Program PITy 2016/2017

darmowy program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2016 rok

Czytaj dalej Pobieram instalator programu

Poniższa tabela zawiera skalę podatkową, czyli tak zwane progi podatkowe, za rok 2015. Zgodnie ze skalą podatkową podatek dochodowy dla dochodu niższego lub równego 85528 zł obliczamy poprzez przemnożenie dochodu (zaokrąglonego do pełnych złotych) przez 18% i następnie odjęcie od wyniku kwoty zmniejszającej podatek, czyli 556,02 zł. Jeżeli tak obliczona kwota jest ujemna to podatek wynosi zero złotych.

Przy dochodzie wyższym niż 85528 zł podatek oblicza się poprzez odjęcie do kwoty dochodu kwoty 85528 zł, następnie przemnożenie wyniku przez 32% i dodanie kwoty 14839,02 zł.

Należny podatek zawsze zaokrąglany jest do pełnej złotówki.

Zobacz też: kwota wolna od podatku, koszty uzyskania przychodu z pracy, koszty uzyskania przychodu.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł