Ryczałt) - pola widoczne tylko gdy w polu Typ dokumentu wybrano Sprzedaż. Należy tu wpisać stawkę ryczałtu dla przychodu, wartość przychodu jest wpisywana automatycznie na podstawie wartości wpisanych w bloku wartości VAT.

Konfiguracja

Po kliknięciu przycisku Opcje otwiera się okno konfiguracji. Okno zawiera dwie zakładki: ewidencje i wygląd. Na zakładce ewidencje ustawia się widoczne stawki VAT, a także można włączyć drugą kolumnę KPiR, kolumnę "Inne" i kolumnę "Uwagi" w KPiR.

konfiguracja dokumenty ksiegowe


Druga zakładka "Wygląd" umożliwia zmianę czcionek w oknie edycji dokumentu. Dostępna tutaj jest też opcja zmiany czcionek innych elementów programu.

konfiguracja dokumenty ksiegowe wyglad

Księgowanie dokumentów w TaxMachine

Przykładowe księgowania w TaxMachine są przedstawione w osobnej sekcji witryny, prosimy kliknąć tutaj aby przejść do tej sekcji.

Raporty w TaxMachine

Drukowanie raportów na podstawie zapisów księgowych odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z przycisku "Raporty" nad listą dokumentów księgowych. Dostępne są następujące raporty:

 1. Księga Przychodów i Rozchodów (tylko KPiR) - zawiera księgę w obowiązującym wzorze.
 2. Podsumowanie kolumn KPiR (tylko KPiR) - raport prezentujący podsumowanie kolumn KPiR w bieżącym miesiącu oraz narastająco od początku roku, dodatkowo raport zawiera informacje na temat sumy kosztów i dochodu dla każdego miesiąca w roku i razem od początku roku.
 3. Ewidencje VAT - wydruk wszystkich zapisów wszystkich rejestrów VAT oraz sum rejestrów w przekroju typów rejestrów.
 4. Ewidencja przychodów (tylko Ryczałt) - raport prezentujący zestawienie listę wprowadzonych dokumentów do ewidencji ryczałtu, w tym też podsumowanie wartości przychodów i podatku w przekroju stawek podatku.
 5. Ewidencje przebiegu pojazdów - raport na którym następuje porównanie wartości wydatków z możliwą do odliczenia kwotą wynikającą z wprowadzonych przebiegów samochodów osobowych nie będących środkami trwałymi.


Raporty dla księgi przychodów i rozchodów:

raporty kpir


Raporty dla ryczałtu:

raporty ryczalt

Deklaracje VAT i zaliczki na podatek

Zaliczki na podatek dochodowy i ryczałt

Zaliczki na podatek

Program TaxMachine automatycznie wylicza zaliczki na podatek dochodowy i ryczałt właścicieli oraz tworzy roczne zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Aby możliwe było wyliczanie podatków należy dodać właściciela (osobę fizyczną) oraz zdefiniować udziały jakie ma właściciel w firmach. Jeden właściciel może mieć wiele udziałów, dodatkowo udziały mogą się zmieniać w czasie.

Zapłacone składki ZUS właściciela

Przed wyliczeniem zaliczki powinno się wpisać kwoty zapłaconych składek ZUS, robimy to pod węzłem Zapłacone składki ZUS. W oknie edycji składek podajemy rok i miesiąc opłacenia składek, kwotę odliczanych składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz kwotę odliczanej składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy).

Zapłacone-skladki-zus.png

Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczki na podatek dochodowy wylicza się poprzez utworzenie zaliczki pod węzłem Zaliczki na podatek dochodowy pod właścicielem.

Uwaga !!!

Przed wyliczeniem zaliczek należy dodać udziały właściciela w firmach.


Zaliczki-na-podatek-dochodowy.png


Nową zaliczkę dodajemy klikając Dodaj. Pojawi się okno zaliczki:

Zaliczka-na-podatek-dochodowy.png


W oknie możemy wybrać formę opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy 19%) oraz okres za który obliczamy podatek, łącznie z możliwością obliczania zaliczek kwartalnych.

Kwoty przychodów, kosztów uzupełniają się automatycznie na podstawie ewidencji księgowych. Podobnie jest z odliczeniem składek ZUS, jeśli były wprowadzone do programu to są uwzględniane przy obliczaniu podatku. Warto zwrócić uwagę na pole Straty z lat ubiegłych, jeżeli mieliśmy stratę w poprzednich to wpisujemy je tutaj, oczywiście pamiętając o ograniczeniach ustawowych.

Wyliczanie zaliczki na ryczałt

Zaliczki na podatek dochodowy wylicza się poprzez utworzenie zaliczki pod węzłem Zaliczki na ryczałt pod właścicielem.

Zaliczki-na-ryczalt.png


Nową zaliczkę dodajemy klikając Dodaj. Pojawi się okno zaliczki:

Zaliczka-na-ryczalt.png


W oknie możemy wybrać okres za który obliczamy podatek, łącznie z możliwością obliczania zaliczek kwartalnych.

Kwota przychodów uzupełnia się automatycznie na podstawie ewidencji księgowych. Podobnie jest z odliczeniem składek ZUS, jeśli były wprowadzone do programu to są uwzględniane przy obliczaniu podatku. Program odlicza składki na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie jeżeli przychody opodatkowane są więcej niż jedną stawką ryczałtu.

Tworzenie rocznych deklaracji podatkowych PIT

Program TaxMachine automatycznie wylicza roczne deklaracje podatkowe PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Aby możliwe było wyliczanie podatków należy dodać właściciela (osobę fizyczną) oraz zdefiniować udziały jakie ma właściciel w firmach. Jeden właściciel może mieć wiele udziałów, dodatkowo udziały mogą się zmieniać w czasie. Wyliczane w trakcie roku zaliczki podatkowe oraz zapłacone składki ZUS są automatycznie wpisywane w odpowiednie pola deklaracji.

Wyliczanie pól zeznania domyślnie jest wykonywane na żądanie, czyli należy kliknąć przycisk Wylicz aby dane z ewidencji, zaliczki i składki ZUS trafiły do odpowiednich pól zeznania. Można także włączyć automatyczne wyliczanie, w tym celu na zakładce Opcje należy kliknąć Opcje wyliczania i zaznaczyć Wyliczanie automatyczne.

PIT-36 i PIT-36L

Aby utworzyć roczną deklarację podatkową należy w dokumentach właściciela kliknąć Dodaj i wybrać z listy odpowiednie zeznanie roczne PIT-36 lub PIT-36L:

Dodawanie-nowego-zeznania-pit.png


Następnie należy dodać załącznik PIT/B:

Dodawane-zalacznika-pitb.png


Jeżeli nie mamy żadnych odliczeń ani innych dochodów to deklaracja jest gotowa. Przed wysyłką przez e-Deklaracje warto na wszelki wypadek sprawdzić czy wszystkie należne zaliczki zostały opłacone w prawidłowej wysokości, program uznaje bowiem że tak było i pola Suma wpłaconych zaliczek zawiera wartość zaliczek należnych za cały rok podatkowy.

PIT-28

Zeznanie PIT-28 tworzy się podobnie jak zeznania PIT-36 i PIT-36L. Najpierw dodajemy w dokumentach właściciela zeznanie PIT-28:

Dodawanie-nowego-pit28.png


Następnie dodajemy załącznik PIT-28/A (działalność jednoosobowa i najem) i/lub PIT-28/B (działalność w spółkach):

Dodawanie-zalacznika-pit28a.png


W tym momencie zeznanie powinno być gotowe, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego prosimy także skontrolować wartość zapłaconych zaliczek (pole Kwota wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada ..., program traktuje wszystkie zależne zaliczki jako zapłacone.

Ewentualne problemy z wyliczaniem zeznań rocznych

Jeżeli wyliczanie zeznań rocznych nie działa tak jak powinno to należy sprawdzić czy zdefiniowano udziały właściciela w firmach, czy wyliczano w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek oraz czy wpisane są zapłacone składki ZUS. Jeżeli zeznanie nie wylicza się automatycznie to możliwe, że wyłączono automatyczne wyliczanie, należy wtedy wcisnąć przycisk Wylicz by program uzupełnił formularz. Inną przyczyną może być brak załącznika PIT/B, PIT-28/A lub PIT-28/B.

Tworzenie deklaracji podatkowych VAT-7

Wyliczanie pól deklaracji domyślnie jest wykonywane na żądanie, czyli należy kliknąć przycisk Wylicz aby dane z ewidencji trafiły do odpowiednich pól deklaracji. Można także włączyć automatyczne wyliczanie, w tym celu na zakładce Opcje należy kliknąć Opcje wyliczania i zaznaczyć Wyliczanie automatyczne.

Deklaracje VAT-7

Dokumenty wprowadzone do KPiR lub Ryczałtu (i jednocześnie do ewidencji VAT) są podstawą do wygenerowania deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, zaliczek na podatek dochodowy lub zaliczek na ryczałt od przychodów. Deklaracje te tworzy się dodając nową deklarację VAT-7 do dokumentów firmy.

Program umożliwia także automatyczne wypełnianie informacji VAT-UE, dotyczącej transakcji wewnątrzwspólnotowych, oraz informacji VAT-27, w której wykazuje się dokonane dostawy dla których podatnikiem był nabywca.


lista dokumentow

Dodawanie nowej deklaracji VAT-7

Aby dodać nową deklarację należy kliknąć Dodaj i z listy dostępnych dokumentów wybrać VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D i kliknąć Wybierz.

dodawanie nowej deklaracji vat7


Deklaracje przeliczają się automatycznie jeżeli mają tą opcję włączoną, szczegóły na temat przeliczania dokumentów znajdują się w temacie Okno edycji dokumentu w TaxMachine. Deklaracje VAT-7 automatycznie pobierają VAT naliczony do przeniesienia z poprzedniej deklaracji VAT, brana pod uwagę jest najpóźniej dodana deklaracja z poprzedniego miesiąca, jeżeli brak jest takiej deklaracji to pole Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji nie jest automatycznie uzupełniane.

Vat-7.png

Deklaracje VAT-UE

Dokumenty wprowadzone do KPiR lub Ryczałtu (i jednocześnie do ewidencji VAT) są podstawą do wygenerowania deklaracji podatkowych VAT-UE, czyli informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Informację tą tworzy się dodając nowy formularz VAT-UE do dokumentów firmy.

lista dokumentow vat ue

Dodawanie nowej informacji VAT-UE

Aby dodać nową deklarację należy kliknąć Dodaj i z listy dostępnych dokumentów wybrać VAT-UE i kliknąć Wybierz.

dodawanie nowej deklaracji vat ue


Deklaracje przeliczają się automatycznie jeżeli mają tą opcję włączoną, szczegóły na temat przeliczania dokumentów znajdują się w temacie Okno edycji dokumentu w TaxMachine.

Vat-ue.png

Ewidencja przebiegu pojazdów

Elementy ewidencji przebiegu pojazdów w TaxMachine

Lista stawek przebiegu pojazdów

Służy do definiowania stawek przebiegu.

stawki przebiegu

Lista pojazdów

Należy w niej wprowadzić używane pojazdy.

pojazdy do ewidencji

Lista przebiegów pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych

Należy najpierw dodać zdefiniowany wcześniej pojazd i następnie wprowadzić przebiegi.

dodawanie przebiegu pojazdu

Dokument KPiR, typ dokumentu: Wydatki na samochód prywatny

Należy w nim wybrać pojazd i wpisać kwotę wydatku wprowadzaną do ewidencji przebiegu.

faktura przebieg

Raport ewidencja przebiegu pojazdu

Dostępny z menu dla dokumentów księgowych pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych.

raport ewidencja przebiegu


Drukuje ewidencje przebiegu dla wszystkich pojazdów.

Ewidencja-przebiegu-raport.png


Kwotę wyliczoną w raporcie Ewidencje przebiegu pojazdów należy zaksięgować w kolumnie Pozostałe wydatki księgi KPiR, kwota ta nie księguje się automatycznie.

ksiegowanie przebiegu

Ewidencja wyposażenia

Księgowanie zakupu wyposażenia

Sposób księgowania zakupu wyposażenia widać poniżej:

Dokument-ksiegowy-zakup-wyposazenia.png

Ewidencja wyposażenia

Dokumenty księgowe wprowadzane jako Zakup wyposażenia są automatycznie przenoszone do Ewidencji wyposażenia pod Ewidencje księgowe. Drukowanie tej ewidencji odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku Drukujna pasku narzędzi.

Pozycje ewidencji wyposażenia należy uzupełnić o dodatkowe dane nie dostępne w oknie wprowadzania dokumentu. Są to Miejsce użytkowania wyposażenia, Data likwidacji i Przyczyna likwidacji. Pole Nazwa wyposażenia ma zawartość taką samą jak pole Opis przy wprowadzaniu dokumentu zakupu, zmiana nazwy zmienia też opis dokumentu.

Dokument-ksiegowy-zakup-wyposazenia-ewidencja.png

e-deklaracje desktop icon 120Program TaxMachine obsługuje wysyłkę deklaracji przez internet do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Obsługiwane jest podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zwykle karta chipowa z certyfikatem) oraz podpis w postaci danych autoryzujących (przychód z PIT za rok o dwa lata wstecz niż rok wysyłki, numer NIP lub PESEL).

Wysyłanie e-Deklaracji

Aby wysłać zeznanie do Urzędu Skarbowego przez internet z użyciem systemu e-Deklaracje należy nacisnąć przycisk e-Deklaracje.

E-deklaracje-pit-37.png

Wysyłanie e-Deklaracji bez podpisu elektronicznego

Jeśli zeznanie jest wysyłane bez użycia podpisu elektronicznego to w polu Kwota przychodu za poprzedni rok wpisać sumę przychodu podatnika z deklaracji PIT za poprzedni rok podatkowy.

Przypominamy, że z tego sposobu wysyłki mogą korzystać tylko osoby fizyczne oraz że nie wszystkie deklaracje można wysyłać bez podpisu, więcej na temat wysyłki bez podpisu.

E-deklaracje-wysylka-bez-podpisu.png


Naciśnięcie przycisku Wyślij w oknie wysyłania deklaracji rozpocznie proces wysyłki. Wysyłanie trwa około 10 sekund i program TaxMachine od razu próbuje pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jeśli deklaracja dotarła do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów, została zweryfikowana i zapisana w systemie, w polu Status wysyłki pojawi się wartość 200, a Opis statusu wysyłki będzie zawierał informację o przyjęciu zeznania.

Czasem może się zdarzyć, że UPO nie pobierze się od razu i status będzie miał wartość 301 lub 302, w takim przypadku należy spróbować ponownie pobrać poświadczenie klikając przycisk Pobierz poświadczenie. Sytuacja taka zdarza się rzadko, głównie w okresie większego obciążenia systemu e-Deklaracje, może się wówczas zdarzyć, że poświadczenie będzie dostępne dopiero po kilku godzinach od wysyłki. Należy wtedy co jakiś czas sprawdzać dostępność poświadczenia.

Po odebraniu poświadczenia proszę nacisnąć przycisk Wyjdź.

E-deklaracje-wyslane.png

Wysyłanie e-Deklaracji z podpisem elektronicznym

Wysyłając e-Deklarację z podpisem elektronicznym kwalifikowanym należy wybrać certyfikat z listy i klikamy Wyślij. Lista pokazuje certyfikaty w systemowym magazynie certyfikatów osobistych, jeżeli certyfikatu nie ma na liście to należy go zarejestrować z pomocą oprogramowania dostarczonego razem z podpisem.

E-deklaracje-wysylka-z-podpisem.png


Po kliknięciu Wyślij pojawi się okienko do wpisania numeru PIN karty, jego wygląd zależy od dostawcy podpisu. Po podaniu PIN-u program podpisuje deklarację i wysyła ją do systemu e-Deklaracje.

Po udanej wysyłce powinien pojawić się kod statusu wysyłki 302, jeżeli pojawi się 301 to należy kliknąć przycisk Pobierz poświadczenie. Jeżeli mimo kilkukrotnego kliknięcia tego przycisku kod nie zmieni się na 302 to może to oznaczać przeciążenie systemu e-Deklaracje i konieczność sprawdzenia statusu po jakimś czasie.

Pamiętajmy, że wysyłka z podpisem w imieniu podmiotu innego niż właściciel podpisu wymaga wcześniejszego złożenia w Urzędzie Skarbowym pełnomocnictwa na druku UPL-1. Jeżeli takiego pełnomocnictwa nie złożono to pojawi się status wysyłki 402 - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji. Dotyczy to także e-Deklaracji podpisywanych przez wspólników spółek osobowych składanych w imieniu spółki.

Po wysłaniu e-Deklaracji i otrzymaniu statusu 302 należy kliknąć Wyjdź, przy wysyłce z podpisem kwalifikowanym Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest dostępne dopiero po około dwóch godzinach od wysłania. Poświadczenie można pobierać z okienka E-Deklaracje lub klikając Poświadczenie odbioru w oknie formularza.

Pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru

Po otrzymaniu statusu 200 proszę nacisnąć przycisk Poświadczenie odbioru na pasku narzędziowym formularza.

E-deklaracje-pit-37-upo.png


Pojawi się nowe okno z formularzem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które stanowi dowód doręczenia zeznania do Urzędu Skarbowego. Poniższy zrzut pokazuje UPO wygenerowane na zeznania wysłanego do systemu testowego.

E-deklaracje-upo-druk.png

 

Wysyłka masowa

W programie TaxMachine można wysyłać e-deklaracje masowo, w tym celu należy przejść do "Wszystkie e-Deklaracje" lub "E-deklaracje firmy" pod firmą, zaznaczyć wiele e-deklaracji i kliknąć przycisk "E-deklaracje" na wstążce:

e deklaracje wysyłka masowa zaznaczenie


E-deklaracje możemy wysyłać z podpisem i bez podpisu. Przy wysyłce bez podpisu program próbuje odszukać w bazie przychód za rok poprzedni, jeżeli nie znajdzie to należy go wpisać ręcznie. Wysyłka z podpisem wymaga wskazania certyfikatu oraz wpisania PIN-u.

Klikamy "Wyślij dokumenty bez podpisu" lub "Wyślij dokumenty z podpisem". Następnie kliknąć przycisk "Pobierz poświadczenia odbioru". Lista e-deklaracji w oknie wysyłki masowej zawiera informacje o stanie wysyłki każdego dokumentu, możliwości wysyłki bez podpisu, numerze referencyjnym, poświadczeniu odbioru itd.

e deklaracje wysyłka masowa wysylanie

Problemy z wysyłką

Zobacz też

Zapisz

Składanie deklaracji rocznych PIT przez Internet (PIT online) do systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów staje się coraz bardziej popularne wśród podatników. Od 2010 roku ilość składanych zeznań PIT wzrosła z 320 tysięcy do ponad 5 milionów w roku 2016. W roku 2017 możemy spodziewać się dalszego wzrostu ilości wysłanych e-deklaracji.

e-Deklaracje mają same zalety tak więc nie powinno to dziwić: nie musimy stać w kolejkach w urzędzie skarbowym lub w urzędzie pocztowym, nie tracimy także czasu i pieniędzy na dojazd. Całą operację przeprowadzamy z własnego komputera w domu lub pracy i nie zajmuje to nam więcej niż 10 sekund.

Do wysłania deklaracji rocznych PIT przez internet do systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów nie jest potrzebny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, nie ponosimy więc żadnych dodatkowych kosztów.

Nie musimy także martwić się, czy przesłany przez Internet formularz PIT dotarł do Urzędu Skarbowego – program TaxMachine PITy wydaje poświadczenie złożenia e-deklaracji w sytuacji poprawnego przebiegu operacji wysyłki e-Deklaracji przez Internet albo wyświetli odpowiedni komunikat o napotkanych problemach lub błędach. Złożona poprawnie e-Deklaracja pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To poświadczenie jest traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy złożeniem papierowej deklaracji bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym.

Aby wysłać zeznanie PIT do Urzędu Skarbowego przez internet z użyciem systemu e-Deklaracje (system prowadzony przez Ministerstwo Finansów) w programie TaxMachine PITy 2016/2017 należy nacisnąć przycisk "e-Deklaracje" na pasku narzędzi formularza PIT. Przypominamy, że formularz ten jest generowany przez Kreatora PIT lub jest tworzony bezpośrednio jako "aktywny formularz" bez użycia Kreatora.

 

e deklaracje pit 37

 

Następnie w polu "Kwota przychodu za poprzedni rok" wpisać sumę przychodu podatnika za rok 2011. Naciśnięcie przycisku "Wyślij" w oknie wysyłania deklaracji rozpocznie proces wysyłki e-deklaracji. Wysyłanie e-deklaracji trwa około 10 sekund. Jeśli edeklaracja dotarła do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów to w polu "Status wysyłki" pojawi się wartość 200, a "Opis statusu wysyłki" bedzie zawierał informację o przyjęciu zeznania. Proszę nacisnąć przycisk "Zamknij".

Uwaga !
Aby wysłać online przez internet zeznanie małżeńskie nie trzeba już składać w Urzędzie Skarbowym pełnomocnictwa na druku UPL-1 w formie papierowej.

 

e deklaracje wysylka

 

Następnie proszę naciśnąć przycisk "Pokaż poświadczenie odbioru" na pasku narzędziowym formularza. Pojawi się nowe okno z formularzem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które stanowi dowód doręczenia zeznania do Urzędu Skarbowego. Druk ten wystawia Ministerstwo Finansów. Na poniższym zrzucie nazwa podmiotu, któremu doręczono dokument to "system testowy", u Państwa będzie "Ministerstwo Finansów".

e deklaracje upo druk

 

Program TaxMachine daje możliwość wystawiania faktur, w tym także faktur w walucie innej niż złoty. Program księguje automatycznie wystawione w nim faktury, umożliwia wydruk rejestru sprzedaży i tworzenie raportu JPK_FA.

Elementy systemu fakturowania

Węzeł Sprzedaż dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartotek kontrahentów i produktów. Informacje zgromadzone w tych kartotekach mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach związanych ze sprzedażą.

Dane kontrahentów i produktów dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w Główne okno programu i Okno edycji danych.

Lista kontrahentów:

Kontrahenci-lista.png


Lista produktów:

Produkty-lista.png

Tworzenie nowej faktury

Aby dodać nową fakturę wskaż Dokumenty sprzedaży pod węzłem Sprzedaż pod firmą i kliknij Dodaj.

Faktury-lista.png


Pojawi się okno wyboru nowego dokumentu, wskaż wzór faktury i kliknij Wybierz:

Dodawanie-faktury.png


Podczas edycji faktury lub innego dokumentu w którym wpisuje się towary lub usługi korzysta się z okna wyboru towarów i usług poprzez naciśnięcie klawisza F4 w polu nazwy towaru lub usługi. Okno wyboru kontrahenta pojawi się po kliknięciu przycisku w polu nazwy nabywcy.

Faktura-formularz.png

Właściwości faktury

Klikając przycisk Właściwości w oknie formularza faktury otrzymujemy dostęp do dodatkowych opcji faktury, w tym możliwość wybrania waluty faktury oraz opcje związane z płatnością za fakturę.

Faktura-wlasciwosci.png

Faktury walutowe

W oknie właściwości faktury możemy ustalić w jakiej walucie jest faktura. Dla innej waluty niż PLN należy wpisać kurs waluty z dnia poprzedzającego wystawienie faktury, dzięki temu program automatycznie przeliczy fakturę na PLN przy księgowaniu.

Faktura-wlasciwosci-euro.png


Faktura wystawiona w EURO:

Faktura-formularz-euro.png

Konfiguracja systemu fakturowania

Program TaxMachine oferuje szereg opcji jeśli chodzi o automatyczną numerację faktur, wybór sposobu wyliczania sum faktury, stałe elementy numeru faktury czy standardową treść uwag na fakturach. Opcje te są dostępne w oknie edycji firmy, na zakładce Formularze.

Faktury-konfiguracja.png

Automatyczne księgowanie faktur

Program TaxMachine księguje faktury i rachunki automatycznie, aby zaksięgować wystawione w danym miesiącu należy wybrać pozycję Księguj dokumenty sprzedaży z menu Narzędzia nad dokumentami księgowymi.

Faktury-ksiegowanie.png

Raport rejestr sprzedaży

Raport rejestru sprzedaży dostępny jest w menu Raporty.

Rejestr-sprzedazy.png


Wydruk raportu rejestru sprzedaży:

Rejestr-sprzedazy-wydruk.png

Węzeł "Sprzedaż i magazyn" dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartotek kontrahentów i produktów. Informacje zgromadzone w tych kartotekach mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach związanych ze sprzedażą i magazynem.

 

clip0080

 

 

Dane kontrahentów i produktów dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w lekcjach Główne okno programu i Okno edycji danych.

Podczas edycji faktury lub innego dokumentu w którym wpisuje się towary lub usługi korzysta się z okna wyboru danych towarów i usług poprzez kliknięcie na przycisku znajdującym się w polu nazwy towaru lub usługi. Okno wyboru kontrahenta pojawi się po kliknięciu przycisku w polu nazwy nabywcy.

 

clip0101


Należy wtedy wybrać towar, usługę lub kontrahenta z okna wyboru danych, dane obiektu zostaną automatycznie wpisane do odpowiednich pól dokumentu.

clip0083

 

 

Dokumenty wprowadzone do KPiR są podstawą do wygenerowania deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT-UE oraz zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałt.
Deklaracje VAT tworzy się dodając nową deklarację VAT-7(K) do dokumentów firmy.
Deklaracje przeliczają się automatycznie jeżeli mają tą opcję włączoną, szczegóły na temat przeliczania dokumentów znajdują się w temacie Okno edycji dokumentu. Aby PIT-5(L) mógł się automatycznie przeliczyć trzeba pamiętać o zdefiniowaniu udziałów dla osoby fizycznej.

Deklaracje VAT-7(K) automatycznie pobierają VAT naliczony do przeniesienia z poprzedniej deklaracji VAT, brana pod uwagę jest najpóźniej dodana deklaracja z poprzedniego miesiąca, jeżeli brak jest takiej deklaracji to pole "Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji" nie jest automatycznie uzupełniane.
Deklaracje PIT-5(L) automatycznie pobierają sumę zaliczek od początku roku z poprzedniej deklaracji, brana jest tu pod uwagę najpóźniej dodana deklaracja z poprzedniego miesiąca roku podatkowego, jeżeli brak jest takiej deklaracji to pole "Suma zaliczek za poprzednie miesiące" nie jest automatycznie uzupełniane.

Roczne deklaracje podatkowe

Program TaxMachine automatycznie wylicza roczne deklaracje podatkowe PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Aby możliwe było wyliczanie podatków należy dodać właściciela (osobę fizyczną) oraz zdefiniować udziały jakie ma właściciel w firmach. Jeden właściciel może mieć wiele udziałów, dodatkowo udziały mogą się zmieniać w czasie. Wyliczane w trakcie roku zaliczki podatkowe oraz zapłacone składki ZUS są automatycznie wpisywane w odpowiednie pola deklaracji.

Wyliczanie pól zeznania domyślnie jest wykonywane na żądanie, czyli należy kliknąć przycisk Wylicz aby dane z ewidencji, zaliczki i składki ZUS trafiły do odpowiednich pól zeznania. Można także włączyć automatyczne wyliczanie, w tym celu na zakładce Opcje należy kliknąć Opcje wyliczania i zaznaczyć Wyliczanie automatyczne.

PIT-36 i PIT-36L

Aby utworzyć roczną deklarację podatkową należy w dokumentach właściciela kliknąć Dodaj i wybrać z listy odpowiednie zeznanie roczne PIT-36 lub PIT-36L:

Dodawanie-nowego-zeznania-pit.png


Następnie należy dodać załącznik PIT/B:

Dodawane-zalacznika-pitb.png


Jeżeli nie mamy żadnych odliczeń ani innych dochodów to deklaracja jest gotowa. Przed wysyłką przez e-Deklaracje warto na wszelki wypadek sprawdzić czy wszystkie należne zaliczki zostały opłacone w prawidłowej wysokości, program uznaje bowiem że tak było i pola Suma wpłaconych zaliczek zawiera wartość zaliczek należnych za cały rok podatkowy.

PIT-28

Zeznanie PIT-28 tworzy się podobnie jak zeznania PIT-36 i PIT-36L. Najpierw dodajemy w dokumentach właściciela zeznanie PIT-28:

Dodawanie-nowego-pit28.png


Następnie dodajemy załącznik PIT-28/A (działalność jednoosobowa i najem) i/lub PIT-28/B (działalność w spółkach):

Dodawanie-zalacznika-pit28a.png


W tym momencie zeznanie powinno być gotowe, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego prosimy także skontrolować wartość zapłaconych zaliczek (pole Kwota wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada ..., program traktuje wszystkie zależne zaliczki jako zapłacone.

Ewentualne problemy

Jeżeli wyliczanie zeznań rocznych nie działa tak jak powinno to należy sprawdzić czy zdefiniowano udziały właściciela w firmach, czy wyliczano w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek oraz czy wpisane są zapłacone składki ZUS. Jeżeli zeznanie nie wylicza się automatycznie to możliwe, że wyłączono automatyczne wyliczanie, należy wtedy wcisnąć przycisk Wylicz by program uzupełnił formularz. Inną przyczyną może być brak załącznika PIT/B, PIT-28/A lub PIT-28/B.

Możesz także korzystać z darmowego programu TaxMachine PITy, w którym wypełnisz wszelkiego rodzaju PITy roczne bezpłatnie.

Węzeł "Osoby fizyczne" dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartoteki osób fizycznych, w tym również udziałowców. Informacje zgromadzone w tej kartotece mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach dotyczących tych osób fizycznych, oraz do wyznaczania udziałów osób fizycznych w firmach. Większość dokumentów związanych z osobami fizycznymi automatycznie pobiera dane osoby podczas ich tworzenia.

 

clip0087Dane osób dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w lekcjach Główne okno programu i Okno edycji danych.
 
Podczas edycji dokumentu w którym wpisuje się dane osoby korzysta się z okna wyboru danych osób fizycznych poprzez kliknięcie na przycisku znajdującym się w polu nazwiska osoby. Należy wtedy wybrać osobę z okna wyboru danych, jego dane zostaną automatycznie wpisane do odpowiednich pól dokumentu.
 
Pod węzłem osoby znajduje się węzeł "Udziały", w którym dodaje się udziały osób fizycznych w firmach. Jeżeli osoba fizyczna jest udziałowcem jednej z wprowadzonych wcześniej firm to należy tu dodać udział lub udziały stosując ogólne zasady edycji obiektów opisane w lekcjach Główne okno programu i Okno edycji danych. Dane te są wykorzystywane przy tworzeniu deklaracji PIT-5, PIT-5L i innych deklaracji w których wykazuje się udziały osoby fizycznej.

clip0088

 

 

Dokumenty związane z różnymi obiektami w bazie danych są przechowywane pod tymi obiektami. W ten sposób wydzielono następujące główne kategorie dokumentów:

 • dokumenty firmy, w tej kategorii głownie znajdują się deklaracje, dokumenty finansowo-księgowe oraz przelewy,
 • dokumenty związane z środkami trwałymi,
 • dokumenty związane z prowadzeniem sprzedaży i magazynu,
 • dokumenty płacowe oraz pracownicze,
 • dokumenty osób fizycznych, w tym deklaracje i przelewy.

 
Pod głównymi węzłami dokumentów w drzewie znajdują się podkategorie dokumentów, kliknięcie na jednej z nich ogranicza liczbę widocznych w liście dokumentów do tych które należą do wskazanej podkategorii.
 
Dokumenty automatycznie pobierają dane firmy, pracowników czy właścicieli pod którymi występują, dzięki temu duża część danych jest wprowadzana automatycznie.

clip0079

Wprowadzanie dokumentu można rozpocząć na kilka sposobów:

 • kliknij prawym przyciskiem na węźle dokumentów w drzewie i wybierz "Dodaj" lub
 • wybierz węzeł dokumentów, kliknij prawym przyciskiem na pustym obszarze listy i wybierz "Dodaj" lub
 • wybierz węzeł dokumentów i naciśnij [Insert] lub
 • wybierz węzeł dokumentów, przejdź do listy i naciśnij [Insert] lub
 • po wybraniu węzła dokumentów naciśnij przycisk "Dodaj" na pasku narzędzi.

 
Następnie należy wybrać typ dokumentu do utworzenia w oknie wyboru nowego dokumentu.

 

clip0075

 

 

Po wybraniu typu dokumentu pojawi się okno edycji dokumentu.


Edycja dokumentu też może być rozpoczęta na kilka sposobów:

 • kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie dokumentu i wybierz "Edytuj" lub
 • wskaż dokument naciśnij przycisk "Edytuj" na pasku narzędzi lub
 • wskaż dokument w liście i naciśnij klawisz [Enter].


Aby usunąć dokument należy:

 • kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie dokumentu wybierz "Usuń" lub
 • wskaż dokument i naciśnij przycisk "Usuń" na pasku narzędzi lub
 • wskaż dokument w liście i naciśnij klawisz [Delete].