Dokonuję zakupu towarów od osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Na podstawie jakiego dokumentu mam ujmować ten zakup w księdze podatkowej?

Zapisy w księdze dotyczące kosztów dokumentuje się dowodami księgowymi, określonymi w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dowodami takimi są przede wszystkim faktury VAT, rachunki, dokumenty celne oraz faktury i noty korygujące. Za dowody księgowe uważa się również dokumenty wymienione w § 13 rozporządzenia, w tym dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę fakt, że sprzedawca (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) nie ma obowiązku wystawiania ani faktur VAT, ani rachunków, w takiej sytuacji zapisu w księdze podatkowej dotyczącego zakupu towaru należy dokonać na podstawie innego dowodu księgowego. Dowodem takim może być umowa kupna-sprzedaży, pod warunkiem że będzie ona na tyle szczegółowa, by zawierała dane określone dla dowodów księgowych.

Zakup towaru od osób nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie dowodu księgowego należy wprowadzić do księgi podatkowej do kolumny 10 „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”.

W księdze podatkowej wartość sprzedanych towarów rejestrujemy na podstawie miesięcznego wydruku komputerowego z prowadzonej przez nas dziennej ewidencji sprzedaży VAT. Czy postępujemy prawidłowo?

Jeżeli podatnik prowadzi odrębną ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o VAT, zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży towarów i usług mogą być dokonywane na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z tej ewidencji. Tak stanowi § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Miesięczne zestawienie przychodów ze sprzedaży sporządzone na podstawie ewidencji sprzedaży VAT, musi jednak zawierać co najmniej następujące dane:

  • datę i kolejny numer zestawienia,
     
  • sumę przychodów ze sprzedaży pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług oraz o wartość towarów i usług niestanowiącą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym i powiększoną o przychody nieobjęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów podatku od towarów i usług.

Tak więc dokonywanie zapisów w księdze podatkowej na podstawie miesięcznego zestawienia przychodów z ewidencji sprzedaży VAT jest prawidłowe, o ile zestawienie to zawiera określone wyżej dane. Sumę przychodów wynikającą z tego zestawienia należy wpisać do księgi podatkowej w kolumnie 7 „Wartość sprzedanych towarów i usług” na koniec miesiąca.

Czy zapisów w księdze dotyczących przychodów można dokonywać na podstawie zbiorczych dowodów?

Wśród dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów w księdze wymienia się dzienne zestawienie faktur dotyczących sprzedaży (§ 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Możliwość dokonania zapisów w księdze jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia faktur sprzedaży jest określona w § 19 ust. 3 rozporządzenia. Jest to uproszczenie w prowadzeniu zapisów dotyczących przychodów ze sprzedaży towarów i usług, z którego mogą skorzystać podatnicy nieprowadzący ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, niebędący podatnikami VAT i nieprowadzący ewidencji za pomocą kas fiskalnych.

W przypadku podatników podatku VAT - w myśl § 21 ust. 1 rozporządzenia - zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży towarów i usług mogą być dokonywane na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku VAT, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub ust. 3 ustawy o VAT (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Ponadto podatnicy ewidencjonujący obrót za pomocą kas rejestrujących mogą dokonywać zapisów w księdze (na mocy § 20 ust. 2 i 3 rozporządzenia) na koniec każdego miesiąca na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych.

Podkreślmy, że uproszczenia w prowadzeniu księgi podatkowej dotyczą wyłącznie przychodów ze sprzedaży. Przepisy powołanego rozporządzenia nie przewidują możliwości ujęcia zbiorczymi zapisami wydatków w księdze.

Nie ma specjalnej wersji demonstracyjnej, program po zainstalowaniu działa w wersji Pro. Jedynym ograniczeniem nie zarejestrowanej wersji Pro jest brak możliwości drukowania oraz ograniczenie ilości możliwych do wprowadzenia dokumentów księgowych, poza tym program działa dokładnie tak jak wersja zarejestrowana. Aby odblokować możliwość drukowania należy zamówić licencję.