Dodaliśmy możliwość szybkiego wyszukiwania firm, właścicieli, pracowników i dokumentów w bazie TaxMachine.

Wyszukiwanie odbywa się po naciśnięciu Ctrl + F, następnie w polu "szukaj" należy wpisać nazwę firmy, nazwisko właściciela, nazwisko pracownika lub opis dokumentu. Ponowienie wyszukiwania odbywa się po naciśnięciu klawisza F3.

Program najpierw wyszukuje tekst w nazwach firm, następnie w nazwiskach właścicieli i pracowników, i na końcu w opisach dokumentów. Można wpisywać fragmenty nazw i nazwisk.

Można także zastosować specjalne przedrostki, aby ograniczyć wyszukiwanie. Przedrostek "f" spowoduje wyszukiwanie tylko w firmach (np.: "f kowalski"), "w" tylko w właścicielach, "p" tylko w pracownikach, "d" tylko w dokumentach.

Dodaliśmy także do głównego okna programu ścieżkę powrotu, dzięki temu można szybko zorientować się w której części bazy aktualnie jesteśmy. Klikając na elementy ścieżki można wrócić na wyższy poziom, po kliknięciu na małym trójkącie można także przeskakiwać na różne pozycje w ramach jednego poziomu.

taxmachine okno glowne wyszukiwanie sciezka

Dodano możliwość wpisywania na fakturach drugiego podmiotu obok nabywcy, np. odbiorcy, płatnika itp. Dodano także możliwość osobnego określania precyzji (ilości miejsc po przecinku) dla cen jednostkowych pozycji faktur oraz dla sum na fakturach.

 

e deklaracjePrzypominamy, że w przypadku dokumentów podpisywanych danymi autoryzacyjnymi (podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu) składanych w 2017 roku należy w polu "kwota przychodu za rok 2015" wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2015.

Jako kwotę przychodu za rok 2015 należy rozumieć, w przypadku:

 • PIT-28 – wariant (19) – poz. 45;
 • PIT-36 – wariant (22) poz. 90 albo poz. 141 jeżeli w zeznaniu za 2015 rok podatnik występował jako małżonek;
 • PIT-36L – wariant (11) – poz. 13 lub poz. 18;
 • PIT-37 – wariant (22) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli w zeznaniu za 2015 rok podatnik występował jako małżonek;
 • PIT-38 – wariant (11) – poz. 24;
 • PIT-39 – wariant (7) – poz. 20;
 • PIT-40 – wariant (22) – poz. 57;
 • PIT-40A – wariant (18) – poz. 38.

* wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku można odnaleźć w dolnej części każdej strony formularza – jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza.

W przypadku kiedy podatnik za rok 2015 nie składał żadnego z w/w zeznań/rozliczeń w polu "kwota przychodu za rok 2015" powinien wpisać wartość „0".

Źródło: Ministerstwo Finansów.

 

Program TaxMachine potrafi automatycznie odszukać odpowiednią kwotę do wysyłki elektronicznej jeżeli w bazie znajduje się zeznanie za rok 2015, w tym celu należy kliknąć "Znajdź przychód" w oknie wysyłki.

e deklaracje wysylka bez podpisu 2015

 

Opcja wyszukiwania jest także dostępna w oknie wysyłki masowej. Program wyszuka kwoty przychodów dla wszystkich wybranych do wysyłki e-deklaracji, dla których możliwa jest wysyłka bez podpisu elektronicznego. Jeżeli program nie znajdzie kwoty przychodu to można ją wpisać ręcznie w kolumnie "Przychód za 2015".

e deklaracje wysyłka masowa przychod

Zapisz

Zapisz

Opublikowaliśmy dzisiaj aktualizację zawierającą nowe wersje zeznań rocznych za 2016 rok (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38 i PIT-39) wraz z załącznikami (w tym nowe załączniki PIT/BR i PIT/DS). Wszystkie wzory zeznań można już wysyłać elektronicznie do systemu e-Deklaracje.

Zeznania PIT-36, PIT-36L i PIT-28 wypełniają się automatycznie w programie TaxMachine na podstawie zapisów w ewidencjach księgowych. Przypominamy, że kwoty z ewidencji wpisywane są do załączników PIT/B (PIT-36, PIT-36L) lub PIT-28/A i PIT-28/B (dla PIT-28), dlatego po utworzeniu głównego zeznania należy najpierw dodać odpowiedni załącznik i dopiero wtedy kliknąć "Wylicz" w oknie formularza.

Dodano nowe wersje rocznych zeznań PIT za 2016 rok:

 • PIT-37(23),
 • PIT-36(23),
 • PIT-36L(12)

oraz nowe załączniki:

 • PIT/D(26),
 • PIT/O(22),
 • PIT-28/B(14).

Dla nowych zeznań nie działa jeszcze wysyłka elektroniczna.

Zaktualizowano także druk OPL-1 do wersji czwartej.

Dodano dzisiaj obsługę nowych plików JPK:

 • JPK VAT(2) - plik wysyłany będzie po raz pierwszy za styczeń 2017,
 • JPK PKPIR(2) - plik wysyłany tylko na żądanie, obowiązuje od stycznia 2017.

Program obsługuje w pełni nowe schematy JPK, w tym: generowanie z ewidencji księgowych, import, scalanie i weryfikację.

Plik JPK VAT(2) można importować do ewidencji księgowych, przy czym praktyczne zastosowanie ma tylko import sprzedaży (VAT należny), bowiem kwoty dla zakupów w JPK VAT nie są podzielone na stawki podatkowe. Import sprzedaży z JPK VAT(2) działa lepiej niż dla JPK VAT(1) dzięki wprowadzeniu do schematu numeru NIP dla pozycji VAT należnego.

dostep do centralnego magazynu kopiiDodaliśmy do programu TaxMachine możliwość zapisywania kopii zapasowych bazy danych w chmurze.

Dlaczego kopie w chmurze?

Przechowywanie kopii baz danych programu TaxMachine w chmurze daje następujące korzyści:

 • natychmiastowy dostęp do kopii z dowolnego miejsca na świecie,
 • bezpieczeństwo danych, ochrona przed utratą danych w przypadku awarii sprzętu, awarii systemu operacyjnego, ataku wirusa, ataku hakerskiego, kradzieży, powodzi, pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • zautomatyzowane odtwarzanie kopii do dowolnej bazy danych - program automatycznie pobiera kopię, dekompresuje i deszyfruje, oraz odtwarza do bazy danych, dzięki temu odtworzenie zawartości jest łatwe i szybkie,
 • możliwość wykorzystywania kopii w chmurze do synchronizowania bazy danych na kilku stanowiskach - zamiast często używanego w tym celu pendrive-a można utworzyć kopię (może to być robione automatycznie przy zamykaniu programu) i potem odtworzyć ją na drugim stanowisku,
 • kopia w chmurze znakomicie upraszcza także przenoszenie programu miedzy komputerami, tworzymy kopię na starym komputerze i odtwarzamy ją na nowym,
 • brak ograniczeń co do ilości kopii, ich rozmiaru oraz ilości stanowisk na których wykonywane są kopie,
 • oszczędność na kosztach zabezpieczenia danych.

Bezpieczeństwo danych

Kopie są przechowywane na serwerach w kilku różnych, oddalonych od siebie, lokalizacjach. Dane przed wysyłką są szyfrowane i przesyłane z zastosowaniem zakodowanych protokołów transmisyjnych (SSL). Zastosowanie silnego szyfrowania algorytmem AES256 powoduje, że nikt, poza osobami uprawnionymi, nie odtworzy zawartości archiwum.

Zastosowanie kopii w chmurze zabezpieczy Państwa dane, które niejednokrotnie są duże cenniejsze niż sprzęt na których są przechowywane. Korzystając z tej usługi nie trzeba już przeznaczać znacznych kwot na dodatkowy sprzęt i oprogramowanie niezbędne do zabezpieczenia danych, co powinno przyczynić się do znacznych oszczędności. Dodatkową korzyścią będzie możliwość samodzielnego odtworzenia kopii w przypadku awarii, jest to na tyle proste, że najczęściej nie będzie potrzeby zatrudniania do tego informatyka.

Usługa dostępu do chmury jest płatna, aby z niej skorzystać należy wykupić abonament:

http://sklep.taxmachine.pl/uslugi-dodatkowe/20-kopie-w-chmurze.html

Konfiguracja kopii w chmurze

Aby skonfigurować tworzenie kopii wchodzimy w Opcje na zakładce Konfiguracja. Można tutaj określić kiedy i jak często kopia ma być tworzona, poniżej widać zalecaną konfigurację:

kopie konfiguracja

 

Kopie przesyłane do chmury muszą być skompresowane i zaszyfrowane, dlatego opcje Kompresuj kopieSzyfruj kompresowane kopie są obowiązkowe. Należy też podać hasło do archiwum .7z, minimalna długość to 6 znaków, ale zalecane jest hasło dłuższe. Prosimy stosować odpowiednio długie i trudne do odgadnięcia hasło, od tego zależy bezpieczeństwo Państwa danych. Prosimy jednocześnie pamiętać, że bez hasła nie da się odtworzyć kopii, dlatego hasło powinno być trudne do odgadnięcia ale łatwe do zapamiętania.

Aby program przesyłał kopie do chmury należy zaznaczyć opcję "Przesyłaj dane do chmury ...". Klikamy potem Zapisz i zamknij. Dla konfiguracji widocznej powyżej program będzie tworzył kopię raz dziennie podczas zamykania programu, dane będą automatycznie kompresowane, szyfrowane i przesyłane do chmury.

Tworzenie kopii na żądanie

Kopię można także utworzyć w dowolnej chwili po kliknięciu Twórz kopię na zakładce Konfiguracja. Pojawi się okno tworzenia kopii:

kopie tworzenie

 

Domyślnie zawartość przełączników i pól haseł będzie pobrana z konfiguracji, tak więc wystarczy kliknąć Dalej aby program utworzył, skompresował, zaszyfrował kopię i wysłał ją do chmury.

Odtwarzanie kopii z chmury

Aby przywrócić kopię z chmury (lub ją tylko zapisać na dysku) klikamy Przywróć kopię na zakładce Konfiguracja. Klikamy zakładkę Kopie w chmurze (pierwsza zakładka Kopia lokalna służy od odtwarzania kopii z lokalnego dysku) i wybieramy kopię do odtworzenia z listy, najnowsza kopia jest pierwsza. Następnie klikamy Dalej.

 kopie przywracanie z chmury

 

Następny krok to wybranie czy chcemy przywrócić kopię do bazy (domyślnie) lub tylko zapisać kopię lub archiwum na dysku lokalnym - wybiera się to w polu Operacja do wykonania na kopii. Hasło do odszyfrowania archiwum jest pobierane z opcji, jeżeli nie jest wpisane (lub jest inne niż podane w opcjach) to należy je wpisać.

Podajemy także dane bazy danych do której kopia ma być odtworzona, domyślnie wpisywane są dane aktualnie otwartej bazy. Kopię można odtworzyć do aktualnie otwartej bazy lokalnej SQLite, ale nie jest to możliwe dla bazy znajdującej się na serwerze MySQL, w takim przypadku albo odtwarzamy kopię do innej bazy MySQL, albo przed odtworzeniem kopii przełączamy się tymczasowo na inną bazę.

Następnie klikamy Dalej, program pobierze bazę z chmury, odszyfruje, zdekompresuje i odtworzy ją do wskazanej bazy. Po odtworzeniu będą jeszcze dostępne opcje dodania bazy do listy baz i przełączenie programu na tą bazę (jeżeli odtwarzanie odbywało się do bazy innej niż otwarta).

kopie przywracanie z chmury 2

Dodano możliwość wysyłki wiadomości e-mail z załącznikami bezpośrednio z programu. Wysyłka odbywa się z poziomu okna formularza lub z okna podglądu wydruku.

emaile deklaracja

 

Okno wiadomości umożliwia redagowanie wiadomości i dodawanie dodatkowych załączników.

Domyślny adres do wysyłki pobierany jest z danych firmy, właściciela lub pracownika w zależności od tego jaki dokument jest wysyłany i gdzie był zapisany lub wydrukowany. W przypadku faktur domyślny e-mail jest pobierany z kartoteki kontrahenta, ale tylko wtedy gdy był wybrany z listy, jeżeli dane wpisano ręcznie lub pobrano z REGON to domyślny adres nie pojawi się.

emaile 1

 

W opcjach dodano zakładkę z ustawieniami wysyłki, należy tutaj podać dane serwera poczty wychodzącej, można też zdefiniować domyślny nagłówek i stopkę wiadomości.

Prosimy pamiętać o tym, że niektórzy dostawcy poczty (np. gmail) domyślnie blokują wysyłkę przez SMTP i najprawdopodobniej trzeba będzie ją odblokować w opcjach konta pocztowego jeżeli nie korzystano to tej pory z innego "zewnętrznego" programu pocztowego.

emaile smtp

Importowanie plików JPK

Program TaxMachine posiada opcję importu danych z plików JPK VAT i JPK FA do ewidencji księgowych (KPiR, ryczałt, VAT). Opcja importu dostępna jest z menu Narzędzia dla widoku Dokumenty księgowe.

jpk import

W oknie importu pliku JPK należy wskazać plik do importu. Dostępne są także różne opcje księgowania, w tym możliwość księgowania tylko do VAT, wybór sposobu księgowania faktur zaliczkowych (dla JPK FA), opisy jakie program ma stosować przy imporcie, dla JPK VAT także opcje księgowania tylko dostaw lub tylko nabyć oraz wybór kolumny KPiR dla nabyć.

Plik JPK przez importem jest sprawdzany na zgodność z obowiązującym schematem.

jpk import 2jpk import vat

 

Więcej informacji na temat importu danych z plików JPK.

Dodano możliwość importu (scalania) plików JPK. Opcja ta najczęściej będzie używana w celu np.:

 • wygenerowania jednego pliku JPK VAT z dwóch lub większej ilości ewidencji VAT,
 • wygenerowania jednego pliku JPK FA gdy sprzedaż prowadzona jest w wielu lokalizacjach (w wielu bazach danych) czy też z użyciem różnych programów fakturujących.

Scalanie działa dla wszystkich generowanych w TaxMachine plików JPK, czyli dla JPK_VAT, JPK_PKPIR, JPK_EWP i JPK_FA.

Aby wykonać scalanie klikamy Importuj z pliku w oknie pliku JPK. Importowany plik JPK musi być tego samego rodzaju i w tej samej wersji, w przypadku niezgodności rodzaju lub wersji program wyświeli odpowiedni komunikat. Po udanym scaleniu otrzymamy nowy plik JPK będący sumą pliku pierwotnego i importowanego.

scalanie jpk

 

Dodano obsługę automatycznego pobierania kursów walut w formularzach

Do okna edycji formularzy dodano opcję pobierania kursu średniego walut. Jest to przydatne np. dla faktur wewnętrznych, faktur VAT WNT czy dowodów wewnętrznych. Poniżej widać dowód wewnętrzny z odsetkami od kredytu walutowego. Kurs jest wstawiany do aktywnego pola edycyjnego, po pobraniu data zmienia się na faktyczną datę kursu.

kursy walut formularze

 

 

Dodano JPK FA(1)

Dodano możliwość generowania pliku JPK FA(1). Zgodnie z najnowszymi objaśnieniami Ministerstwa Finansów plik jest generowany tylko dla faktur sprzedaży.

Inną istotną zmianą w zakresie JPK jest usunięcie możliwości generowania JPK z menu Raporty dla dokumentów księgowych, obecnie wszystkie pliki JPK, czyli JPK VAT, JPK PKPIR, JKP EWP i JPK FA, generuje się w Dokumentach pod Firmą:

 jpk pod dokumentami

 

Zmiana ta daje możliwość wysyłki elektronicznej wszystkich plików JPK. Przypominamy, że obowiązek wysyłki co miesiąc dotyczy tylko JPK VAT, pozostałe JPK są wysyłane tylko w razie kontroli.

Zmiany w ramach systemu fakturowania

W związku z wprowadzeniem JPK FA zaszły niewielkie zmiany w zakresie druków faktur, dodano możliwość wyboru rodzaju faktury (faktura lub faktura zaliczkowa).

Wysyłka nowych e-Deklaracji VAT

Dodano wysyłkę elektroniczną nowych deklaracji VAT, w tym VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8), VAT-9M(6) i VAT-8(8).

 

 

Dodano możliwość weryfikacji plików JPK na zgodność ze schematem publikowanym przez Ministerstwo Finansów. Aby wykonać weryfikację należy nacisnąć przycisk Weryfikuj w oknie pliku JPK. Weryfikacja pozwala na wykrycie ewentualnych niezgodności jeszcze przed wysyłką dokumentu.

jpk weryfikacja

Udostępniono dzisiaj nowe wzory deklaracji VAT, w tym VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8), VAT-9M(6) i VAT-8(8). Dla nowych deklaracji nie działa jeszcze wysyłka elektroniczna, planowany czas dodania wysyłki dla tych deklaracji to początek września.

Dodano wysyłkę elektroniczną deklaracji VAT-12(3) oraz poprawiono wysyłkę deklaracji VAT-7 z załącznikiem VAT-ZD - nie dało się wysłać deklaracji z więcej niż jednym tego typu załącznikiem.

Do okna edycji dokumentu księgowego dodano podręczny arkusz kalkulacyjny, służący przeprowadzaniu różnych dodatkowych wyliczeń, np. sumowanie poszczególnych pozycji faktury jeżeli nie wszystkie pozycje faktury zakupu są związane z działalnością gospodarczą, czy też wyliczanie wartości faktur walutowych - okno posiada opcję pobierania kursów średnich walut bezpośrednio z serwisu NBP.

Pomocniczy arkusz kalkulacyjny otwiera się po naciśnięciu klawisza F5 na dowolnym polu kwotowym:

arkusz pomocniczy

 

Arkusz działa podobnie jak inne programy tego typu. Po wskazaniu komórki lub komórek i naciśnięciu przycisku Wstaw wartość lub naciśnięciu Ctrl + Enter wartość komórki lub wartość sumy zaznaczonych komórek wpisywana jest do pola kwotowego w oknie edycji dokumentu księgowego.

Aby przeliczyć wartość wyrażoną w walucie należy ją wpisać do arkusza, wskazać komórkię poniżej, następnie wybrać walutę, datę wystawienia faktury (domyślnie program pobiera kurs z dnia poprzedniego - przełącznik Poprzedni dzień roboczy) i kliknąć Wstaw kurs średni NBP. Program pobierze kurs z serwisu NBP i wstawi poniżej formułę mnożącą kurs przez wartość w walucie. Naciśkamy Ctrl + Enter i wartość w złotówkach trafia do okna księgowania dokumentu.

arkusz pomocniczy waluta

W związku ze zmianami wprowadzonymi w usłudze BIR1 (Baza Internetowa REGON) wprowadzono odpowiednie zmiany do TaxMachine. Do uzyskania dostępu do bazy REGON nie jest już wymagane przepisywanie obrazków CAPTCHA.

Przygotowano także wstępnie nowe deklaracje VAT: VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8), VAT-9M(6), VAT-8(8). Po raz pierwszy będą one składane za sierpień 2016, ich udostępnienie planujemy na początek września.