Program PITy TaxMachine 2015/2016

pobierz i zainstaluj program pity 2013Zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 przez Internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego – najczęściej zadawane pytania

1.  Status dokumentu 414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych

Jeżeli otrzymasz status dokumentu 414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych, to prawdopodobnie zaistniała jedna z poniższych sytuacji:

 • Urząd skarbowy, do którego wysyłasz zeznanie nie posiada Twoich danych identyfikacyjnych lub są one nieaktualne, ponieważ:
  • W ciągu roku zmieniłeś właściwość miejscową dla składania zeznania (zmiana miejsca zamieszkania) lub zmieniłeś dane identyfikacyjne i nie złożyłeś właściwego formularza celem ich aktualizacji, np. NIP-3
  • Na zeznaniu wybrałeś niewłaściwy urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie.
 • Popełniłeś błąd w danych identyfikacyjnych przenoszonych do sekcji danych autoryzujących w zeznaniu:
  • Wpisałeś nieprawidłowy NIP podatnika - np. NIP pracodawcy lub NIP współmałżonka
  • Błędnie wpisałeś Nazwisko podatnika np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska-Nowak
  • Błędnie wpisałeś Pierwsze imię podatnika np. Jaeck zamiast Jacek (literówka)
  • Błędnie wpisałeś Datę urodzenia podatnika np.: zamienione miesiące z dniami, niewłaściwy format daty (prawidłowy format daty: DD-MM-RRRR)
  • W przypadku, gdy w składanym do US zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym w danych identyfikacyjnych podany był numer PESEL, należy go również wpisać w danych identyfikacyjnych podatnika na formularzu elektronicznym zeznania.
 • W danych autoryzujących wpisałeś błędną kwotę przychodu z zeznania za 2008 rok - np.: 99.00 lub 99.10 zamiast 99.14 (kwota zaokrąglona), sumę przychodów podatnika i małżonka (powinna być tylko i wyłącznie kwota przychodu podatnika), 1250,01 zamiast 1250.01 (użyłeś przecinka zamiast kropki dla rozdzielenia części całkowitej od dziesiętnej)

Jeśli po wprowadzeniu zmian i ponownym przesłaniu zeznania pojawi się znów status 414, należy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym celem wyjaśnienia niezgodności.

2.  Status dokumentu 411 - W systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim numerem NIP

Poprawnie wypełnione zeznanie bez podpisu kwalifikowanego można wysłać tylko raz. Próba wysłania kolejnego zeznania rocznego na ten sam NIP zakończy się odebraniem z systemu e-Deklaracje statusu dokumentu: 411 - W systemie jest już dokument (zeznanie) z takim numerem NIP. W przypadku konieczności przesłania kolejnej wersji zeznania (korekty), można to uczynić jedynie w wersji papierowej lub przy użyciu podpisu kwalifikowanego.

3.  Na jakiej stronie będzie trzeba wypełnić deklarację podatkową?

Interaktywne formularze za pomocą, których będzie można wypełnić i wysłać zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 należy pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl z zakładki „Formularze”

4.  Jakie dodatkowe dane będzie trzeba podać, żeby wysłać PIT przez Internet?

Kwotę przychodu z zeznania lub rozliczenia rocznego za rok 2008.

5.  W jakiej formie wysyła się PIT? Czy poprzez e-mail w formie załącznika?

Deklaracje elektroniczne PIT wysyła się w postaci pliku xml. Do przygotowania i wysyłki elektronicznej deklaracji można posłużyć się interaktywnym formularzem pobranym z www.e-deklaracje.gov.pl z zakładki „Formularze” lub specjalnie przygotowaną aplikacją Desktop. Przesyłanie zeznania w formie załącznika w poczcie e-mail jest nieprawidłowe i nieakceptowane przez urzędy.

6.  Czy podatnik po kliknięciu opcji "wyślij" dostanie jakąś odpowiedź?

Po wysłaniu poprawnie wypełnionego zeznania (weryfikacja nastąpi po uprzednim kliknięciu przycisku „sprawdź” na formularzu) podatnik otrzyma numer referencyjny, generowany automatycznie przez system e-Deklaracje. Numer ten będzie potrzebny do pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru /UPO/ w przypadku gdy status przesłanego dokumentu będzie 200.

7.  Czy otrzymanie numeru referencyjnego będzie oznaczało, że wypełniliśmy obowiązek podatkowy? Co będzie dowodem, że wypełniliśmy obowiązek podatkowy?

Nie. Otrzymany numer referencyjny nie jest dowodem, ani potwierdzeniem wypełnienia obowiązku podatkowego. Dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia zeznania podatkowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które pobrać można wyłącznie dla dokumentów o statusie 200.

8.  Co się stanie, jeśli podamy błędną kwotę z zeszłorocznego zeznania podatkowego?

System nie przyjmie zeznania. O odrzuceniu deklaracji zostaniemy poinformowani otrzymując status „414 Weryfikacja negatywna - błąd w danych identyfikacyjnych” podczas próby pobrania UPO. Podanie prawidłowej kwoty przychodu oraz wszystkich prawidłowych danych z sekcji „dane autoryzacyjne do podpisania zeznania” jest warunkiem koniecznym do prawidłowego złożenia zeznania rocznego.

9.  Czy żeby mieć pewność, że spełniliśmy obowiązek podatkowy musimy iść z numerem referencyjnym do urzędu skarbowego i prosić o otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji podatkowej czy jako dowód na spełnienie obowiązku wystarczy posiadanie numeru referencyjnego?

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) zawierające informację zwrotną „Status 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie” stanowi dowód i potwierdzenie terminowego złożenia zeznania podatkowego. Nie trzeba udawać się do urzędu skarbowego. UPO można odebrać za pomocą formularza udostępnionego na stronie systemu e-Deklaracje. W trakcie pobierania UPO wykorzystywany jest numer referencyjny otrzymany w trakcie wysyłki deklaracji elektronicznej do systemu e-Deklaracje.

10.  Ile jednoczesnych wejść "wytrzyma" strona e-Deklaracje?

System jest przygotowany na znaczne ilości składanych dokumentów.

11.  Czy poprzez tę platformę będzie można złożyć korektę zeznania podatkowego (czy będzie to mogła zrobić nawet osoba, która wcześniej złożyła zeznanie drogą tradycyjną)?

Korekty zeznań należy składać drogą tradycyjną lub w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

12.  Czy system jest bezpieczny?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej usługi Ministerstwo Finansów wprowadziło podpis elektroniczny oparty na unikatowych cechach podatnika: nazwisko, imię, data urodzenia, numer NIP i PESEL oraz kwocie przychodu określonej w zeznaniu rocznym lub rozliczeniu podatnika złożonym za 2008 rok. Cechy te, weryfikowane w systemie centralnym, posłużą jednocześnie do ustalenia tożsamości podatnika korzystającego z usługi. Do komunikacji pomiędzy wysyłającym zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 bez kwalifikowanego podpisu, a systemem e-Deklaracje wykorzystany jest szyfrowany kanał uniemożliwiający podsłuch transmisji danych. Ponadto Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom informację o sposobie weryfikacji integralności przesyłanych danych.

13.  Czy nr referencyjny będzie później do czegoś przydatny?

Numer referencyjny jest generowany automatycznie przez system e-Deklaracje po wysłaniu zeznania tak, jak dla wszystkich pozostałych dokumentów elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Będzie on potrzebny do pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru /UPO/ lub sprawdzenia statusu przetworzenia deklaracji. Należy pamiętać, że Urzędowe Poświadczenie Odbioru stanowi dowód i potwierdza termin złożenia zeznania podatkowego w przypadku gdy status przesłanego dokumentu będzie 200.

14.  Czy formularze wysyłamy - tak jak przy składaniu w formie tradycyjnej - do urzędu skarbowego, do którego należymy?

Zasady wskazywania urzędu skarbowego dla zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 bez kwalifikowanego podpisu są takie same jak dla zeznań składanych w formie papierowej.

15.  Czy małżonkowie mogą rozliczyć się razem?

Tak, po spełnieniu jednego warunku - małżonek składającego zeznanie musi upoważnić go do złożenia zaznania w jego imieniu. Pełnomocnictwo przesyła się w formie papierowej na druku UPL-1 do właściwego dla podatnika podatku dochodowego na dzień 31.12.2009 urzędu skarbowego. Od złożenia pełnomocnictwa nie pobiera się opłaty. Jeśli pełnomocnictwo jest bezterminowe, nie trzeba wysyłać go ponownie w kolejnych latach. Pełnomocnictwo można odwołać w każdej chwili na druku OPL-1. Pełnomocnictwo takie należy złożyć minimum jeden dzień przed wysłaniem zeznania w wersji elektronicznej. Pamiętać należy, iż w przypadku przesyłania pełnomocnictwa pocztą o terminie jego złożenia decyduje data wpływu do urzędu. W przypadku gdy podatnik w momencie wysyłania dokumentu elektronicznego posiada ważne pełnomocnictwo UPL-1 nie ma potrzeby składania go ponownie do urzędu.

16.  Jak zostanie potraktowane zeznanie małżonków złożone przez Internet bez podpisu kwalifikowanego, jeśli będzie brak UPL-1?

Zeznanie zostanie przyjęte, a podatnik wezwany do uzupełnienia brakującego dokumentu.

17.  Czy przesłanie w ten sposób PIT jest odpłatne?

Nie.

18.  Gdzie mogę zwrócić się z pytaniami dot. wysyłania zeznania rocznego przez Internet?

Pomocą w sprawie procedur składania deklaracji służy Krajowa Informacja Podatkowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 18:00. Telefony: dla stacjonarnych - 0 801 055 055, dla komórkowych - (22) 330 03 30. Pomoc w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu świadczy Pomoc Techniczna systemu e-Deklaracje, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00. Telefon (22) 694 49 74; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

19.  Czy jak wyślę zeznanie 30 kwietnia o północy, a potwierdzenie otrzymam na drugi dzień, to będzie złożone w terminie?

Tak pod warunkiem, że wysłane zeznanie będzie prawidłowe. Czekanie ze złożeniem zeznania przez Internet na ostatnią chwilę jest obarczone ryzykiem nieotrzymania UPO w przypadku wystąpienia błędów, np. po wpisaniu błędnej kwoty przychodu z ubiegłorocznego zeznania lub rozliczenia. Tym samym zeznanie nie zostanie złożone w terminie.

20.  Czy jak wyślę zeznanie ostatniego kwietnia, a system dopiero na drugi dzień poinformuje mnie o błędzie, to niezłożenie zeznania w terminie będzie usprawiedliwione?

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, jakkolwiek odradzamy ten sposób postępowania.

21.  Czy trzeba wydrukować zeznanie, czy do celów dowodowych wystarczy zachować UPO?

Do celów dowodowych wystarczy zachować UPO. Zaleca się również zapisanie zeznania na dysk w trakcie jego składania.

22.  W jaki sposób podatnik będzie identyfikowany w urzędzie tj. jakie działania będą podjęte, aby nie było sytuacji, że zeznanie zostało złożone drogą elektroniczną przez osobę znającą dane osobowe podatnika?

Jeśli wpłynie inną drogą inne zeznanie podjęte zostanie postępowanie wyjaśniające.

23.  Czy złożenie PIT przez Internet wydłuży czas oczekiwania na zwrot nadpłaty?

Nie.

24.  Przesłałem zeznanie i otrzymałem informację – status 414 (weryfikacja negatywna – błąd danych identyfikacyjnych). Co może być powodem tego błędu?

W przypadku uzyskania statusu 414 dla wysłanego zeznania należy dokładnie sprawdzić wprowadzone dane – w szczególności czy nie wpisano NIP pracodawcy zamiast NIP podatnika, czy zakres podawanych danych identyfikacyjnych (między innymi PESEL) przenoszonych do sekcji danych autoryzujących w zeznaniu, jest zgodny z zakresem danych zgłoszonych do wskazanego w zeznaniu urzędu skarbowego. Jeśli po wprowadzeniu zmian i ponownym przesłaniu zeznania pojawi się znów status 414 należy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym.

25.  Do którego urzędu skarbowego należy złożyć pełnomocnictwo UPL-1 oraz zawiadomienie OPL-1?

Pełnomocnictwo UPL-1 oraz zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa OPL-1 należy składać do urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

26.  Czy pełnomocnictwo UPL-1 oraz zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa OPL-1 można przesłać do właściwego urzędu w formie elektronicznej?

NIE. Pełnomocnictwo UPL-1 i zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa OPL-1 można złożyć do właściwego urzędu wyłącznie w formie papierowej.

27.  Czy pełnomocnictwo UPL-1 dotyczy tylko upoważnień do składania zeznań bez podpisu kwalifikowanego?

NIE. Pełnomocnictwa UPL-1 oraz zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa OPL-1 mają zastosowanie do wszystkich deklaracji składanych w formie elektronicznej.