podatek dochodowy

 • Koszty uzyskania przychodu

  Koszty uzyskania przychodu to są wydatki, które ponosi podatnik w celu uzyskania przychodu z danego źródła.

   

 • Koszty uzyskania przychodu w 2015 roku

  Pracownik
  Kwota miesięczna (zł)
  Kwota roczna (zł)
  z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
  111,25
  nie więcej niż
  1.335,00
  równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
  z każdego z tych stosunków
  łącznie nie więcej niż
  111,25
  2.002,05
  z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
  139,06
  łącznie nie więcej niż
  1.668,72
  równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
  z każdego z tych stosunków
  łącznie nie więcej niż
  139,06
  2.502,56
 • Koszty uzyskania przychodu z pracy 2015

  W poniższej tabeli przedstawiliśmy zryczałtowane koszty uzyskania przychodu dla podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

  Pracownik
  Kwota miesięczna (zł)
  Kwota roczna (zł)
  z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
  111,25
  nie więcej niż
  1.335,00
  równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
  z każdego z tych stosunków
  łącznie nie więcej niż
  111,25
  2.002,05
  z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
  139,06
  łącznie nie więcej niż
  1.668,72
  równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
  z każdego z tych stosunków
  łącznie nie więcej niż
  139,06
  2.502,56

   

  Jeżeli pracownik ponosi koszty dojazdu do pracy koleją, autobusem czy komunikacją miejską i posiada imienne bilety okresowe o wartości większejniż podane w powyższej tabeli to może zamiast tych ryczałtowych kosztów odjąć koszty wynikające z biletów. Pamiętajmy, że koszty te uwzględnia się zamiast standardowych kosztów, tak jest to korzystne tylko wtedy gdy koszty biletów są wyższe niż standardowe koszty uzyskania przychodu. Dodatkowym warunkiem jest to, że koszty biletów nie mogą być refundowane przez pracodawcę, wówczas nie można ich uwzględniać przy obliczaniu dochodu i stosujemy tylko standardowe koszty z powyższej tabeli.

   

 • Kwota wolna od podatku

  Kwota wolna od podatku dochodowego to maksymalny dochód, dla którego podatnicy nie płacą podatku dochodowego. W roku 2015 wynosi na 3091 zł.

  Kwota wolna od podatku wynika ze skali podatkowej, zgodnie z którą podatek w pierwszym progu skali podatkowej, czyli do kwoty dochodu 85 528 zł, obliczany jest poprzez przemnożenie dochodu przez 18% i następnie odjęcie kwoty zmniejszającej podatek 556,02 zł.

  Największy dochód, dla którego, zgodnie ze skalą podatkową, obliczony podatek wynosi zero złotych to właśnie 3091 zł.

  Pamiętajmy, że nie osiągnięcie dochodu powodującego wystąpienie podatku należnego nie zwalnia nas ze złożenia deklaracji PIT w odpowiednim terminie. PIT-a możemy nie składać tylko gdy nie osiągneliśmy w roku podatkowym żadnych przychodów - z wyjątkiem jednak prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeśli jest "zawieszona" - PIT w takim przypadku składamy zawsze!

   

   

 • Podatek dochodowy

  Podatek dochodowy.

  Podatek dochodowy PIT (z angielskiego Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych) to podatek bezpośredni, który opłacają osoby fizyczne od swoich dochodów. Z tego angielskiego skrótu pochodzi więc początek symbolu każdego formularza, służącego do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, z których najpopularniejsze są: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

  Za większość podatników opłaca co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy ich pracodawca, ZUS, KRUS lub inny organ emerytalno-rentowy. Tylko niektórzy z nich muszą opłacać zaliczki samodzielnie, są to np. osoby prowadzące działalność gospodarczą, wynajmujący nieruchomości "prywatnie" i inni, którzy osiągają dochody samodzielnie, nie od płatnika.

  Niezależnie od rodzaju i źródła dochodu oraz od tego, kto płacił zaliczki na podatek w trakcie roku podatkowego, wszyscy podatnicy muszą się rozliczyć ze swoich przychodów z Urzędem Skarbowym. Większość z nich musi to zrobić do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, jedynie podatnicy płacący ryczałt robią to do końca stycznia.

   

  Szczegółowe informacje:

 • Skala podatkowa 2015

  Poniższa tabela zawiera skalę podatkową, czyli tak zwane progi podatkowe, za rok 2015. Zgodnie ze skalą podatkową podatek dochodowy dla dochodu niższego lub równego 85528 zł obliczamy poprzez przemnożenie dochodu (zaokrąglonego do pełnych złotych) przez 18% i następnie odjęcie od wyniku kwoty zmniejszającej podatek, czyli 556,02 zł. Jeżeli tak obliczona kwota jest ujemna to podatek wynosi zero złotych.

  Przy dochodzie wyższym niż 85528 zł podatek oblicza się poprzez odjęcie do kwoty dochodu kwoty 85528 zł, następnie przemnożenie wyniku przez 32% i dodanie kwoty 14839,02 zł.

  Należny podatek zawsze zaokrąglany jest do pełnej złotówki.

  Zobacz też: kwota wolna od podatku, koszty uzyskania przychodu z pracy, koszty uzyskania przychodu.

  Podstawa obliczenia podatku w złotych

  Podatek wynosi
  ponad
  do
   
  85.528
  18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
  85.528
    14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł